Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9789

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 26 augustus 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Bel-me-niet-meer-website - Gebruik - Sancties - Boetes - Evaluatie

bescherming van de consument
reclame
ongevraagde elektronische reclame
officiŽle statistiek
telefoon
mobiele telefoon
internetsite
mobiele communicatie

Chronologie

26/8/2013 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9789 d.d. 26 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eerder dit jaar werd de website www.bel-me-niet-meer.be gelanceerd. Mensen die niet meer opgebeld willen worden voor reclame, kunnen hier hun nummer opgeven, en dit zowel voor vaste telefoons als gsm's. Bedrijven die de regels niet opvolgen, kunnen een boete krijgen tot 250.000 euro.

Graag had ik volgende vragen gesteld aan de geachte minister :

1) Kan u een overzicht geven van het aantal telefoonnummers dat ingeschreven staat op deze lijst, en deze cijfers opdelen per maand sinds de website opgestart is?

2) Hoeveel bedrijven zijn er reeds gesanctioneerd voor een overtreding? Kan u deze cijfers opdelen per maand sinds de website gelanceerd is?

3) Hoeveel buitenlandse bedrijven werden reeds gesanctioneerd, en hoeveel binnenlandse?

4) Wat is de gemiddelde boete die een bedrijf opgelegd krijgt? Kan u mij zeggen hoeveel deze boetes reeds in totaal hebben opgebracht?

5) Hoeveel mensen hebben reeds een klacht ingediend omdat ze ongewenste oproepen blijven ontvangen? Kan u deze cijfers opdelen per maand sinds de website werd gelanceerd?

6) Kan u mij, per maand, meedelen hoeveel mensen hun inschrijving op de lijst geannuleerd hebben?

7) Heeft dit initiatief volgens u effect, en op welke manier? Zijn er reeds andere effecten vastgesteld, bijvoorbeeld bedrijven die hierdoor andere methodes toepassen, en kan u dit toelichten?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

In verband met bovenvermelde vraag kan ik het geachte lid de volgende inlichtingen meedelen:

1. Sinds maart 2013 is het aantal registraties op het elektronisch “Bel-me-niet-meer”-platform als volgt geëvolueerd:

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

97.195

20.526

17.774

8.823

5.855

1.601

2. Er zijn meerdere onderzoeken lopende betreffende ondernemingen waarvan de handelspraktijken aan mijn diensten werden gemeld. Tegen negen ondernemingen werd in eerste instantie een proces-verbaal van waarschuwing opgemaakt. De evolutie van die processen-verbaal ziet er als volgt uit:

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

0

1

2

1

5

0

3. De ondernemingen die het voorwerp uitmaken van de onderzoeken door mijn diensten, verrichten handelsactiviteiten in België. Zelfs wanneer ze de diensten van een callcenter in het buitenland hebben ingeroepen, blijven ze aansprakelijk. De Belgische regelgeving resulteert uit de omzetting van artikel 13.3 van richtlijn 2002/58/EG, dat verwijst naar het criterium van toepassing van de nationale wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, dat is ingeschreven in artikel 4 van richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De bedoeling is een adequaat beschermingsniveau te verzekeren voor alle Europese burgers. De Belgische wet is van toepassing wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, dit is degene die de finaliteiten en de middelen van de verwerking bepaalt, in België gevestigd is.

4. De onderzoeken zijn momenteel nog steeds lopende. Van de ondernemingen die door middel van een proces-verbaal van waarschuwing tot de orde werden geroepen, wordt de handelwijze opgevolgd. Wanneer die ondernemingen zich niet binnen de door de onderzoekers gestelde termijn aan de regelgeving conformeren, kan hen in eerste instantie de betaling van een transactie die kan oplopen tot 25.000 euro worden opgelegd.

5. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klachten dat werd ingediend bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling betreffende de niet-naleving van artikel 100 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming:

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

157

193

217

108

93

29

6. In totaal hebben een vijftigtal personen gevraagd om hun inschrijving op de lijst te annuleren. Mijn diensten beschikken niet over een maandelijkse evolutie van dat aantal.

7. Het is voorbarig om de effecten te evalueren die dit initiatief zou kunnen hebben op het gedrag van de ondernemingen.