Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1496

van Annemie Maes (Ecolo-Groen) d.d. 21 juni 2017

aan de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging

accijns
gasolie
luchtverontreiniging
milieubeleid
automobielindustrie

Chronologie

21/6/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/7/2017)
9/12/2018Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1497
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2242

Vraag nr. 6-1496 d.d. 21 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is erg gesteld met de luchtkwaliteit in België. Dat heeft gezondheidseffecten voor ons allemaal. Recent nog kwam de niet gouvernementele organisatie ClientEarth naar buiten met zeer alarmerende cijfers voor Brussel. Een gelijkaardige slechte luchtkwaliteit vindt men ook in de rest van het land.

Ondertussen is het genoegzaam bekend dat dit niet alleen een Volkswagen “dieselgate” is, maar een hele “dieselwagensgate”. Het gaat over diesels van vrijwel alle automerken, met zelfs huidige Euro 6-normdiesels die gemiddeld 625 mg / km uitstoten, meer dan acht keer de limiet. Een verlaging van de reële emissies van dieselwagens moet dus afgedwongen worden. Een verlaging van de uitstoot zorgt immers snel voor een sterke verbetering van de luchtkwaliteit, gezien emissies van NOx en roet (black carbon) slechts enkele weken in de atmosfeer blijven.

De federale dieselgatecommissie heeft in de loop van 2016 negenenvijftig aanbevelingen geformuleerd, waaronder :

« Aanbeveling 58 : Vraagt de federale regering tegen eind 2016 een actieplan in te dienen dat elk van deze aanbevelingen omzet in concrete maatregelen en acties, met voor elk ervan een te verwachten agenda wat de aanneming en de daadwerkelijke uitvoering betreft ;

Aanbeveling 59 : Vraagt elke bevoegde commissie van het Parlement, de eerste maal binnen de zes maanden en vervolgens elk jaar, een debat te agenderen over de voortgang van de verwezenlijking van de aanbevelingen in verband met de bevoegdheden van die commissie, en vraagt de federale regering tien dagen voordien een opvolgingstabel in te dienen met een overzicht van de verwezenlijking van de aanbevelingen en van de uitvoering van het actieplan. »

Tot op heden is er nog steeds geen federaal actieplan. De bevoegdheden zijn verdeeld over verschillende niveaus. Elke entiteit (federaal niveau en de drie gewesten) zijn elk op hun manier in meer of mindere mate bezig met de problematiek. Een gecoördineerde aanpak is dan ook van zeer groot belang. Een goed instrument hierbij zou de Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid zijn. Deze zou een periodieke, proactieve en transparante communicatie en rapportering over de voortgang van de werkzaamheden moeten publiek maken. De overkoepelende werkgroep Milieu en Gezondheid zou in december 2016 samengekomen zijn rond dieselgate. Maar er bestaat geen transparantie over wat de stand van zaken is met betrekking tot deze belangrijke besprekingen.

Er zijn nog grote stappen te zetten op het vlak van fiscaliteit, gelijkschakeling van de accijnzen op diesel ten opzichte van benzine, correcte informatie voor de klant en post-productiecontroles.

Zo is de door de federale regering beloofde gelijkschakeling van de accijnzen van benzine en diesel tegen 2018 een belangrijke stap om het bevoordelen van het rijden met diesel stop te zetten. Hierbij geldt voor diesel het kliksysteem, waarbij prijsdalingen voor de helft worden omgezet in hogere accijnzen. Op 25 april 2017 is de dieselprijs met 2,9 eurocent gedaald wegens de daling van de prijzen op de internationale oliemarkten. Hiermee is echter geen verhoging van de dieselaccijns gepaard gegaan. Hierbij werd gesteld dat de doelstelling voor 2017 al is gehaald op 23 maart 2017, waardoor het systeem daarom niet langer gebruikt wordt bij dalingen van de dieselprijs na 23 maart 2017.

Mijn vragen in dit verband zijn de volgende :

1) Op welke manier en wanneer zal de federale regering het « dieselgate actieplan » formuleren en kenbaar maken ?

2) Welke resultaten heeft de Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid reeds geboekt rond dieselgate en welke verdere stappen zullen hier gezet worden ?

3) De benzineaccijns bedraagt 0,6051 euro per liter, deze voor diesel 0,53 euro per liter. Sinds 23 maart 2017 blijven de accijnzen op diesel gelijk, ondanks dieselprijsdalingen. Hoe rijmt de regering dit met de belofte tegen 2018 de accijnzen gelijk te maken ?