Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1131

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 november 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen

personeel in diplomatieke dienst
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
officiële statistiek

Chronologie

22/11/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 )
13/1/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1132

Vraag nr. 6-1131 d.d. 22 november 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen van vorige zittingsperiode (vragen nrs. 5-9872 en 5-9873) en huidige zittingsperiode (vraag nr. 6-432).

Ik haal volgend onderdeel van het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken aan op mijn vraag 6-431: « Sinds 1 april 2013 merken mijn administratie als de parketten wel een duidelijke verbetering op voor wat de betaling betreft. Bovendien is er ook een sterke afname van de vragen van de parketten naar de directie Protocol, in verband met het diplomatieke statuut van eventuele overtreders. De directe opvolging door mijn diensten werpt duidelijk vruchten af. Missies worden opgebeld, aangeschreven, aangespoord. Van meerdere diplomatieke posten werd een schriftelijke bevestiging gekregen dat boetes betaald zullen worden. »

Ondanks de nauwe opvolging blijven er enkele duidelijk hardleerse niet betalers. Ik verwijs opnieuw naar het antwoord van vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken die hieromtrent een duidelijke hint geeft : « Er zijn inderdaad missies die hoog scoren zowel voor wat het behalen van overtredingen betreft als voor het niet willen betalen van de boetes desondanks de talrijke verzoeken van het departement. »

Hardleerse wanbetalers onder de diplomaten moet men de wacht aanzeggen. De hardleerse diplomaten die systematisch blijven weigeren om parkeerboetes en vooral boetes voor andere verkeersovertredingen te betalen, moeten hiervan de gevolgen dragen. Ik verwijs naar de Verenigde Staten, waar hardleerse wanbetalers hun CD-kenteken kwijtspelen wanneer zij drie onbetaalde boetes hebben uitstaan. Indien diplomatieke zendingen systematisch weigeren om uitstaande boetes te betalen en dit ondanks herhaalde aanmaningen, moet ook ons land de CD-kentekens intrekken.

Met de uitvoering van de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een pak nieuwe bevoegdheden inzake verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid. Om verkeersveiligheid in het algemeen en de handhaving van de verkeersregels in het bijzonder consequent toe te passen, is het onbillijk dat bepaalde categorieën van overtreders zich verheven voelen boven de wet. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid van de Gewesten (verkeersbeleid en veiligheid).

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Kan hij meedelen hoeveel het totaalbedrag is van uitstaande parkeer- en verkeersboetes op jaarbasis die werden uitgeschreven jegens diplomaten (houders van een CD-kenteken) en die onbetaald bleven en dit voor het laatste jaar waarvoor hij cijfers heeft ?

2) Is er sprake van een toename en / of een verbetering ten opzichte van de vorige jaren ?

3) Hoeveel bedraagt het percentage van niet-betaalde parkeer- en verkeersboetes ten aanzien van diplomaten ten opzichte van het totaal aantal boetes dat werd uitgeschreven jegens diplomaten ?

4) Kan hij expliciet aangeven welke landen de grootste wanbetalers blijken te zijn wat betreft parkeer- en verkeersboetes met betrekking tot voertuigen met CD-kentekens van die landen ?

5) Kan hij meedelen of landen systematisch weigeren om parkeer- en / of verkeerboetes te betalen ? Zo ja, welke ? Hoe gaat hij hiermee om ?

6) Wat vindt hij van de Amerikaanse aanpak waarbij hardleerse wanbetalers hun CD-kenteken kwijtspelen wanneer zij systematisch weigeren boetes te betalen ? Overweegt hij een gelijkaardige maatregel ? Zo ja, wat omvat deze maatregel en tegen wanneer kunnen we deze verwachten ? Zo neen, wat gaat u dan wel doen om het aantal wanbetalers terug te dringen ?

7) Heeft hij reeds CD-kentekens moeten intrekken wegens het niet betalen van verkeersboetes ? Zo neen, hoe verklaart hij dit ? Zo ja, kan hij toelichten en meedelen hoeveel het er waren op jaarbasis ?

8) Kan hij meedelen, en dit op jaarbasis voor de laatste drie jaar, hoeveel wagens met CD-kenteken betrokken waren bij een verkeersongeval ? Kan hij dit cijfer toelichten ?

9) Is hij desgevallend bereid hieromtrent met de Gewesten samen te zitten ?

Antwoord ontvangen op 13 januari 2017 :

De verkeersboetes zoals parkeren in overtreding die ons overgemaakt worden door de verschillende parketten, zijn in vergelijking met vorig jaar aanzienlijk verminderd. Tot hiertoe werden er dit jaar honderd vierenveertig boetes in de databank van de directie Protocol van de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken ingebracht waarvan dertig betaald en tien « zonder gevolg geklasseerd ». Er kan niet met zekerheid gezegd worden dat dit een correcte weergave is van de realiteit aangezien de parketten beslissen welke overtredingen al dan niet moeten verstuurd worden of onmiddellijk « zonder gevolg geklasseerd » worden. Bovendien zijn er ook diplomatieke missies die rechtstreeks de betalingsbewijzen naar de parketten sturen zonder de directie Protocol hiervan op de hoogte te brengen.

De directie Protocol krijgt van de gemeenten weinig of geen uitgeschreven parkeerboetes.

Hieronder kunt een tabel met de evolutie van de vastgestelde overtredingen terugvinden.

Aan de hand van de volgende tabel kan ik U aantonen dat de boetes inderdaad verminderd zijn.


2013

2014

2015

2016

Totaal aantal boetes

888

401

160

144

Niet-betaald

467

230

111

92

Zonder gevolg

275

64

33

10

De verhouding van de parkeerboetes van de parketten tegenover het totaal aantal verkeersovertredingen bedraagt 350 op 1 590, ongeveer 22,01 %. Dit betreft de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016.

Het is een algemene tendens dat de diplomatieke missies vrij snel reageren nadat ze de boetes per mail, per brief of per verbale nota ontvangen hebben en bij deze zelfs onmiddellijk tot de betaling ervan overgaan zeker als het imago en de reputatie van hun land op spel staan. En zoals U het al weet, gebeurt de opvolging ervan zéér nauwgezet.

Het uitgangspunt is de noodzaak om de wet- en regelgeving van de ontvangststaat, met inbegrip van de wegcode en de parkeerregels, te respecteren, en, als er toch boetes voor verkeersovertredingen komen, deze effectief te betalen.

In het geval dat het bedrag van de boetes oploopt, schrijft men het missiehoofd persoonlijk aan met het verzoek om de bewijzen voor betaling aan de directie Protocol over te maken. De diplomatieke missies worden zelfs op gesprek uitgenodigd om hen aan te sporen tot betaling van de boetes. Missiehoofden wensen over het algemeen de goede reputatie van hun diplomatieke missie niet op het spel te zetten door wangedrag van hun medewerkers.

Indien de FOD Buitenlandse Zaken maatregelen wil nemen tegen diplomatieke zendingen en diplomaten, mag dit er niet toe leiden dat er afbreuk wordt gedaan aan de voorrechten en immuniteiten die in het Verdrag van Wenen inzake het diplomatieke verkeer zijn ingeschreven. De maatregelen kunnen dus enkel betrekking hebben op de faciliteiten die België als ontvangststaat toekent en op voorwaarde dat er geen wet- of regelgeving is die deze faciliteiten regelt waardoor de FOD Buitenlandse Zaken verplicht is deze faciliteiten te verlenen, niet op grond van het internationale recht, maar op grond van het Belgische recht. De FOD Buitenlandse Zaken moet de Belgische wet- en regelgeving respecteren en mag niet autonoom en uit eigen beweging beperkingen in strijd met deze regelgeving opleggen.

Maatregelen zoals het intrekken van CD-kentekens wegens het niet-betalen van verkeersboetes worden niet toegepast.

Wat betreft het intrekken van de inschrijving of het in beslag nemen van een kentekenplaat – en op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen – heeft de directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken geen bevoegdheid om een kentekenplaat in beslag te nemen indien boetes voor verkeersovertredingen niet betaald worden. Trouwens, deze mogelijkheid bestaat niet voor de burgers waardoor een discriminatie zou gecreëerd worden.

Afgelopen jaar en volgens de informatie die ons door de parketten ter beschikking gesteld werd, waren er veertig voertuigen met CD-nummerplaten betrokken in een verkeersongeval (op ongeveer 5 500 CD platen in dienst).

Met inachtneming van het principe van de federale loyaliteit ben ik zeker bereid om met de Gewesten samen te zitten om over de goede uitvoering van de zesde Staatshervorming te waken.