Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9598

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 19 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Antidumping - Klachten

antidumpingwetgeving
dumping

Chronologie

19/7/2013Verzending vraag
17/9/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9598 d.d. 19 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een persbericht blijkt dat de nationale opsporingsdirectie van de douane in 2012 verscheidene onderzoeken gevoerd heeft naar fraude inzake antidumpingrechten.

Dumping wordt gedefinieerd als het verkopen van goederen op een buitenlandse markt tegen een lagere prijs dan op de thuismarkt. Deze praktijk is verboden indien schade veroorzaakt wordt aan de exportmarkt van de sector. Antidumpingmaatregelen trachten dit te verhelpen en leggen heffingen op of bepalen een minimumprijs voor de invoer binnen de Europese Unie.

Hierover aan u de volgende vragen.

1) Zijn er reeds klachten ingediend bij de Europese Commissie door Belgische bedrijven en sectoren bij vermoeden van schadelijke dumping? Hoeveel klachten en over welke goederen gaat het?

2) Zijn er reeds klachten ingediend bij de Europese Commissie over Belgische bedrijven en sectoren waar schadelijke dumping vermoed wordt? Hoeveel klachten en over welke goederen gaat het?

Antwoord ontvangen op 17 september 2013 :

Als antwoord op zijn vragen kan ik het geachte lid het volgende meedelen : 

1. Het anti-dumping beleid is volledig gekaderd binnen het Europese Unie handelsakkoord. Klachten over dumping worden door of namens een bedrijfstak in de Europese Unie rechtstreeks ingediend bij de Europese Commissie. De indiener(s) van de klacht moet(en) een groot deel van de betrokken bedrijfstak in de Europese Unie vertegenwoordigen. In de praktijk worden klachten meestal ingediend door Europese sectorfederaties.  

Screening van de 20 laatste antidumpingprocedures (initiaties tussen 19 juni 2010 en 30 juli 2013) levert volgende statistieken op : 

Antidumpingprocedures geïnitieerd tussen 19 juni 2010 en 30 juli 2013)*

Onder de klagers bevinden zich 1 of meerdere firma’s met productie in België

Producten : wireless wide area networking modems, bioethanol, organisch beklede staalproducten, draad van roestvrij staal, geagglomereerde stenen

5

Onder de klagers bevinden zich geen firma’s met productie in België

10

Identiteit klagers confidentieel

5

Totaal

20

* Opmerking: een procedure betreffende 1 product maar gericht tegen verschillende landen wordt hier als 1 procedure geteld.  

2. Opgemerkt dient te worden dat bij de Europese Commissie enkel klachten kunnen ingediend worden door Europese Unie-bedrijven tegen dumpingpraktijken van bedrijven uit landen die zelf geen lid zijn van de Europese Unie.