Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9780

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 26 augustus 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Bruinvissen - Bescherming - Bijvangsten in Noordzee - Nationale en europese regels - Berisping van BelgiŽ door Europa - Acties op federaal niveau ter bescherming van bruinvissen

zeezoogdier
walvis
kustvisserij
sportvisserij
dierenbescherming
welzijn van dieren

Chronologie

26/8/2013Verzending vraag
19/9/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9780 d.d. 26 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wellicht door klimaatswijzigingen en/of instorting van het ecosysteem in de noordelijke Noordzee komt de populatie van bruinvissen nu ook meer en meer voor in de zuidelijke Noordzee. Op de stranden van Nederland, Vlaanderen (BelgiŽ) en Frankrijk worden de bruinvissen (en andere bedreigde en beschermde zeezoogdieren) echter opgewacht door staande netten (ook wel "warrelnetten" of "staand want") opgezet door recreatieve vissers. Zeker nabij estuaria (bijvoorbeeld voor de kust van Vlaanderen en Nederland) waar het troebele water nabij de stranden zorgt dat de netten vrijwel onzichtbaar zijn, zorgt dit voor grote bijvangsten.

Er werden reeds wetten bedacht om de bruinvissen beter te beschermen. Zo geldt er in ons land een federale regel die het verbiedt om vanop boten warrelnetten uit te zetten in zee. Europa beschermt de bruinvis: Volgens de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna moeten bruinvissen beschermd worden. In 2008 werd ons land nog berispt door Stavros Dimas, de toenmalige eurocommissaris van Leefmilieu, omdat aangekondigde maatregelen onvoldoende zouden zijn om de bruinvissen beter te beschermen.

Hierover aan u de volgende vragen :

1) Welke acties worden er op federaal vlak ondernomen om de bruinvis te beschermen?

2) Uitgezette warrelnetten door strandvisserij komen ook in de Noordzee terecht. Heel gevaarlijk voor duikers die kunnen verstrikt geraken in deze netten. Gaat u als minister bevoegd voor de Noordzee actie ondernemen in samenspraak met uw Vlaamse collega Joke Schauvliege?

Antwoord ontvangen op 19 september 2013 :

1) België heeft de Overeenkomst inzake de bescherming van kleine walvisachtigen in de Oostzee, de Noordoost Atlantisch Oceaan, de Ierse Zee en de Noordzee (ASCOBANS) ondertekend. In deze Overeenkomst, afgesloten onder auspiciën van de Verenigde Naties, worden maatregelen onderzocht, en werd in 2009 een beschermingsplan voor de bruinvis afgesloten. Daarnaast is België gebonden aan de Europese unie (EU) Habitatrichtlijn en het OSPAR Verdrag waarin de bruinvis als een strikt beschermde soort opgenomen is.In uitvoering van de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie heeft België voor de bruinvis milieudoelen geformuleerd en worden maatregelen voorbereid om tegen 2020 de Goede Milieutoestand te behalen.

De federale overheid voert, binnen zijn competenties, de verschillende actiepunten van het ASCOBANS plan uit, en neemt maatregelen in het kader van de Habitatrichtlijn. Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt van deze actiepunten in het jaarverslag aan ASCOBANS, en elke 6 jaar wordt een verslag gemaakt met betrekkingt tot de uitvoering van de Habitatrichtlijn. Actiepunten betreffen onder meer het uitvoeren van onderzoek naar bedreigingen, het vermijden van verstoring, en het informeren van het publiek en andere betrokken overheden.

De voornaamste bedreigingen voor de bruinvis zijn verdrinking bij visserij-activiteiten en de blootstelling aan excessief onderwatergeluid. De federale overheid heeft in 2001 het gebruik van war- en kieuwnetten op zee bij recreatieve visserij verboden met tot doel incidentele vangsten van beschermde soorten zoals de bruinvis te vermijden. In het verleden werd vastgesteld dat war- en kieuwnetten uitgezet op het strand af en toe verloren gingen. De federale overheid stelt voorwaarden voor het beperken van geluidsoverlast voor bruinvissen bij het heien van palen in het kader van de constructie van offshore windparken. Verder wordt het actieplan Zeehond in de windmolenparken ontplooit. Uit een Nederlandse studie blijkt dat bruinvissen gebruik maken van het rijke habitat rond windmolens. Dat proberen we met een aantal experimenten nog verder te verrijken zoals het plaatsen van artificiële riffen in de windmolenparken. Daarmee willen we naast een aantal defensieve maatregelen ook offensief te werk gaan.

2) De minister wenst zich niet uit te spreken over wat de Gewestelijke regering in het kader van zijn bevoegdheden dient te doen om conform te zijn met de EU regelgeving en internationale conventies.