Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1358

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 april 2017

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging

verdovend middel
psychotropicum
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
12/6/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1357

Vraag nr. 6-1358 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) wordt in Nederland verboden. De drug die in de vorm van een pil, capsule of poeder te verkrijgen is, kan leiden tot ernstige hoofdpijnen en schade aan de hart- en bloedvaten. Gebruik leidt in sommige gevallen zelfs tot een hersenbloeding. Dat deelden staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) eind december 2016 mee aan de Tweede Kamer. Het verbod zal op 1 april 2017 van kracht zijn.

Met het verbod nemen de bewindspersonen het advies van de Coördinatiecommissie Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) over om 4-FA op Lijst I (harddrugs) van de Opiumwet te plaatsen. Daarmee wordt de productie, handel en verkoop van dit middel verboden. De commissie constateert dat het gebruik van de drug vooral in het uitgaansleven aan populariteit wint en dat hij gemakkelijk te verkrijgen is.

Drugs zijn een transversale Gemeenschapsaangelegenheid. Voor wat betreft Volksgezondheid is de federale overheid bevoegd en de Gemeenschappen zijn bevoegd voor wat betreft de preventie. De handhaving van de handel in illegale producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de minister :

1) Is er ook in ons land sprake van een toename van het gebruik van het drug 4-Fluoramfetamine (4-FA) en kan de minister dit cijfermatig toelichten naar in beslag genomen hoeveelheden en/of meldingen vanwege drugspreventiecentra en/of verzorgingscentra ? Kan dit worden toegelicht ?

2) Is 4-fluoramfetamine (4-FA) momenteel in ons land legaal en mag het aldus worden geproduceerd en verhandeld ? Zo ja, kan de minister dit toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

3) Kan de minister aangeven of de desbetreffende drug (4-fluoramfetamine (4-FA)) ook in ons land wordt verboden ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, kan hij dit toelichten naar inhoud, timing en aan te passen regelgeving toe ?

4) Werden er in ons land drugs illegale drugslabo's aangetroffen waar men 4-fluoramfetamine (4-FA) aanmaakte ? Kan de minister dit desgevallend toelichten ?

Antwoord ontvangen op 12 juni 2017 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) Momenteel zijn er geen indicaties dat het gebruik van 4-FA ook in ons land in de lift zit. Exacte kwantitatieve gegevens inzake 4-FA zijn echter beperkt.

Het Belgisch Early Warning System on Drugs van het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid volgt voor ons land het verschijnen en voorkomen van alle nieuwe drugs op (nieuwe psychoactieve stoffen, NPS). De aanwezigheid van 4-FA op de Belgische drugmarkt is gekend ; zo werd het product de jongste jaren regelmatig aangetroffen in inbeslagnames door de politiediensten op de zomerfestivals. Echter, op basis van de gegevens inzake druggerelateerde intoxicaties valt geen stijgende trend voor 4-FA waar te nemen.

Ook uit bevragingen in het Vlaamse uitgaansmilieu door preventie- en risicoverminderingsorganisaties komt naar voor dat 4-FA wel degelijk gekend is, maar in vergelijking met andere roesmiddelen slechts zeer beperkt gebruikt wordt en hierin ook geen stijgende trend waar te nemen is.

Verder blijkt 4-FA ook binnen het Belgische register voor behandelingsaanvragen in zorgcentra (TDI) nog nooit gemeld te zijn door patiënten met een problematiek inzake psychoactieve substanties.

2 & 3) In België voorziet de wetgeving de classificatie van deze substantie en derivaten als een psychotroop. Bij gevolg, dienen de legale activiteiten van deze substantie voorafgaandelijk vergund te worden door het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Enkel toxicologische laboratoria die deze stof nodig hebben als referentiestandaard voor hun analyses zijn momenteel vergund. Alle andere activiteiten met deze stof zijn niet vergund en zijn dus een inbreuk op het koninklijk besluit wat leidt tot strafbepalingen zoals voorzien in de drugswet van 24 februari 1921.

4) Tot op heden werd er in België geen illegaal drugslabo aangetroffen waar men 4-fluoramfetamine aanmaakte.