Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1488

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 juni 2017

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Bezoekers - Smokkel - Bestrijding - Preventieve maatregelen

strafgevangenis
strafstelsel
gedetineerde
Nederland
mobiele telefoon
zwarte handel
handel in verdovende middelen
mobiele communicatie

Chronologie

13/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
6/11/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1488 d.d. 13 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag verwijs ik naar het Nederlandse evaluatierapport « Binnen de muren niet toegestaan » waarin wordt ingegaan op de toetsing van de handhaving van orde en veiligheid in de penitentiaire inrichting.

Ik neem enkele interessante aanbevelingen uit dit rapport over en had graag vernomen hoe deze in ons land al of niet worden toegepast.

Transversaal element : met de uitvoering van de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een pak nieuwe bevoegdheden. Sinds 1 januari is aldus de overheveling van de bevoegdheden van de Justitiehuizen naar de drie gemeenschappen een feit. De justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en « probanten ». Ik verwijs tevens naar het Vlaamse decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de gemeenschappen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Hoe reageert u op de vaststelling in het Nederlandse rapport dat de technologische middelen zoals detectiepoorten dikwijls niet volstaan om smokkelwaar te detecteren bij bezoekers en dit in het bijzonder wat betreft bepaalde smartphones ?

2) De inzet van drugshonden om bezoekers te controleren wordt ervaren als zeer effectief door het gevangenispersoneel. Deelt u dit standpunt en kunt u aangeven hoeveel controles van bezoekers met drugshonden er op jaarbasis plaatsvinden in de gevangenissen ? Beschikt u hieromtrent over andere cijfergegevens ? Worden drugshonden ingezet bij controles van bezoekers in gevangenissen ? Kunt u dit toelichten ?

3) Worden bezoekers na hun bezoek aan een gedetineerde gecontroleerd en zo ja, geschiedt deze controle handmatig en systematisch of eerder met gebruik van een « randomizer » ? Kunt u dit toelichten ?

Antwoord ontvangen op 6 november 2017 :

1) Vooreerst wordt verwezen naar het gegeven antwoord op schriftelijke vraag nr. 6-1445, gesteld door senator Jean-Jacques De Gucht, voor wat betreft de invulling van het begrip « smokkel » en meer specifiek het onderscheid dat gemaakt dient te worden tussen enerzijds het (laten) binnenbrengen van voorwerpen die door of krachtens de wet verboden zijn, ook in de vrije samenleving (bijvoorbeeld drugs, verboden wapens) en anderzijds het (laten) binnenbrengen van voorwerpen waarvan het bezit in de gevangenis niet is toegelaten, alsook de reactiemogelijkheden.

Er wordt inderdaad vastgesteld dat steeds minder en minder metalen worden verwerkt in smartphones en dit gegeven aldus detectie via metaaldetectieportieken bemoeilijkt. Er moet dus gezocht worden naar technologische alternatieven en specifiek voor wat betreft de detectie van GSM’s, werd reeds apparatuur aangekocht.

2) In het kader van de strijd tegen de aanwezigheid van drugs in de gevangenissen hebben het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en de federale politie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die een structurele inzet van drugshonden in de Belgische gevangenissen voorziet. Deze overeenkomst bestaat naast de samenwerking met de lokale politie, dewelke eveneens voorziet in het inzetten van drughonden.

Het aantal door middel van drugshonden gecontroleerde bezoekers van gedetineerden bedroeg in 2014 : 5 085, 2015 : 4 333, 2016 : 3 464 en 2017 (tot en met juni) : 2 202. Deze controles worden als bijzonder effectief ervaren.

3) De normale procedure voorziet om evidente redenen in een controle vóór het bezoek (via metaaldetectie, RX en ad random controles met behulp van drugshond). Deze controle bij het verlaten van de gevangenis heeft voornamelijk tot doel er zich van te vergewissen dat er geen persoonsverwisseling heeft plaats gevonden en dus om ontvluchtingen via deze weg te voorkomen.