Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9379

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 20 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Vissersschepen - Overtredingen - Illegaal dumpen van vis - Cameratoezicht

zeevisserij
visvangst
visserijcontrole
zeevis
videobewaking

Chronologie

20/6/2013 Verzending vraag
9/7/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9380

Vraag nr. 5-9379 d.d. 20 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland wil de staatssecretaris voor economische zaken voortaan strengere controles op vissersschepen om het illegaal dumpen van vis tegen te gaan. Vissers dumpen hun vangst wanneer de vis die ze al gevangen hebben inferieur is aan de vis die ze later uit de zee halen. De vissers werken met quota en ze willen enkel de beste vis aan land brengen, ten koste van reeds gevangen vis. Dat is echter illegaal in Europa. Daarom wil de Nederlandse staatssecretaris betere controles van de logboeken van de schepen, wil ze de controleurs laten meevaren en camera's verplicht laten installeren.

Graag had ik de geachte ministers volgende vragen gesteld:

1) Is het illegaal dumpen van vis om een betere vangst te krijgen ook in ons land een probleem? Kan u toelichten?

2) Welke straf bestaat er in ons land voor vissers die vis dumpen?

3) Hoe vaak is in de voorbije vijf jaar zulk een overtreding begaan in ons land? Kan u opsplitsen voor de voorbije vijf jaar? Tot hoeveel veroordelingen heeft dit geleid, en kan u ook dit opsplitsen per jaar?

4) Welke technieken en controlemechanismen worden er in ons land reeds toegepast om dumping van vis tegen te gaan? Is er volgens u ruimte voor verbetering en kan u toelichten?

5) Hoe staat u tegenover de voorstellen van de Nederlandse staatssecretaris? Wat vindt u van het inzetten van meevarende controleurs en camera's?

6) Betreft het volgens u een internationale politiek, en zo ja, op welke manier wordt dit probleem internationaal aangepakt? Zo neen, is zulk een internationale aanpak nodig?

Antwoord ontvangen op 9 juli 2013 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort, maar tot die van minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.