Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9062

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 22 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Auteursrechtelijke inbreuken - Wet van 11 maart 2003 - Procedures - Aangiftes - Overzicht - Vervolgingsbeleid - Sensibilisering

auteursrecht
provider
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek

Chronologie

22/5/2013Verzending vraag
19/6/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9062 d.d. 22 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een antwoord op een eerder gestelde parlementaire vraag aan de minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom (vraag nr. 5-7453 van 29 november 2012), blijkt dat procureurs wel degelijk op de hoogte zijn van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij voorziene procedures.

Artikel 21 van voornoemde wet verplicht dienstverleners op het internet "om de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten onverwijld in kennis te stellen van vermeende onwettige activiteiten of onwettige informatie die door de afnemers van hun dienst worden geleverd".

Het is echter niet duidelijk of vandaag de dag effectief gebruik wordt gemaakt van het vervolgingsbeleid waarin vermelde regelgeving voorziet.

1) Weet de minister of er gevallen zijn van aangiftes van auteursrechtelijke inbreuken op basis van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij? In het bevestigende geval, hoeveel aangiftes, voor welke inbreuken en bij welke parketten werden er in 2009, 2010, 2011 en 2012 ingediend en kan hij het resultaat van het vervolgingsbeleid mededelen?

2) Kan de minister zijn visie mededelen aangaande de toepassing van vermelde wet?

Is het volgens hem aanbevolen om het college van Procureurs-generaal nader te informeren aangaande de mogelijkheden van de wet? Acht hij verdere sensibilisering nuttig en/of noodzakelijk?

Antwoord ontvangen op 19 juni 2013 :

In verband met bovenvermelde vraag kan ik het geachte lid de volgende inlichtingen meedelen:

1) De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), Middenstand en Energie is een administratieve autoriteit die bevoegd is om door technische tussenpersonen geïnformeerd te worden van de verdenkingen van inbreuken inzake intellectuele eigendom die zouden gepleegd worden door hun tussenkomst in de zin van artikel 21 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Op dit gebied heeft mijn administratie geen informatie ontvangen van de technische tussenpersonen. Dit kan verklaard worden door het feit dat de rechthebbenden:

2) De procedures waarin deze reglementering voorziet, zowel op het gebied van de noodzakelijke samenwerking met de technische tussenpersonen als van de stopzetting van onwettelijke praktijken, zijn niet aan de technologische realiteit aangepast. De FOD Economie heeft bijgevolg een project opgestart om deze reglementering te wijzigen om, met respect voor de nodige procedurele waarborgen en rekening houdend met de werkzaamheden op het Europees niveau:

Mijn Administratie blijft in nauw contact met het College van Procureurs-generaal, in het bijzonder door een protocol dat gesloten werd in het kader van haar expertisenetwerk ECOFIN.