Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9153

van Wilfried Vandaele (N-VA) d.d. 27 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Frequenties - Monitoring (Veiling van de 800 MHz-band)

dienstverleningscontract
frequentieband
verhouding land-regio
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
transmissienet
telecommunicatie
veiling
overheidsopdrachten

Chronologie

27/5/2013 Verzending vraag
19/6/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-9153 d.d. 27 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag (5-8808) over de veiling van de 800 MHz-band antwoordde de minister dat het Overlegcomité tot een akkoord is gekomen over de verdeling van de opbrengsten van de veiling. Voor zover de veiling 360 miljoen euro opbrengt, zal de verdeling 80% (federaal) -20% (gemeenschappen) zijn. Voor het deel van de opbrengst dat hoger zal liggen dan 360 miljoen euro, zal de verdeling 50% - 50% zijn.

De Raad van State stelde in zijn conclusie dat de federale regering bevoegd is voor de veiling, maar dat de gemeenschappen wel degelijk bevoegd zijn voor de toewijzing van de frequenties.

De minister antwoordde ook dat met het oog op toekomstige veilingen het gebruik van de frequenties de komende jaren permanent zal worden gemonitord.

Vandaar mijn vragen:

1) Hoe zal de monitoring van het gebruik van de frequenties gebeuren? Welke afspraken werden daarover gemaakt? Welke organisaties zullen daarbij worden betrokken?

2) Wordt bij een volgende veiling opnieuw onderhandeld over de verdeling van de inkomsten? Of zal de voor de 800 MHz afgesproken verdeelsleutel opnieuw worden gehanteerd? Of zal de verdeling automatisch recht evenredig zijn met het aandeel media of telecom in het gebruik van de frequenties?

Antwoord ontvangen op 19 juni 2013 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

1. Het Overlegcomité heeft zich niet uitgesproken over hoe de monitoring van het gebruik van de 800 MHz frequenties zal gebeuren.

2. Gelijkaardige situaties vergen gelijkaardige maatregelen. De overeengekomen verdeelsleutel is in beginsel momenteel enkel toepasbaar op de 800 MHz band. Er zal hoe dan ook een nieuw akkoord van het Overlegcomité nodig zijn indien er een volgend koninklijk besluit ontwikkeld wordt. Het is momenteel niet mogelijk om te anticiperen op een toekomstige beslissing van het Overlegcomité.