Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8809

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 19 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

De overgangsfase van de mededingingsautoriteit

Belgische Mededingingsautoriteit

Chronologie

19/4/2013 Verzending vraag
10/7/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3384

Vraag nr. 5-8809 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nu de nieuwe mededingingswet gestemd is, zullen de benoemingsprocedures gestart worden.

Graag een antwoord op de volgende vragen.

1) Wanneer zal de nieuwe mededingingsautoriteit operationeel zijn?

2) Welke overgangsmaatregelen zijn gepland voor de overdracht van de huidige lopende dossiers naar de nieuwe autoriteit?

3) Verwacht men door de overdracht naar de nieuwe autoriteit geen vertragingen in de dossierafhandeling?

Antwoord ontvangen op 10 juli 2013 :

1) Na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013 moeten een aantal uitvoeringsbepalingen worden aangenomen :

Ik verwacht dat de nieuwe autoriteit operationeel kan zijn in september 2013. 

2) Deze maatregelen zijn ingevoegd in de artikelen 21 tot 23 in de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht. 

Deze artikelen voorzien dat (zie bijlage 1 voor de tekst) :

a. Artikel 21 :

Paragraaf 1. De auditeurs worden van ambtswege overgeheveld naar de FOD Economie met behoud van hun administratief en geldelijk statuut.

Paragraaf 2. Het personeel dat door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie ter beschikking werd gesteld van de griffie van de Raad wordt toegevoegd aan de Algemene Directie mededinging met het behoud van hun administratief en geldelijk statuut.

b. Artikel 22 :

Paragraaf 1 : De procedurehandelingen blijven van kracht.

Paragraaf 2 : Voor de onderzoeken waarin op datum van de inwerkingtreding van boek IV nog geen gemotiveerd verslag werd neergelegd bij de Raad wordt een gemotiveerd ontwerp van beslissing neergelegd bij de voorzitter volgens de modaliteiten bepaald in boek IV.

Paragraaf 3 : In de zaken betreffende restrictieve praktijken waarin op datum van de inwerkingtreding van boek IV al een gemotiveerd verslag werd neergelegd bij de Raad wordt dit verslag terug overgemaakt aan de auditeur-generaal, en wordt het beschouwd als een mededeling van grieven.        

Paragraaf 4 : In de zaken betreffende concentraties waarin op de datum van inwerkingtreding van boek IV al een verslag werd neergelegd bij de Raad, worden dit verslag en het proceduredossier overgemaakt aan de voorzitter die zonder verwijl een Mededingingscollege samenstelt. De termijnen voor beslissing door het Mededingingscollege bepaald beginnen opnieuw te lopen vanaf de datum waarop de voorzitter het verslag en het dossier ontvangt. 

c. Artikel 23 : 

De reglementaire bepalingen en de sectorale of individuele beslissingen genomen in uitvoering van de bepalingen blijven van toepassing tot zij uitdrukkelijk worden opgeheven.

3) Zoals bij elke overgang moet men rekenen op enkele termijnen. Desalniettemin moet men ook in het oog houden dat een internationale vergelijking van de hervormingen van de mededingingsautoriteiten toont dat onze hervorming heel snel is gegaan. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) werd na meer dan 2 jaar (gerekend vanaf de start van de parlementaire procedure; zie bijlage 2), samen met de Consumentenautoriteit en OPTA, hervormd in een Autoriteit Consument en Markt en de Britse Office of Fair Trading en Competition Commission zouden (na meer dan drie jaar) tegen april 2014 (zie bijlage 2) moeten worden omgevormd in een Competition and Markets Authority. 

Op voorwaarde dat de autoriteit effectief kan starten in september zal de vertraging in de dossierafhandeling mijns inzien beperkt zijn : 

Men kan ervan uitgegaan dat de huidige Raad geen zittingen meer zal houden in zaken waarin een verslag is neergelegd maar er nog geen zitting heeft plaatsgehad.

Er moet vastgesteld worden dat in het verleden zittingen ook niet altijd snel volgden op het neerleggen van een verslag, en tevens volgde een beslissing zelden snel na de zittingen. Onder de nieuwe wet zijn deze termijnen veel strakker geregeld. Deze termijnen compenseren waarschijnlijk, zo niet helemaal, dan toch zeker in belangrijke mate het feit dat er geen zitting is geweest.

Uit de voormelde overgangsmaatregelen volgt overigens dat de maanden tussen het goedkeuren van de wet en het starten van de autoriteit niet verloren zijn; partijen hebben inmiddels kennis kunnen nemen van de grieven, en ik verneem dat de Raad hen toegang verleent tot de dossiers. Bovendien werd ik ingelicht over het feit dat gedurende deze periode de verslagen worden omgevormd tot voorstellen van beslissingen.

Er zou wel een probleem zijn in twee al gepleite zaken omdat de kamer niet meer voltallig zou zijn omdat een lid na het aflopen van de mandaten de Raad al heeft verlaten. Ik werd ingelicht over het feit dat de voorzitter van de Raad een oplossing zoekt.

Bijlage 1 : overgangsbepalingen 

Overgangsbepalingen

Artikel 21

Paragraaf 1 : De auditeur-generaal, de auditeurs en adjunct auditeurs bedoeld in artikel 25 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 worden bij het opheffen van deze wet van ambtswege overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Middenstand en Energie, waar zij worden toegevoegd aan de Algemene Directie mededinging met behoud van hun administratief en geldelijk statuut. 

Paragraaf 2 : Het personeel dat door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie ter beschikking werd gesteld van de griffie van de Raad voor de Mededinging bedoeld in de artikelen 32 en 33 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 wordt bij het opheffen van deze wet van ambtswege toegevoegd aan de Algemene Directie mededinging met het behoud van hun administratief en geldelijk statuut. 

Artikel 22

Paragraaf 1 : De procedurehandelingen verricht overeenkomstig de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999, en de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, blijven van kracht met het oog op de toepassing van dit boek. 

Paragraaf 2 : Voor de onderzoeken waarin op datum van de inwerkingtreding van titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 2, van boek IV nog geen gemotiveerd verslag werd neergelegd bij de Raad voor de Mededinging wordt een gemotiveerd ontwerp van beslissing neergelegd bij de voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit volgens de modaliteiten bepaald in boek IV. 

Paragraaf 3 : In de zaken betreffende restrictieve praktijken waarin op datum van de inwerkingtreding van titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 2, van boek IV al een gemotiveerd verslag werd neergelegd bij de Raad voor de Mededinging wordt dit verslag terug overgemaakt aan de auditeur-generaal, en wordt het beschouwd als een in artikel IV.42, Paragraaf 3 bedoelde mededeling van grieven. De procedure wordt verder gezet zoals bepaald in de artikelen IV.42, Paragraaf 5 en de daarna volgende bepalingen van boek IV. 

Paragraaf 4 : In de zaken betreffende concentraties waarin op de datum van inwerkingtreding van titel 2, hoofdstuk 1, afdeling 2, van boek IV al een verslag werd neergelegd bij de Raad voor de Mededinging, worden dit verslag en het proceduredossier overgemaakt aan de voorzitter die zonder verwijl een Mededingingscollege samenstelt. De termijnen voor beslissing door het Mededingingscollege bepaald in artikel IV.61, paragraaf 2, tweede lid en artikel IV.62, paragraaf 6 beginnen opnieuw te lopen vanaf de datum waarop de voorzitter het verslag en het dossier ontvangt. 

Artikel 23

De reglementaire bepalingen en de sectorale of individuele beslissingen genomen in uitvoering van de bepalingen bedoeld in de artikelen 6 tot 9, blijven van toepassing tot zij uitdrukkelijk worden opgeheven.

Bijlage 2: Tijdspad hervormingen Nederland / Verenigd Koninkrijk 

NMa / OPTA / Consumentenautoriteit: parlementair traject begonnen in maart 2011. Beslissing om in 3 stappen te werken :

OFT / Competition Commission :