Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1307

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 23 februari 2017

aan de minister van Justitie

Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten

overtreding van het verkeersreglement
personeel in diplomatieke dienst
diplomatieke onschendbaarheid
straffeloosheid

Chronologie

23/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 )
30/5/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1306

Vraag nr. 6-1307 d.d. 23 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen van vorige zittingsperiode nrs. 5-9872 en 5-9873, en van huidige zittingsperiode nrs. 6-432 en 6-1131.

Uit het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken blijkt er een uitgesproken daling te zijn van de vastgestelde overtredingen van 888 in 2013 naar 144 in 2016, en dit op basis van de cijfers van de databank van de directie Protocol van de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

Uit het zelfde antwoord blijkt dat « de parketten beslissen welke overtredingen al dan niet moeten verstuurd worden of onmiddellijk zonder gevolg geklasseerd worden ».

Met de uitvoering van de zesde Staatshervorming krijgt Vlaanderen veel nieuwe bevoegdheden inzake verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid. Om verkeersveiligheid in het algemeen en de handhaving in het bijzonder consequent toe te passen is het onbillijk dat bepaalde categorieën van overtreders zich verheven voelen boven de wet. Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid van de Gewesten (verkeersbeleid en veiligheid).

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Zijn er richtlijnen gericht aan de parketten over het omgaan met verkeersovertredingen en / of verkeersboetes en / of parkeerboetes waarbij wagens met een CD-kenteken betrokken zijn ? Zo neen, waarom niet en is dit niet aangewezen ? Zo ja, kan u deze toelichten ?

2) Kan u volgende bepaling van de minister van Buitenlandse Zaken nader en gedetailleerd toelichten : « de parketten beslissen welke overtredingen al dan niet moeten verstuurd worden of onmiddellijk zonder gevolg geklasseerd worden » ? Hoe vertaalt dit zich concreet en behoeft dit geen aanpassing ?

3) Zijn er bepaalde gerechtelijke arrondissementen waar er geen overtredingen verstuurd worden wanneer het boetes met CD-kentekens betreft ? Kan u dit gedetailleerd en cijfermatig toelichten ?

4) Ik beschik over informatie dat in Brussel, en dit onder meer in de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, een instructie bestaat om : 1) geen boetes te versturen naar diplomaten, en / of 2) voor de politie, geen boetes uit te schrijven wanneer het een CD-kenteken betreft. Kan u dit uitvoerig toelichten en meedelen of deze informatie klopt ? Zo neen, kan u meedelen hoeveel boetes werden uitgeschreven in Brussel wat betreft CD-kentekens ?

Antwoord ontvangen op 30 mei 2017 :

De aangelegenheid van de diplomatieke immuniteiten wordt geregeld door de artikelen 29 tot 32 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961.

Volgens dat verdrag genieten de diplomaten in functie die niet de nationaliteit van de ontvangende staat hebben en daar geen permanent verblijf hebben, een absolute persoonlijke immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken: “De diplomatieke ambtenaar geniet immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken van de ontvangende Staat” (art. 31).

Zo bepaalt de gemeenschappelijke omzendbrief COL 11/2006 van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende [...]misdrijven, dat de “onmiddellijke inning dient te worden uitgesloten [...] indien de overtreder een immuniteit van jurisdictie geniet, zoals [...] diplomatieke agenten”.

De parketten volgen in dat verband een procedure voor minnelijke schikking, in overeenstemming met een omzendnota nr. 1010 van 20 maart 1997 van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarin de leden van diplomatieke zendingen verzocht worden om zich niet te beroepen op hun diplomatieke immuniteit voor verkeersovertredingen, en om de hen voorgestelde minnelijke schikking te vereffenen.

Aldus heeft, bij wijze van voorbeeld, het parket-generaal te Luik de parketten van zijn rechtsgebied richtlijnen bezorgd die aangeven dat voor enige verkeersovertreding gepleegd door een persoon van wie blijkt dat hij diplomatieke immuniteit geniet, op systematische wijze moet worden overgegaan tot de verzending van een minnelijke schikking naar de betrokken ambassade via de directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken.

Het merendeel van de andere parketten van het land gaat op exact dezelfde wijze te werk.

Vele parketten merken bij navraag op dat het evenwel lastig is om de bestuurder van het voertuig met een CD-nummerplaat te identificeren.

De vierde vraag betreft richtlijnen die aan de Brusselse politiezones zouden zijn gegeven.

Het parket van Brussel laat weten dat het geen richtlijnen inzake verbalisering van de CD-nummerplaten had gegeven.

Het MACH-systeem dat gebruikt wordt door de politieparketten biedt niet de mogelijkheid om in dit verband betrouwbare statistieken te extraheren over het aantal geldboeten die door de Brusselse politiezones zouden zijn opgelegd.