Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9741

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Hezbollah - Plaatsen van de militaire tak op de lijst van terreurorganisaties - Gevolgen

Libanon
terrorisme

Chronologie

24/7/2013Verzending vraag
18/12/2013Rappel
9/1/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9743

Vraag nr. 5-9741 d.d. 24 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een eerdere schriftelijke vraag nr. 5-8592 drong ik er op aan om aan Hezbollah op de Europese terroristenlijst te plaatsen. Het staat heden immers vast dat Hezbollah achter de kamikaze aanslag zat van 18 juli 2012 in Bulgarije tegen een bus met toeristen waarbij 5 IsraŽliŽrs en een Bulgaarse buschauffeur om het leven kwamen. Daarnaast steunt Hezbollah actief het Syrische regime bij de verdrukking van de Syrische bevolking.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie beslisten op 22 juli jongstleden om de militaire vleugel van de Libanese groep Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te zetten.

Deze beslissing is wat mij betreft een belangrijke eerste stap. Toch levert dit praktische problemen op. Het is lastig om de militaire van de politieke vleugel te ontwarren. Het zijn niet twee verschillende huizen, alles loopt door elkaar. Daardoor zijn de consequenties van de plaatsing op de terreurlijst nog volstrekt onduidelijk. Doordat Hezbollah nu op de terreurlijst staat, kunnen onder meer de banktegoeden worden bevroren en reisverboden worden opgelegd. Ook kunnen giften aan Hezbollah vanuit ons land bevroren worden.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan u gedetailleerd aangeven welke maatregelen wanneer worden en werden getroffen om de gelden van de militaire tak van Hezbollah te bevriezen? Om hoeveel geld gaat het en worden ook giften vanuit ons land geblokkeerd? Kan u zeer concreet toelichten?

2) Kan u aangeven hoe men praktisch te werk gaat om de militaire van de politieke vleugel te ontwarren? Kan u dit concreet toelichten?

3) Hoeveel leden van Hezbollah worden getroffen door het inreisverbod?

4) Vallen er landgenoten of verenigingen onder de sancties en de maatregelen die voortvloeien uit de beslissing om de militaire vleugel van de Libanese groep Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te zetten? Zo ja, om hoeveel mensen en verenigingen gaat het en welke maatregelen treffen hen?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2014 :

1. Ik kan het achtbare lid melden dat de beslissing van de ¨Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2013. om restrictieve maatregelen te nemen waaronder de bevriezing van tegoeden tegen de militaire vleugel van Hezbollah (en al haar homoniemen) het voorwerp uitmaakt van twee uitvoeringsbesluiten die werden gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie (EU) op 26 juli 2013.

Het betreft het Besluit 2013/395/GVVB van de Raad van 25 juli 2013 inzake de actualisering en de wijziging van de lijst van personen, groepen, en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit 2012/765/GBVB en de Uitvoeringsverordening nr. 714/2013 van de Raad van 25 juli 2013 tot uitvoering van artikel 2,lid3, van de Verordening(EG) nr.2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1169/2012. Laatstgenoemde verordening die in werking trad op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lidstaat. Dit wil zeggen dat elke in België gevestigde financiële instelling de Europese regelgeving onverkort dient toe te passen.

Op basis van gegevens waarover ik beschik kan ik u melden dat de militaire tak van Hezbollah geen bankrekeningen heeft in België op eigen naam.

2. Hoewel het mijn zienswijze is dat individuele oplijstingen meer in overeenstemming zijn met de filosofie van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB heeft België zich bij de consensus binnen de Raad aangesloten omde militaire vleugel van Hezbollah op de lijst te plaatsen van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2,3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB De Raad wenste om op basis van onder meerde voorlopige resultaten van het strafonderzoek gevoerd door de Bulgaarse autoriteiten na de aanslag in Burgas op 18 juli 2012 en de daarbij vastgestelde ernstige aanwijzingen van betrokkenheid van de militaire vleugel van Hezbollah en de betrokkenheid van deze entiteit in een mislukte aanslag in Cyprus een duidelijke boodschap uit te sturen. Door de oplijsting wordt immers het signaal gegeven dat terroristische activiteiten niet ongestraft zullen blijven. Anderzijds is de beslissing tevens een preventieve maatregel tegen toekomstige aanslagen. Zoals voor alle aanwijzingen onder GS 2001/931/GBVB wordt deze beslissing op een zesmaandelijkse basis herzien.

Hoe men de militaire van de politieke vleugel kan onderscheiden is in deze vrij theoretisch. Belangrijk is dat de oplijsting een duidelijk signaal is ten opzichte van diegenen die in naam van Hezbollah terroristische daden plegen

De beslissing om de groep aan te wijzen heeft geen gevolgen voor de legitieme financiële overdrachten naar Libanon noch op het verlenen van bijstand, waaronder humanitaire hulp, door de Europese Unie en haar Lidstaten in Libanon.

3. De opname van een organisatie op de lijst bij GS 931 brengt geen andere verplichtingen met zich mee dan het nemen van maatregelen vermeld in de artikelen 2 en 3 (financiële maatregelen, waaronder de bevriezing van tegoeden) evenals artikel 4 (geïntensiveerde gerechtelijke en politiesamenwerking).Van een inreisverbod is in dit kader geen sprake.

4. Voor het antwoord op vraag 4 verwijs ik naar de antwoorden op vragen 1 en 3.