Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1356

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 april 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging

verdovend middel
psychotropicum
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
28/6/2017 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1358

Vraag nr. 6-1356 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) wordt in Nederland verboden. De drug die in de vorm van een pil, capsule of poeder te verkrijgen is, kan leiden tot ernstige hoofdpijnen en schade aan de hart- en bloedvaten. Gebruik leidt in sommige gevallen zelfs tot een hersenbloeding. Dat deelden staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) eind december 2016 mee aan de Tweede Kamer. Het verbod zal op 1 april 2017 van kracht zijn.

Met het verbod nemen de bewindspersonen het advies van de Coördinatiecommissie Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) over om 4-FA op Lijst I (harddrugs) van de Opiumwet te plaatsen. Daarmee wordt de productie, handel en verkoop van dit middel verboden. De commissie constateert dat het gebruik van de drug vooral in het uitgaansleven aan populariteit wint en dat hij gemakkelijk te verkrijgen is.

Drugs zijn een transversale Gemeenschapsaangelegenheid. Voor wat betreft Volksgezondheid is de federale overheid bevoegd en de Gemeenschappen zijn bevoegd voor wat betreft de preventie. De handhaving van de handel in illegale producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de minister :

1) Is er ook in ons land sprake van een toename van het gebruik van het drug 4-Fluoramfetamine (4-FA) en kan de minister dit cijfermatig toelichten naar in beslag genomen hoeveelheden en/of meldingen vanwege drugspreventiecentra en/of verzorgingscentra ? Kan dit worden toegelicht ?

2) Is 4-fluoramfetamine (4-FA) momenteel in ons land legaal en mag het aldus worden geproduceerd en verhandeld ? Zo ja, kan de minister dit toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

3) Kan de minister aangeven of de desbetreffende drug (4-fluoramfetamine (4-FA)) ook in ons land wordt verboden ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, kan hij dit toelichten naar inhoud, timing en aan te passen regelgeving toe ?

4) Werden er in ons land drugs illegale drugslabo's aangetroffen waar men 4-fluoramfetamine (4-FA) aanmaakte ? Kan de minister dit desgevallend toelichten ?