Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1132

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 november 2016

aan de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen

personeel in diplomatieke dienst
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
officiële statistiek

Chronologie

22/11/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 )
24/1/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1131

Vraag nr. 6-1132 d.d. 22 november 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen van vorige zittingsperiode (vragen nrs. 5-9872 en 5-9873) en huidige zittingsperiode (vraag nr. 6-432).

Ik haal volgend onderdeel van het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken aan op mijn vraag 6-431: « Sinds 1 april 2013 merken mijn administratie als de parketten wel een duidelijke verbetering op voor wat de betaling betreft. Bovendien is er ook een sterke afname van de vragen van de parketten naar de directie Protocol, in verband met het diplomatieke statuut van eventuele overtreders. De directe opvolging door mijn diensten werpt duidelijk vruchten af. Missies worden opgebeld, aangeschreven, aangespoord. Van meerdere diplomatieke posten werd een schriftelijke bevestiging gekregen dat boetes betaald zullen worden. »

Ondanks de nauwe opvolging blijven er enkele duidelijk hardleerse niet betalers. Ik verwijs opnieuw naar het antwoord van vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken die hieromtrent een duidelijke hint geeft : « Er zijn inderdaad missies die hoog scoren zowel voor wat het behalen van overtredingen betreft als voor het niet willen betalen van de boetes desondanks de talrijke verzoeken van het departement. »

Hardleerse wanbetalers onder de diplomaten moet men de wacht aanzeggen. De hardleerse diplomaten die systematisch blijven weigeren om parkeerboetes en vooral boetes voor andere verkeersovertredingen te betalen, moeten hiervan de gevolgen dragen. Ik verwijs naar de Verenigde Staten, waar hardleerse wanbetalers hun CD-kenteken kwijtspelen wanneer zij drie onbetaalde boetes hebben uitstaan. Indien diplomatieke zendingen systematisch weigeren om uitstaande boetes te betalen en dit ondanks herhaalde aanmaningen, moet ook ons land de CD-kentekens intrekken.

Met de uitvoering van de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een pak nieuwe bevoegdheden inzake verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid. Om verkeersveiligheid in het algemeen en de handhaving van de verkeersregels in het bijzonder consequent toe te passen, is het onbillijk dat bepaalde categorieën van overtreders zich verheven voelen boven de wet. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid van de Gewesten (verkeersbeleid en veiligheid).

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Kan hij meedelen hoeveel het totaalbedrag is van uitstaande parkeer- en verkeersboetes op jaarbasis die werden uitgeschreven jegens diplomaten (houders van een CD-kenteken) en die onbetaald bleven en dit voor het laatste jaar waarvoor hij cijfers heeft ?

2) Is er sprake van een toename en / of een verbetering ten opzichte van de vorige jaren ?

3) Hoeveel bedraagt het percentage van niet-betaalde parkeer- en verkeersboetes ten aanzien van diplomaten ten opzichte van het totaal aantal boetes dat werd uitgeschreven jegens diplomaten ?

4) Kan hij expliciet aangeven welke landen de grootste wanbetalers blijken te zijn wat betreft parkeer- en verkeersboetes met betrekking tot voertuigen met CD-kentekens van die landen ?

5) Kan hij meedelen of landen systematisch weigeren om parkeer- en / of verkeerboetes te betalen ? Zo ja, welke ? Hoe gaat hij hiermee om ?

6) Wat vindt hij van de Amerikaanse aanpak waarbij hardleerse wanbetalers hun CD-kenteken kwijtspelen wanneer zij systematisch weigeren boetes te betalen ? Overweegt hij een gelijkaardige maatregel ? Zo ja, wat omvat deze maatregel en tegen wanneer kunnen we deze verwachten ? Zo neen, wat gaat u dan wel doen om het aantal wanbetalers terug te dringen ?

7) Heeft hij reeds CD-kentekens moeten intrekken wegens het niet betalen van verkeersboetes ? Zo neen, hoe verklaart hij dit ? Zo ja, kan hij toelichten en meedelen hoeveel het er waren op jaarbasis ?

8) Kan hij meedelen, en dit op jaarbasis voor de laatste drie jaar, hoeveel wagens met CD-kenteken betrokken waren bij een verkeersongeval ? Kan hij dit cijfer toelichten ?

9) Is hij desgevallend bereid hieromtrent met de Gewesten samen te zitten ?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2017 :

1-5) Aangezien in de betalingen van de penale boetes geen onderscheid gemaakt wordt naargelang iemand al dan niet tot het diplomatenkorps behoort, beschikt de Federale Overheidsdienst Financiën niet over de gevraagde gegevens. 

6-9) De immuniteit en onschendbaarheid van diplomaten wordt geregeld door het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, in België in werking getreden op 18 juni 1968.  

Het nemen van initiatieven en het organiseren van een overleg met betrekking tot de toepassing van dat verdrag behoren tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Buitenlandse Zaken.