Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9431

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 26 juni 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Dotaties aan gemeenten - Overzicht

gemeente
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
OCMW
officiŽle statistiek
lokale financiŽn

Chronologie

26/6/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
16/1/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4594

Vraag nr. 5-9431 d.d. 26 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gemeenten ontvangen middelen uit eigen belastingen, maar tevens voor een groot deel uit dotaties van andere overheden. Dit betreft vooral de gewestelijke overheden.

Desalniettemin zijn er ook middelen zoals projectsubsidies of de financiering van OCMW's die van de federale overheid naar de gemeenten gaan.

Graag een overzicht van:

1) De verschillende vormen van ondersteuning voor de 19 Brusselse gemeenten in het kader van uw bevoegdheden.

2) De totaalbedragen die werden uitbetaald in 2009, 2010, 2011, 2012, telkens per gemeente.

3) De bedragen die voor 2013 werden begroot en de allocatie ervan in de begroting .

4) De regelgeving waarop elk van deze vormen van financiering gebaseerd is, en de geldende criteria om in aanmerking te komen voor financiering.

5) De verschillende vormen van ondersteuning voor de 19 Brusselse OCMW's in het kader van uw bevoegdheden.

6) De totaalbedragen die werden uitbetaald in 2009, 2010, 2011, 2012, telkens per OCMW.

7) De bedragen die voor 2013 werden begroot en de allocatie ervan in de begroting.

8) De regelgeving waarop elk van deze vormen van financiering gebaseerd is, en de geldende criteria om in aanmerking te komen voor financiering.

Antwoord ontvangen op 16 januari 2014 :

1) De verschillende vormen van ondersteuning voor de negentien Brusselse gemeenten in het kader van uw bevoegdheden.

Er worden Contracten Duurzame Stad afgesloten met zeven Brusselse gemeenten: Anderlecht, Stad Brussel, Schaarbeek, Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Vorst.

De contracten Duurzame Stad passen volledig in de dynamiek van geïntegreerd stedelijk beleid en een efficiënte multilevel governance. De globale doelstellingen van deze contracten zijn gebaseerd op de drie pijlers van de duurzame ontwikkeling en houden onderling verband met elkaar. Het gaat om de volgende drie doelstellingen:

1. De sociale cohesie van de probleemwijken bevorderen via initiatieven die hun identiteit, samenhang, interacties en toegankelijkheid versterken;

2. Bijdragen tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de steden;

3. De uitstraling van en interactie tussen de steden bevorderen.

2) De totaalbedragen die werden uitbetaald in 2009, 2010, 2011, 2012, telkens per gemeente.

POD Maatschappelijke Integratie, begrotingspost Toelagen Grote Steden (contracten Duurzame Stad) BA 44 55 52 43.22.22

Stad/gemeente

2009

2010

2011

2012

2013

Anderlecht

2.007.726

1.227.726

1.227.726

1.227.726

1.762.362

Stad Brussel

3.765.437

3.765.437

3.725.438

3.685.438

3.305.263

Schaarbeek

3.022.539

2.917.539

2.812.039

2.714.764

2.653.155

Molenbeek

3.989.193

3.989.193

3.989.194

3.989.194

3.501.674

Sint-Gillis

1.685.920

1.285.920

1.285.920

1.285.920

1.479.884

Sint-Joost

1.493.303

1.293.303

1.041.152

789.000

1.310.807

Vorst

455.848

452.318

452.318

452.318

400.139

Brussels Gewest

16.419.966

14.931.436

14.533.787

14.144.360

14.413.284

Voor de periode 2009-2012 gaat het om de bedragen die vastgelegd zijn in de begroting. De steden en gemeenten worden uitbetaald op basis van afrekeningsdossiers en bewijsstukken. Deze afrekening is gespreid over meerdere jaren.

3)  De bedragen die voor 2013 werden begroot en de allocatie waar deze in de begroting terug te vinden is.

Zie tabel hierboven.

4) De regelgeving waarop elk van deze vormen van financiering gebaseerd is, en de geldende criteria om in aanmerking te komen voor financiering.

Wetgeving:
Wet van 17 juli 2000 - Wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de staat in het kader van het stedelijk beleid.

Programmawet van 28 december 2004, tot wijziging van de wet van 17 juli 2000.

koninklijk besluit van 12 augustus 2000 – koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de staat in het kader van het stedelijk beleid.

koninklijk besluit van 28 april 2005 – koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de staat in het kader van het stedelijk beleid.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring via stadscontracten (2000-2008) werden de zeven Brusselse gemeenten weerhouden die wijken bevatten die in het kader van het Europees Objectief 2-programma waren erkend (dit zijn de zeven vermelde gemeenten).

Om in aanmerking te komen voor subsidies via de huisvestingscontracten Grootstedenbeleid (2005-2008) werden in principe alle negentien Brusselse gemeenten geselecteerd, maar er werden enkele criteria gehanteerd (onder meer het gemiddeld inkomen per fiscale aangifte en criteria rondom de kwaliteit van het woningbestand), waardoor dezelfde zeven gemeenten overbleven.

In 2009 werden stads- en huisvestingscontracten samengevoegd tot de huidige contracten Duurzame Stad, met behoud van dezelfde zeven Brusselse gemeenten.

5) De verschillende vormen van ondersteuning voor de negentien Brusselse Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) in het kader van uw bevoegdheden.

6) De totaalbedragen die werden uitbetaald in 2009, 2010, 2011, 2012, telkens per OCMW.

Aan de OCMW's van drie grote steden - met name Stad Brussel, Luik en Antwerpen, dit wil zeggen de steden waar de nood aan bijkomende ondersteuning voor geregulariseerde asielzoekers het grootst is - wordt een subsidie toegekend ter versterking van de trajectbegeleiding van deze geregulariseerden.  Het OCMW van de Stad Brussel deelt deze subsidie samen met drie andere Brusselse gemeenten – Schaarbeek, Molenbeek en Sint-Joost - waarmee het OCMW Stad Brussel een overeenkomst afsluit.

OCMW

2009

2010

2011

2012

2013 (in voorbereiding)

Stad Brussel

401.540

401.540

401.540

406.333

350.666

7) De bedragen die voor 2013 werden begroot en de allocatie waar deze in de begroting terug te vinden is.

Zie kader hierboven.

8) De regelgeving waarop elk van deze vormen van financiering gebaseerd is, en de geldende criteria om in aanmerking te komen voor financiering.

Er wordt jaarlijks een ministerieel Besluit opgemaakt waarin de modaliteiten worden bepaald van de toelage in het kader van de trajectbegeleiding van geregulariseerde asielzoekers. De subsidie voor de trajectbegeleiding van geregulariseerde asielzoekers wordt toegekend aan de  steden (OCMW’s) die het meeste dossiers voor hulpaanvragen ontvangen, met name Stad Brussel, Antwerpen en Luik.