Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1495

van Annemie Maes (Ecolo-Groen) d.d. 21 juni 2017

aan de eerste minister

Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging

accijns
gasolie
luchtverontreiniging
milieubeleid
automobielindustrie

Chronologie

21/6/2017Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/7/2017)
19/7/2017Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1497

Vraag nr. 6-1495 d.d. 21 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is erg gesteld met de luchtkwaliteit in België. Dat heeft gezondheidseffecten voor ons allemaal. Recent nog kwam de niet gouvernementele organisatie ClientEarth naar buiten met zeer alarmerende cijfers voor Brussel. Een gelijkaardige slechte luchtkwaliteit vindt men ook in de rest van het land.

Ondertussen is het genoegzaam bekend dat dit niet alleen een Volkswagen “dieselgate” is, maar een hele “dieselwagensgate”. Het gaat over diesels van vrijwel alle automerken, met zelfs huidige Euro 6-normdiesels die gemiddeld 625 mg / km uitstoten, meer dan acht keer de limiet. Een verlaging van de reële emissies van dieselwagens moet dus afgedwongen worden. Een verlaging van de uitstoot zorgt immers snel voor een sterke verbetering van de luchtkwaliteit, gezien emissies van NOx en roet (black carbon) slechts enkele weken in de atmosfeer blijven.

De federale dieselgatecommissie heeft in de loop van 2016 negenenvijftig aanbevelingen geformuleerd, waaronder :

« Aanbeveling 58 : Vraagt de federale regering tegen eind 2016 een actieplan in te dienen dat elk van deze aanbevelingen omzet in concrete maatregelen en acties, met voor elk ervan een te verwachten agenda wat de aanneming en de daadwerkelijke uitvoering betreft ;

Aanbeveling 59 : Vraagt elke bevoegde commissie van het Parlement, de eerste maal binnen de zes maanden en vervolgens elk jaar, een debat te agenderen over de voortgang van de verwezenlijking van de aanbevelingen in verband met de bevoegdheden van die commissie, en vraagt de federale regering tien dagen voordien een opvolgingstabel in te dienen met een overzicht van de verwezenlijking van de aanbevelingen en van de uitvoering van het actieplan. »

Tot op heden is er nog steeds geen federaal actieplan. De bevoegdheden zijn verdeeld over verschillende niveaus. Elke entiteit (federaal niveau en de drie gewesten) zijn elk op hun manier in meer of mindere mate bezig met de problematiek. Een gecoördineerde aanpak is dan ook van zeer groot belang. Een goed instrument hierbij zou de Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid zijn. Deze zou een periodieke, proactieve en transparante communicatie en rapportering over de voortgang van de werkzaamheden moeten publiek maken. De overkoepelende werkgroep Milieu en Gezondheid zou in december 2016 samengekomen zijn rond dieselgate. Maar er bestaat geen transparantie over wat de stand van zaken is met betrekking tot deze belangrijke besprekingen.

Er zijn nog grote stappen te zetten op het vlak van fiscaliteit, gelijkschakeling van de accijnzen op diesel ten opzichte van benzine, correcte informatie voor de klant en post-productiecontroles.

Zo is de door de federale regering beloofde gelijkschakeling van de accijnzen van benzine en diesel tegen 2018 een belangrijke stap om het bevoordelen van het rijden met diesel stop te zetten. Hierbij geldt voor diesel het kliksysteem, waarbij prijsdalingen voor de helft worden omgezet in hogere accijnzen. Op 25 april 2017 is de dieselprijs met 2,9 eurocent gedaald wegens de daling van de prijzen op de internationale oliemarkten. Hiermee is echter geen verhoging van de dieselaccijns gepaard gegaan. Hierbij werd gesteld dat de doelstelling voor 2017 al is gehaald op 23 maart 2017, waardoor het systeem daarom niet langer gebruikt wordt bij dalingen van de dieselprijs na 23 maart 2017.

Mijn vragen in dit verband zijn de volgende :

1) Op welke manier en wanneer zal de federale regering het « dieselgate actieplan » formuleren en kenbaar maken ?

2) Welke resultaten heeft de Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid reeds geboekt rond dieselgate en welke verdere stappen zullen hier gezet worden ?

3) De benzineaccijns bedraagt 0,6051 euro per liter, deze voor diesel 0,53 euro per liter. Sinds 23 maart 2017 blijven de accijnzen op diesel gelijk, ondanks dieselprijsdalingen. Hoe rijmt de regering dit met de belofte tegen 2018 de accijnzen gelijk te maken ?

Antwoord ontvangen op 19 juli 2017 :

1) & 2) In de tabel in bijlage wordt de stand van zaken gegeven voor de aanbevelingen.

3) Er wordt gewerkt met een cliquetsysteem om de bijzondere accijns te verhogen. Daarbij is er telkens een plafond vastgelegd van de maximale stijging per jaar voor diesel en de maximale daling voor ongelode benzine. Dit jaar werd dit plafond, zoals u correct aangeeft, bereikt op 23 maart 2017. Om die redenen zijn er dit jaar verder geen wijzigingen meer voorzien. Ook in 2018 wordt verder gewerkt met dit systeem volgens het vastgelegde traject. De regering respecteert dus het vastgestelde schema voor het bereiken van deze doelstelling.

Aanbevelingen Bijzondere Parlementaire Commissie Dieselgate – Stand van zaken

I. Bescherming van de consument

Aanbeveling

Bestemmeling

Stand van zaken

1. Herinnert D’Ieteren en VW eraan dat de consument in geen geval verantwoordelijk is voor dat schandaal. Het zou dus onrechtvaardig zijn dat hij gestraft zou worden. VW moet de consumenten een voldoende aantrekkelijk voorstel doen, zodat ze hun voertuig zouden binnenbrengen. Aangezien de consument ervan op de hoogte is gebracht dat zijn voertuig betrokken is bij Dieselgate en er door VW op voldoende wijze werd toe aangespoord om te reageren, is het echter belangrijk, teneinde de impact op de volksgezondheid en het milieu te stoppen, dat hij zijn voertuig binnenbrengt in het kader van de terugroepacties.

VW en D’Ieteren

De federale regering heeft contact opgenomen met de invoerder D’Ieteren.

Het volgende antwoord werd gegeven : « D’Ieteren doet er alles aan om zo optimaal mogelijk deel te nemen aan de actie waarbij getroffen voertuigen die in België zijn ingeschreven, worden teruggeroepen. Alle betrokken klanten hebben reeds twee informatiebrieven ontvangen. Zodra een technische oplossing beschikbaar is, ontvangt elke klant een gepersonaliseerde brief waarin hij wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk bij zijn concessiehouder langs te gaan om de update van de software van zijn voertuig te laten uitvoeren. Er worden twee herinneringsbrieven gestuurd mocht de klant niet reageren op de eerste uitnodiging. De Groep Volkswagen hoopt dat de Europese controle-instanties tegen eind 2016 100 % van de technische oplossingen hebben goedgekeurd. »

2. Vraagt de federale regering erop toe te zien dat de terugroepacties naar behoren worden uitgevoerd.

Consumenten, Mobiliteit (Gewesten)

In het kader van deze aanbeveling heeft de federale regering contact opgenomen met D’Ieteren. Als aanvulling bij de elementen die in het vorige punt staan, informeert D’Ieteren de regering, op verzoek, van de acties die zij ondernemen. De details van de goedkeuringen worden systematisch door de goedkeurende overheden, zoals KBA, bezorgd aan de Gewesten.

Op 6 juni 2017 waren de technische oplossingen in België beschikbaar voor de 288 821 betrokken voertuigen die (nog) in België waren ingeschreven.

In totaal werden tot dan 154 703 updates uitgevoerd.

De klant kan zijn afspraak uitstellen en er bestaat geen strikte deadline voor de terugroepactie. Naar de klanten die niet reageren op de uitnodiging worden nog twee herinneringen gestuurd.

D’Ieteren en de dealers stellen alles in het werk voor het gratis updaten van zoveel mogelijk voertuigen, met een minimale hinder voor de klanten. Er zijn oplossingen mogelijk zoals de terbeschikkingstelling van een vervangwagen, uitvoering van de update tijdens een werkplaatsbezoek dat al gepland was om andere redenen (onderhoud, wisselen van banden, ...).

3. Vraagt aan D’Ieteren en VW de ongemakken te beperken voor de consument (door indien nodig een vervangwagen voor te stellen) die wordt verzocht zijn voertuig binnen te brengen in het kader van de terugroepacties, die volledig kosteloos dienen te zijn. 

VW en D’Ieteren

De federale regering heeft contact opgenomen met de invoerder D’Ieteren.

We ontvingen de volgende boodschap : « De duur van de technische interventie, die volledig kosteloos is voor de klant, varieert van 30 minuten (voor wagens met cylinderinhoud 1,2 en 2,0 L) tot 60 minuten (voor 1,6 L motoren). Indien nodig kan de concessiehouder de klanten die dat wensen een aangepaste mobiliteitsoplossing aanbieden. »

4. Eist dat VW en D’Ieteren aan de consumenten openbare, volledige, duidelijke en toegankelijke informatie verstrekken.

VW en D’Ieteren

De federale regering heeft contact opgenomen met de invoerder D’Ieteren.

We ontvingen de volgende boodschap : « Naast de verschillende gepersonaliseerde brieven die de betrokken klanten ontvangen, wordt alle informatie over Dieselgate beschikbaar gesteld op een speciaal hiertoe gecreëerde website : www.customercare.dieteren.be. De consumenten kunnen ook contact opnemen met de Diesel Hotline op het nummer 02/756 86 33 voor alle bijkomende vragen. »

5. Vraagt de federale regering erop toe zien dat de kwaliteit van de informatie die bestemd is voor de consumenten wordt verbeterd, zodat zij duidelijk weten welke inhoud en welke wijzigingen (met name de inhoud en softwarewijzigingen en -updates) op vraag van de constructeur zijn aangebracht en welke gevolgen daaruit voorvloeien, zowel bij de eerste aankoop als bij de doorverkoop van een voertuig.

Consumenten

Op 13 januari 2017 werden gemeenschappelijke aanbevelingen ondertekend met de sector. Alle Belgische autofabrikanten en invoerders hebben zich aangesloten bij deze gemeenschappelijke aanbevelingen.

Minister Peeters heeft aan de Europese Commissie gevraagd om de problematiek van informatie bij updates ook Europees aan te pakken.

Wanneer de klant de aanpassing in het kader van een terugroepactie weigert te laten uitvoeren, zal dit worden vermeld op de Car Pass. Zo wordt ook de koper van een tweedehandsvoertuig beschermd.

Het overleg met de stakeholders werd begin februari 2017 opgestart met het oog op de voorbereiding van de nodige reglementaire aanpassingen. Een eerste voorontwerp hierover is voorbereid; indien mogelijk, wordt dit nog voor het parlementair reces verder besproken met de stakeholders.

6. Er moet snel duidelijke informatie komen in verband met de vraag of de door de autoconstructeur voorgestelde oplossingen aanleiding geven tot andere schade die de waarde van het voertuig doet dalen. Daarom moet :

a. erop worden aangedrongen dat het KBA (Kraftfahrt – Bundesamt) snel laat weten of de voorgestelde oplossingen onder meer een impact kunnen hebben op het vermogen, het verbruik en het emissieniveau van het voertuig ;

b. gevraagd worden verschillende voertuigen per model te onderwerpen aan een test vóór en na het herstel van de gelijkvormigheid om na te gaan of die reparatie de prestaties (vermogen, uitstoot, verbruik) van het voertuig beïnvloedt.

Consumenten, Mobiliteit (gewesten)

Ook voor updates wordt een homologatie gegeven. De homologerende overheid kijkt de betrokken parameters na. De goedkeuring van een update impliceert dan ook dat de homologerende overheid de (nieuwe) prestatiekarakteristieken bevestigt.

Concreet heeft KBA voor de goedgekeurde updates bevestigd dat de prestatiekarakteristieken na de update nog steeds overeenkomen met de oorspronkelijke « cataloguswaarden ». KBA heeft volgens onze informatie wagens zowel voor als na de update getest. De Belgische overheid hoeft dat dus niet meer te doen.

7. Vraagt de federale regering de doeltreffendheid te evalueren van de class action zoals die momenteel wordt geregeld in het Wetboek van economisch recht en, indien noodzakelijk, de toegang daartoe uit te breiden en te vereenvoudigen.

Consumenten

De evaluatie van de class action is voorzien in het regeerakkoord. Het spreekt vanzelf dat de evaluatie pas kan gebeuren wanneer er enige ervaring met de procedure is. Op heden zijn vijf procedures lopende. De administratie heeft een bevraging van stakeholders georganiseerd en een ontwerp van evaluatieverslag opgesteld. Een belangrijk vaststelling is dat de evaluatie te vroeg komt omdat er nog geen zaken voor de rechtbank zijn afgehandeld.

Er is een « class action » ingeleid door Test-Aankoop tegen VW. Er zijn reeds twee rechtszittingen geweest. Het is van belang de uitspraak van de rechter over de ontvankelijkheid grondig te analyseren in het kader van deze vraag. De debatten over de ontvankelijkheid zouden in de loop van de maand oktober 2017 worden verdergezet.

8. Vraagt de federale regering de bepalingen van het Wetboek van economisch recht aangaande de consumentenbescherming te evalueren, teneinde ervoor te zorgen dat alle benadeelde personen die hun voertuig privé of beroepshalve gebruiken worden beschermd.

Consumenten

In dit specifieke geval (gebruik van een voertuig) is het evident dat alle gebruikers van deze wagens kunnen benadeeld zijn, onafhankelijk of ze hun wagen als consument of professioneel gebruiken.

Er is een bijkomend onderzoek gevoerd door de Economische Inspectie waarbij de praktijken bij terugroepacties en bij software updates aan de wettelijke regels (in het bijzonder de eerlijke handelspraktijken jegens de consument) werden getoetst.

In de bevraging over de class action zit ook het luik van een eventuele uitbreiding naar de bescherming van andere personen dan consumenten.

Vanuit middenstandsorganisaties wordt gevraagd de class action naar hen uit te breiden.

9. Vraagt de federale regering om, na de sectoren te hebben geraadpleegd, de nadere voorwaarden te bestuderen om te voorzien in een wettelijke regeling voor klokkenluiders (bestemd voor het aanklagen van illegale praktijken) en in rechtsbescherming voor hen.

Werk

Het huidige arbeidsrecht (CAO 109) biedt al beschermingsmogelijkheden voor dergelijke gevallen (kennelijk onredelijk ontslag), zonder dat het specifiek over klokkenluiders gaat.

10. Vraagt de federale regering erop toe te zien dat de consumenten degelijke informatie krijgen zodat ze zich bij de aankoop van een auto met kennis van zaken een oordeel kunnen vormen over de financiële en milieu-impact.

Consumenten

Leefmilieu

De meetmethoden om voor betrouwbare en realistische cijfers te zorgen worden op Europees niveau vastgelegd. De wetgeving is in herziening.

Indien het de bedoeling van de aanbeveling is om te garanderen dat de informatie moet overeenkomen met de meetwaarden, heeft de bevoegde minister reeds maatregelen genomen om te kunnen optreden tegen eventuele niet correcte informatie.

In de wet van 29 juni 2016 diverse bepalingen inzake economie werd de mogelijkheid voorzien om een product op kosten van de onderneming te onderwerpen aan de ontleding of controle door een onafhankelijk laboratorium. Indien er voldoende aanwijzingen zijn dat het product het voorwerp is van een misleidende handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie omtrent zijn voornaamste kenmerken of de resultaten en wezenlijke kenmerken van erop verrichte tests of controles.

Producten kunnen voortaan ook uit de handel worden genomen indien :

– een onderneming niet binnen tijdig de bewijzen levert betreffende de materiële juistheid van de gegevens die zij meedeelt in het kader van een handelspraktijk ; of

– de ontleding of controle door een onafhankelijk laboratorium door de betrokken onderneming niet wordt uitgevoerd.

Het CO2-etiket (richtlijn 1999/94/EG) wordt momenteel herzien. Vanaf 1 september 2017 zullen de waarden van de WLTP-test, voor zover beschikbaar, op het etiket worden vermeld. Na een overgangsperiode van twee jaar (1 september 2019) zullen enkel de WLTP-waarden op het etiket staan. Er komt ook een nieuw label : het 0-label voor voertuigen die minder dan 1 g CO2/km uitstoten. Volgens ons is een dynamiek en harmonisering op Europees niveau vereist voor de herziening van de voertuigetiketten. Daarom bereiden we momenteel een punt AOB voor dat zal worden voorgelegd aan de DGE van de maand oktober 2017. De volgende punten zullen aan bod komen :

– de behoefte aan dynamiek op Europees niveau voor de harmonisering van de etiketten in de EU ;

– het belang om ook rekening te houden met elektrische voertuigen en andere brandstoftypes ;

– de vermelding van andere luchtverontreinigende stoffen op het etiket ;

– het opheffen van de verplichting om een papieren gids af te drukken.

11. Vraagt de federale regering om samen met de automobielsector een gedragscode op te stellen, die eveneens een sanctieregeling bevat.

Consumenten

Deze aanbeveling sluit aan bij aanbeveling 5 (informatie aan de consumenten).

Er is geen specifieke sanctieregeling opgenomen in de gemeenschappelijke aanbevelingen. Er is wel voorzien in periodieke evaluatie om de effectieve toepassing van de aanbevelingen op te volgen.

12. Eist van de VW-Groep dat hij de disfuncties en de verantwoordelijkheden binnen de groep duidelijk vaststelt en hiervan verslag uitbrengt bij de bevoegde instanties.

VW en D’Ieteren

De federale regering heeft deze bekommernis via D’Ieteren doorgegeven.

13. Vraagt de federale regering de consumenten te behoeden voor iedere fiscale weerslag ten gevolge van Dieselgate.

Financiën (+ Gewesten)

De bevoegde minister volgt dit dossier zeer nauw op.

14. Vraagt de instanties om toe te zien op de door VW aangegane verbintenis om eventuele fiscale overlast veroorzaakt door CO2-fraude, mocht dit worden aangetoond, terug te betalen, zoals aangegeven in de brief die de groep in november 2015 naar de 28 EU-ministers van Financiën heeft verstuurd.

Financiën

De KBA heeft onderzocht of er tijdens het proces van goedkeuring geen onjuiste gegevens met betrekking tot de uitstootwaarden en het brandstofverbruik van de geproduceerde voertuigen werden meegedeeld. Uit de gevoerde testen bleek dat er geen onjuiste CO2-waarden vastgesteld konden worden. Attesten uitgereikt door KBA kunnen hierover nog uitsluitsel geven.

15. Vraagt de regering na te gaan of het opportuun is om, meer bepaald op basis van de bestaande voorzieningen, een monitoring in te stellen van de evolutie van de Belgische marktwaarden (als gevolg van Dieselgate) bij de doorverkoop van de door Dieselgate getroffen voertuigen. Indien waardeverlies wordt vastgesteld door de technische aanpassingen die als gevolg van Dieselgate werden aangebracht, moeten de constructeurs ervoor zorgen dat in een gepaste compensatie wordt voorzien.

Consumenten

De regering heeft de opportuniteit onderzocht van een monitoring van de evolutie van de waarden.

Hoewel het om een interessante aanbeveling gaat, meent de bevoegde minister dat het onmogelijk is hiertoe over te gaan zonder een grondige wetenschappelijke analyse. De prijsevolutie zal immers van meer factoren afhangen dan van de effecten van Dieselgate. Mogelijke factoren zijn :

– de prijs van nieuwe modellen ;

– fiscale maatregelen gelinkt aan de uitstoot van wagens ;

– overaanbod of schaarste op de markt ;

– daling van het prijsverschil tussen diesel en benzine.

In de pers verschijnen regelmatig al berichten dat het niet meer interessant is om nog diesels te kopen, tenzij je echt veel kilometers aflegt. Dergelijke artikels hebben waarschijnlijk zelf al een invloed op de waarde van tweedehandse dieselwagens, los van Dieselgate.

Rekening houdend met deze elementen, is de bevoegde minister van mening dat het niet aangewezen is een monitoring uit te voeren, wegens het gebrek aan een onvoldoende duidelijk correlatie tussen Dieselgate en de tweedehandsprijs voor getroffen wagens.

16. Alle vorige aanbevelingen zullen ook gelden in geval van gelijksoortige schandalen bij andere constructeurs.


De federale regering heeft nota genomen van deze aanbeveling.

II. Volksgezondheid

Aanbeveling

Bestemmeling

Stand van zaken

17. Vraagt de federale regering de strijd aan te gaan met alle vormen van schadelijke uitstoot (en de gevolgen ervan) en in te zetten op een beperking van de uitstoot van NOx, maar ook van fijnstof en ozon, alsook van andere vervuilende stoffen.

Volksgezondheid

Zie verhoging van de accijnzen op diesel (minister van Financiën) + emissienormen voor motorvoertuigen (NRMM + EURO).

18. Vraagt de federale regering verder onderzoek te doen naar de impact van overdreven NOx-uitstoot door dieselwagens op de volksgezondheid en hieruit de nodige gevolgen te trekken in termen van gezondheidsdoelstellingen die de impact van schadelijke uitstoot kunnen beperken en voorkomen.

Volksgezondheid

De federale administratie Leefmilieu zal bijdragen aan de werkzaamheden van de Nationale Cel leefmilieu-gezondheid (project Steden en Vervuiling en project BeMoMo–Belgian Morbidity Mortality). Het verslag zal in juli 2017 worden bezorgd. De regering benadrukt dat de federale overheid enkel bevoegd is voor de behandeling van zeer ernstige vervuilingsepisodes (crisisbeheer waarvoor hoofdzakelijk de ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken bevoegd zijn).

19. Vraagt de federale regering de analyses naar de impact van fijnstof op de gezondheid te versterken, met bijzondere aandacht voor alle risicogroepen.

Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu zal de stand van het internationaal wetenschappelijk onderzoek inzake de impact van fijn stof op de gezondheid blijven opvolgen en ondersteunen.

III. Milieu

Aanbeveling

Bestemmeling

Stand van zaken

20. Vraagt de federale regering de impact van alle soorten voertuigen op het milieu na te gaan.

Leefmilieu (+ Gewesten)

Valt niet onder de bevoegdheid van de minister van Leefmilieu wat de mobiele machines betreft.

De minister van Leefmilieu is daarentegen wel bevoegd voor de niet voor de weg bestemde mobiele machines, zij ziet meer in het bijzonder toe op de toepassing van de Europese verordeningen ter zake.

21. Vraagt de federale regering haar inspanningen op te voeren om in overleg met de Gewesten de uitstoot van vervuilende stoffen (met inbegrip van stikstofoxides) te beperken.

Leefmilieu (+ Gewesten)

Op algemene wijze is de strijd tegen luchtvervuiling een gewestelijke bevoegdheid. De federale overheid is bevoegd voor de milieunormen van de producten (mobiele materiële goederen), waaronder de wegvoertuigen.

Zie verhoging van de accijnzen op diesel (minister van Financiën).

Emissienormen voor motorvoertuigen :

– de verordening Euro 5 en Euro 6 (EG) nr. 715/2007 (emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen) ;

– de verordening Euro V en Euro VI (EU) nr. 595/2009 (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) ;

– de verordening nr. 2016/1628 (de emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes voor NRMM).

IV. Europa

Aanbeveling

Bestemmeling

Stand van zaken

22. Vraagt de federale regering om op Europees niveau de publicatie en de vermelding van de NOx-uitstoot van voertuigen op te voeren.

Leefmilieu (+ Gewesten)

Het CO2-etiket (richtlijn 1999/94/EG) wordt momenteel herzien. Vanaf 1 september 2017 zullen de waarden van de WLTP-test, voor zover beschikbaar, op het etiket worden vermeld. Na een overgangsperiode van twee jaar (1 september 2019) zullen enkel de WLTP-waarden op het etiket staan. Er komt ook een nieuw label : het 0-label voor voertuigen die minder dan 1 g CO2/km uitstoten. Vanaf 1 september 2017 zal er nog slechts één gestandaardiseerd etiketmodel zijn voor elk brandstoftype.

Volgens ons is een dynamiek en harmonisering op Europees niveau vereist voor de herziening van de voertuigetiketten. Daarom bereiden we momenteel een punt AOB voor dat zal worden voorgelegd aan de DGE van de maand oktober 2017. De volgende punten zullen aan bod komen :

– de behoefte aan dynamiek op Europees niveau voor de harmonisering van de etiketten in de EU ;

– het belang om ook rekening te houden met elektrische voertuigen en andere brandstoftypes ;

– de vermelding van andere luchtverontreinigende stoffen op het etiket ;

– het opheffen van de verplichting om een papieren gids af te drukken.

23. Vraagt toe te zien op de aanneming van een Europese norm die de constructeurs verplicht de consumenten correct te informeren over het brandstofverbruik alsook over de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof van hun voertuig, zulks door zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de reële omstandigheden op de weg, zoals ze zijn bepaald in de RDE.

Leefmilieu (+ Gewesten)

Deze vraag maakt deel uit van het Belgische standpunt voor de komende herziening van de richtlijn Car Labelling 1999/94/EG.

24. Die vermelding, die op Europees niveau zal moeten worden bepaald, kan worden ingegeven door de bestaande ecoscore; wel zal erop moeten worden toegezien dat die leesbaar blijft voor de consument en zal rekening moeten worden houden met de variëteit in de bestaande automodellen.

Leefmilieu (+ Gewesten)

Dit punt is ook opgenomen in het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering van het herziene protocol van Göteborg, maar rechtstreeks op het Belgische niveau en vormt een onderdeel van de herziening van de richtlijn Car Labelling 1999/94/EG.

25. Vraagt de federale regering ervoor te pleiten dat het Europese echelon erop toeziet dat bij het besluitvormingsproces op Europees vlak beter met de impact op het milieu en de volksgezondheid rekening wordt gehouden, in het kader van de inspanning die wordt geleverd om in de automobielsector de uitstoot van NOx, CO2 en fijnstof tegen te gaan.

Mobiliteit + Leefmilieu (+ Gewesten)

Er werden verschillende regelgevingen gestemd en deze worden momenteel besproken in verband met de uitstoot van verontreinigende stoffen.

Het tweede RDE-pakket betreffende de NOx werd gestemd eind 2015 en treedt in werking in september 2017 voor de nieuwe voertuigtypes en in september 2019 voor alle nieuwe voertuigen.

De WLTP-verordening, gestemd in juni 2016, laat toe om het voertuig te testen op een manier die beter is aangepast aan onze huidige rijstijl. De beperkingen op alle verontreinigende stoffen zijn dus verhoogd. De test zal in werking treden in september 2017 voor de nieuwe voertuigtypes en in september 2018 voor alle nieuwe voertuigen.

Het derde RDE-pakket is onder meer gericht op fijn stof. Het werd gestemd op 20 december 2016.

Het vierde RDE-pakket betreft de overeenstemming tijdens het gebruik alsook het specifieke geval van de hybridevoertuigen. Het wordt momenteel besproken en zal eind 2017 worden gestemd.

26. Vraagt de federale regering om op Europees niveau een dialoog aan te vatten teneinde met de automobielnijverheid, met als doel te komen tot een aantal maatregelen die de sector zou kunnen nemen ter compensatie van de normoverschrijdingen van de afgelopen jaren. Die benadering zou een financiële compensatie kunnen impliceren en / of alle andere concrete en doeltreffende oplossingen ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Financiën + Leefmilieu (+ Gewesten)

Voor dit punt verwijzen we naar de federale en regionale ministers bevoegd voor voertuigen en mobiliteit.

27. Vraagt de federale regering te pleiten voor een aanscherping, op Europees niveau, van de RDE-tests en die tests uit te breiden tot CO2, fijnstof en andere verontreinigende stoffen.

Mobiliteit + Leefmilieu (+ Gewesten)

Het derde RDE-pakket dat in december 2016 werd gestemd, houdt rekening met fijn stof. De voorgestelde data voor de inwerkingtreding zijn september 2017 voor de nieuwe voertuigtypes en september 2018 voor alle nieuwe voertuigen.

28. Vraagt de federale regering te pleiten voor een betere supervisie op de homologatiediensten op Europees niveau en er te pleiten voor een betere en onafhankelijke keuring.

Mobiliteit (Gewesten)

Deze materie is volledig geregionaliseerd. De herziening van de kaderrichtlijn is lopende; het zijn de Gewesten die bevoegd zijn om te beantwoorden aan dit deel van de richtlijn.

29. Vraagt de federale regering op Europees niveau te pleiten voor bepalingen om ervoor te zorgen dat voordelen die, in het raam van een inbreuk op de Europese verplichtingen inzake consumentenbescherming, worden toegekend aan de betrokken klanten in een EU-lidstaat, eveneens van toepassing zullen zijn in alle andere lidstaten van de Europese Unie.

Consumenten

Commissaris Jourova heeft al verklaard dat zij er wil voor zorgen dat VW de Europese klanten een « fair treatment » te geven, lees « een redelijke vergoeding ».

In elk geval, vermits het gaat om Europese regels is er geen reden waarom consumenten uit verschillende lidstaten op een andere manier zouden behandelen worden.

Ten gevolge van deze gesprekken heeft VW een « trust building measure » genomen waarbij het een extra garantie geeft. Tot twee jaar na de update zullen eventuele problemen met elf onderdelen die een direct verband hebben met de uitlaatgasbehandeling, gratis verholpen worden.

Voorlopig is geen verdere actie meer nodig.

30. Vraagt de federale regering op Europees niveau aan te sturen op maatregelen met het oog op de traceerbaarheid van de voertuigen door de nationale instanties van de EU-lidstaten, teneinde te voorzien in een betere follow-up bij grensoverschrijdende verkoop.

Mobiliteit (+ Gewesten)

Op Europees vlak ondersteunt de federale regering de initiatieven die genomen worden voor internationale elektronische uitwisseling van voertuiggegevens, zoals het voorstel voor een verordening tot vereenvoudiging van de overbrenging van in een andere lidstaat ingeschreven motorvoertuigen binnen de interne markt.

31. Vraagt de federale regering werk te maken van een aanscherping van de Europese normen inzake de uitstoot van NOx en fijnstof, meer bepaald zodat de tweede gelijkvormigheidsfactor (afwijkingsmarge) voor de nieuwe voertuigen die vanaf 2020 op de markt komen, al neerwaarts wordt herzien.

Mobiliteit + Leefmilieu (+ Gewesten)

De gestemde tekst van het tweede RDE-pakket voorziet voor de NOx in een lagere conformiteitsfactor voor de NOx voor alle nieuwe voertuigen vanaf 2021. Deze factor is vervolgens jaarlijks herzienbaar.

Wat het fijn stof betreft, zal de conformiteitsfactor van toepassing zijn vanaf september 2018 voor alle nieuwe voertuigen en deze factor is jaarlijks herzienbaar.

32. Vraagt de federale regering, in overleg met de Gewesten, constructief samen te werken aan de snelle invoering van een RDE-test voor fijnstof (PEMS-PM).

Mobiliteit + Leefmilieu (+ Gewesten)

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft, in samenwerking met de gewesten, gestemd voor de snelle goedkeuring van het derde RDE-pakket in december 2016. Deze tekst introduceert het fijn stof in de RDE-testen.

33. Vraagt de federale regering, in overleg met de Gewesten, te waken over de invoering van een Europees raamwerk aan de hand waarvan de instanties voor de homologatie en de keuring van de voertuigen kunnen beschikken over alle vormen van toegang en informatie om de wettelijke overeenstemming van de ingebouwde software te controleren, teneinde de software bij de homologatietests te controleren en na te gaan welke instellingen wanneer actief zijn.

Mobiliteit (+ Gewesten)

De definitie van « defeat device » is in bespreking. De Gewesten zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de goedkeuringsprocedure.

34. Moedigt de Europese Commissie ertoe aan een « ingrijpende herziening » van de homologatieprocedures van de voertuigen in de Europese Unie door te voeren, en steunt de demarches die zij in die zin op 27 januari 2016 in uitzicht heeft gesteld.

Mobiliteit (+ Gewesten)

De herziening van de kaderrichtlijn wordt momenteel besproken in de Working Party Technical Harmonisation.

De federale overheid neemt actief deel aan deze groep. De Gewesten zijn verantwoordelijk voor de goedkeuringsprocedure.

35. Vraagt de federale regering op Europees niveau te pleiten voor een waarborg inzake betrouwbare testen homologatieprocedures, zodat men verzekerd is van relevante milieucriteria.

Mobiliteit + Leefmilieu (+ Gewesten)

Op het vlak van de procedure voor de testen, hernemen de WLTP en de diverse RDE-pakketten, zoals eerder toegelicht, de relevante milieucriteria.

36. Vraagt de federale regering op Europees niveau te pleiten voor een normerend raamwerk waarbinnen kan worden voorzien in post-productiecontroles om zich ervan te vergewissen dat de voertuigen die vóór de productie zijn getest, wel degelijk dezelfde zijn op het vlak van milieuprestaties, en er met het oog op de waarborg van de luchtkwaliteit te pleiten voor de invoering van een systeem van willekeurige en bindende controles gedurende de hele levenscyclus van de voertuigen.

Mobiliteit (+ Gewesten)

Dit onderwerp wordt behandeld in het vierde pakket van de RDE-reglementering. Dit laatste pakket zou de onafhankelijke goedkeuringsinstanties moeten toelaten om de voertuigen in reële omstandigheden te testen en zo te controleren of de NOx-uitstoot en de uitstoot van fijn stof zoals opgegeven door de fabrikant en de goedkeuring kloppen. De stemming van dit laatste pakket is gepland tegen einde 2017.

De overeenstemming van productie speelt ook een rol, het is een geregionaliseerde materie.

37. Vraagt het Duitse Kraftfahrt–Bundesamt (KBA) de lidstaten de gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn om de schade voor het milieu en de fiscale schade te ramen.

KBA

De regering heeft akte genomen van deze aanbeveling.

38. Dringt bij de Europese instanties aan op de noodzaak te voorzien in sancties voor de automobielconstructeurs wier voertuigen niet voldoen aan de emissienormen, zoals bepaald bij de toekomstige Europese normen.

Europese instanties

De regering heeft akte genomen van deze aanbeveling.

39. Vraagt de federale regering een denkoefening binnen de Europese comitologie-instanties op te starten om de rol van en de controle door het Europees Parlement tijdens de werkzaamheden te versterken, zoals bepaald in de nieuwe Europese institutionele overeenkomst, en beklemtoont het belang van een voorafgaand overleg tussen de bevoegde minister en de ambtenaar die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen in de verschillende comités en andere technische instellingen ; de gemachtigde ambtenaar moet het hem door de minister verleende mandaat in acht nemen, aangezien de minister daarvoor de politieke verantwoordelijkheid draagt.

Mobiliteit (+ Gewesten)

De laatste hand werd gelegd aan een procedure : vóór elke stemming wordt er een nota en een voorstel van stemstandpunt naar het kabinet verstuurd en goedgekeurd.

40. Vraagt de federale regering op Europees niveau aan te dringen op een betere harmonisatie van de testcycli.

Mobiliteit + Leefmilieu (+ Gewesten)

De nieuwe cyclus van testen voor de metingen van de uitstoot (WLTP) werd gestemd in juni 2016, deze zal van kracht worden in september 2017 voor de nieuwe voertuigtypes en in september 2018 voor alle voertuigen.

41. Vraagt de federale regering om op zijn minst te pleiten voor de toepassing van de WHO-normen inzake fijnstof, in het kader van een harmonisatie op Europees vlak.

Leefmilieu + Volksgezondheid (+ Gewesten)

De regering heeft akte genomen van deze aanbeveling.

42. Vraagt de federale regering op Europees niveau emissienormen te promoten die meer rekening houden met de volksgezondheid en het milieu.

Mobiliteit + Leefmilieu + Volksgezondheid (+ Gewesten)

De gezamenlijke invoering van testen in reële omstandigheden (RDE) en van een nieuwe cyclus van testen voor de metingen van de uitstoot (WLTP) heeft tot doel de uitstoot uitgaande van het wegvervoer te verminderen. De beslissingen die momenteel binnen het Europees kader worden genomen, worden geanalyseerd en maken het voorwerp uit van een effectenrapportage door de COM teneinde de effecten ervan op de volksgezondheid en het milieu te kennen.

V. Controles

Aanbeveling

Bestemmeling

Stand van zaken

43. Vraagt de federale regering de vereiste onderzoeken voort te zetten naar elke constructeur die ervan verdacht wordt de emissienormen te overschrijden, en uit die onderzoeken de nuttige conclusies te trekken, na te hebben nagegaan of het opportuun is zich bijvoorbeeld burgerlijke of benadeelde partij te stellen, enz.

Consumenten + Financiën + Mobiliteit + Leefmilieu (+ Gewesten)

De controle op de conformiteit ligt binnen de bevoegdheid « mobiliteit ». De bevoegdheid « consumenten » komt hier in tweede lijn, namelijk wanneer er informatie aan de consument moet worden gegeven.

Voorlopig geen actie meer nodig.

44. Vraagt de federale regering rekening te houden met de resultaten van tests die werden uitgevoerd door de homologatiediensten en door de consumentenverenigingen in België en in andere landen van Europa.

Consumenten (+ Mobiliteit + Gewesten)

Het toezicht op de markt voor voertuigen van de categorieën M, N en O (auto, vrachtwagens, bestelwagens, aanhangwagens) wordt momenteel besproken op Europees niveau en dit toezicht is bijgevolg nog niet van start gegaan.

45. Vraagt de bevoegde overheden controles uitvoeren om na te gaan of andere constructeurs illegale software gebruiken om de echte vervuilende-uitstootwaarden van hun voertuigen te verhullen.

Mobiliteit (+ Gewesten)

Het toezicht op de markt voor de voertuigen van de categorieën M, N en O (wagens, vrachtwagens, bestelwagens, aanhangwagens) wordt momenteel besproken op Europees niveau.

De productieconformiteit kan ook een rol spelen, het is een geregionaliseerde materie.

46.Beveelt de bevoegde overheden aan een alternatief systeem op te zetten om de transparantie en de traceerbaarheid van de betrokken voertuigen te waarborgen (Car Pass).

Consumenten (+ Mobiliteit + Gewesten)

Hieraan wordt gewerkt. Zie de commentaar op aanbeveling 5.

De FOD-M onderzoekt alle eventuele maatregelen die kunnen worden genomen om de transparantie en de traceerbaarheid van de betrokken voertuigen op Belgisch niveau te vergroten.

47. Beveelt aan toe te zien op de interfederale samenwerking bij de behandeling van dit dossier.

Premier + Mobiliteit + Leefmilieu

De regering deelt deze bekommernis. De verantwoordelijke ministers proberen de best mogelijke dialoog in stand te houden met hun ambtsgenoten van de deelgebieden.

De FOD antwoordt onmiddellijk op de vragen die verband houden met zijn bevoegdheden.

VI. Mobiliteit

Aanbeveling

Bestemmeling

Stand van zaken

48. Vraagt om een beleid dat de burgers ertoe aanzet gebruik te maken van alternatieven voor het individuele voertuig (zachte mobiliteit, openbaar vervoer, carpooling), en vraagt de federale regering die beleidslijnen op te nemen in het betrokken beleid.

Mobiliteit (+ Gewesten)

De minister heeft uitgesproken ten voordele van een beleid dat de alternatieven voor het individueel gebruik van de wagen, en vooral dan de zachte vervoersmodi zoals de trein, aanmoedigt.

49. Vraagt de federale regering te voorzien in een duurzame mobiliteit, met inbegrip van co-modaliteit, die de klemtoon legt op de zo duurzaam mogelijke ketenmobiliteit en die erop toeziet dat de verschillende vervoerswijzen op elkaar zijn afgestemd.

Mobiliteit (+ Gewesten)

Het doel is om de interoperabiliteit en de mobiliteitsketen centraal te plaatsen in het beleid van de openbare vervoersmaatschappijen (TEC, De Lijn, MIVB, NMBS), en in het bijzonder voor het spoor.

Het is ook aangewezen de tariefintegratie van de exploitanten (TEC, De Lijn, NMBS, MIVB) te verbeteren.

In het raam van het Executief Comité van de ministers van Mobiliteit (ECMM), werk ik samen met de betrokken ministers aan de uitwerking van maatregelen in die zin. Zo ijveren wij bijvoorbeeld voor een meer doorgedreven integratie van de MOBIB-diensten tussen de vervoersexploitanten.

50. Vraagt de federale regering in te zetten op Intelligent Transport Systems, zodat het emissieniveau dankzij die technologie kan dalen.

Mobiliteit (+ Gewesten)

De Belgische stuurgroep voor de TSI werd opgericht en deze stelt tegen einde 2017 een overlegd nationaal TSI-plan op waarbij men uitgaat van de gewestelijke en federale plannen.

De FOD M&V staat in voor de follow-up van de acties die voorzien zijn in het ontwikkelingsplan van ISA (intelligent snelheidsaanpassingssysteem). Dankzij de vermindering van de snelheden en een meer gelijkmatige rijstijl (minder optrekken) is dit systeem niet enkel voordelig voor de verkeersveiligheid, maar draagt het zeker ook bij tot een vermindering van de uitstoot.

51. Vraagt de federale regering om binnen een redelijke termijn uitvoering te geven aan het regeerakkoord door, in overleg met de sociale partners, een wettelijk kader voor een mobiliteitsbudget te creëren, waarbinnen de bedrijfswagens een van de mogelijke keuzes kan zijn, maar waarbinnen ook voldoende incentives zitten om een zo milieuvriendelijk mogelijke keuze te maken. Dit moet gebeuren binnen een budgettair neutraal kader voor de werknemers en werkgevers.

Werk + Mobiliteit (+ Gewesten) + Financiën

Er is een beslissing genomen op regeringsniveau.

Een voorstel tot invoering van een mobiliteitsbudget zal worden uitgewerkt door de minister van Financiën.

De positieve toekenning zal het mogelijk maken om aan de begunstigde van een bedrijfsvoertuig een keuzemogelijkheid te bieden tussen het reële gebruik van het bedrijfsvoertuig waarop hij contractueel recht heeft of het voertuig in te ruilen voor een budget dat hij kan aanwenden voor andere vormen van mobiliteit.

52. Vraagt de federale regering het gebruik van de fiets maximaal te stimuleren, zowel voor woon-werkverkeer als voor kleine en middellange afstanden.

Mobiliteit (+ Gewesten)

In 2016 werd een wettelijk kader uitgewerkt voor de snelle elektrische fietsen (speed pedelec). Uitgangspunt hierbij was het bevorderen van deze duurzame vorm van mobiliteit zonder de verkeersveiligheid in het gedrang te brengen. Met dit kader werd duidelijkheid en rechtszekerheid geboden aan de gebruikers.

Het is vanzelfsprekend niet de wetgeving die de elektrische fiets populair heeft gemaakt, maar wellicht heeft het Belgische regelgevende kader de ideale voorwaarden geschapen voor deze nieuwe verplaatsingsmodi.

Er werden voorstellen voor fiscale en sociale maatregelen ten gunste van de woon-werkverplaatsingen en van korte en middellange afstand met de fiets, pedelec of speed pedelec geëvalueerd.

Hierbij werd een voorstel uitgewerkt waarbij de bestaande fiscale gunstregeling met betrekking tot fietsvergoedingen voor woon-werkverkeer, het terbeschikking stellen van bedrijfsfietsen aan werknemers, de 120 % aftrekbaarheid van de bedrijfsfietsen en de gunstige forfaitaire beroepskost per afgelegde kilometer per fiets, uitgebreid wordt naar elektrische fietsen, inclusief de snelle elektrische fietsen (de zogenaamde speed pedelecs).

Tot slot is er ook een denkoefening gaande om de fiscale en sociale regels voor het gebruik van bedrijfsfietsen te harmoniseren.

53. Nodigt de sociale gesprekspartners uit de collectieve arbeidsovereenkomst over het telewerk te herzien om die soepele vorm van arbeid uit te bouwen, die voor de mobiliteitsproblemen een gedeeltelijke oplossing biedt.

sociale partners (+Werk ?)

In de wet hebben we een wettelijk kader uitgewerkt voor occasioneel telewerk. Er bestaat al een kader in CAO 85 van de NAR in verband met structureel telewerk.

54. Vraagt de federale regering via beheersovereenkomsten voor alle klanten van de Belgische spoorwegen meetbare kwantiteits- en kwaliteitseisen te stellen, met als doel het aantal klanten te doen toenemen en om er de nodige middelen aan te besteden.

Mobiliteit (+ Gewesten)

De beheerscontracten die in de loop van 2017 zullen worden afgesloten tussen enerzijds de NMBS en de Belgische Staat en anderzijds tussen Infrabel en de Belgische Staat zullen duidelijke SMART-doelstellingen bevatten rond zes strategische thema’s die vanuit de politiek naar voren werden geschoven, namelijk veiligheid, stiptheid, capaciteit / aanbod, efficiëntie, klantentevredenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via duidelijk vastgelegde KPI’s en de organisatie door de FODMV van performantiedialogen met de vennootschappen, waakt de FODMV erover dat de groeipaden om de doelstellingen te realiseren, van dichtbij worden opgevolgd en dat er eventueel wordt bijgestuurd daar waar dit nodig zou blijken. De variabele verloning van de leidinggevenden zal rekening houden met het al dan niet realiseren van deze doelstellingen.

55. Vraagt de federale regering het goederenvervoer per trein en over het water te promoten, om het goederenverkeer over de weg grotendeels te ontlasten.

Mobiliteit (+ Gewesten)

De wet van 5 mei 2017 betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 is op 15 juni 2017 verschenen in het Belgische Staatsblad. De twee subsidiesystemen streven ernaar om, vanuit milieuoogpunt, het aandeel van het spoor in het goederenvervoer in stand te houden of te verhogen.

De Europese Commissie heeft de Belgische staatssteun op 6 juni 2017 goedgekeurd. De steun aan het goederenvervoer over de bevaarbare waterwegen is een gewestbevoegdheid.

56. Vraagt de verschillende overheden met de auto-industrie en andere emissie-uitstotende sectoren van gedachten te wisselen over de implementatie van het Klimaatakkoord (COP21) en hen aan te zetten tot het ontwikkelen van een visie en het uitzetten van een strategie om de klimaatdoelstellingen te halen.

Leefmilieu + mobiliteit (+ Gewesten)

Er worden gedachtewisselingen tussen alle stakeholders (de automobielindustrie, de ngo’s en de autoriteiten) georganiseerd door de FOD Leefmilieu ter gelegenheid van de herziening van de Europese regelgeving over de normen voor de CO2-uitstoot voor lichte voertuigen. Deze gedachtewisseling vond plaats op 26 juni 2017. De conclusies werden nog niet gerapporteerd.

VII. Fiscaliteit

Aanbeveling

Bestemmeling

Stand van zaken

57. Vraagt de regering een mobiliteitsbeleid te voeren om een echte modal shift te bewerkstelligen naar zachte mobiliteit, het openbaar vervoer en de minder vervuilende brandstoffen en vraagt de regering derhalve een fiscale vergroening op het federaal niveau door te voeren, teneinde de minst vervuilende technologieën en de alternatieve vervoerswijzen concreet en effectief te promoten en aldus hun aandeel in de Belgische vervoersmix te doen stijgen.

Vraagt de federale regering, in afwachting daarvan, een onderzoek in te stellen naar de verruiming van de fiscaliteitsparameters voor de bedrijfswagens, rekening houdend met de impact van NOx en andere mobiliteitsgerelateerde vervuilende stoffen op de volksgezondheid en het milieu, in overleg met de Gewesten en in het kader van een geloofwaardig en realistisch alternatief dat de werknemers, noch de werkgevers sanctioneert. « Zero emission »-voertuigen (elektrische en andere voertuigen) vormen een opportuniteit voor de toekomst. Wij nodigen de federale regering uit het winstpotentieel van de minder vervuilende alternatieve voertuigen na te gaan door het onderzoek en de ontwikkeling op die verschillende vlakken te bevorderen en door dat initiatief in te bedden in een beleidskeuze voor lagekoolstofelektriciteit.

Financiën + Leefmilieu (+ Gewesten)

Er wordt momenteel een kader inzake het mobiliteitsbudget uitgewerkt. 

Er worden voorstellen voor fiscale maatregelen ten gunste van de woon-werkverplaatsingen en van korte en middellange afstand met de fiets, pedelec of speed pedelec geëvalueerd.

Het verschil in accijnzen op diesel en benzine werd de voorbije jaren in uitvoering van het regeerakkoord aanzienlijk verkleind en deze trend / inspanning / evolutie zal verder doorgetrokken worden in de nabije toekomst.

VIII. Opvolging

Aanbeveling

Bestemmeling

Stand van zaken

58. Vraagt de federale regering tegen eind 2016 een actieplan in te dienen dat elk van deze aanbevelingen omzet in concrete maatregelen en acties, met voor elk ervan een te verwachten agenda wat de aanneming en de daadwerkelijke uitvoering betreft.

Premier

De regering heeft akte genomen van deze aanbeveling en zorgt voor de opvolging ervan.

59. Vraagt elke bevoegde commissie van het Parlement, de eerste maal binnen zes maanden en vervolgens elk jaar, een debat te agenderen over de voortgang van de verwezenlijking van de aanbevelingen in verband met de bevoegdheden van die commissie, en vraagt de federale regering tien dagen voordien een opvolgingstabel in te dienen met een overzicht van de verwezenlijking van de aanbevelingen en van de uitvoering van het actieplan.

Parlement +Premier +betrokken ministers

De regering heeft akte genomen van deze aanbeveling.