Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8808

van Wilfried Vandaele (N-VA) d.d. 19 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

De veiling van de 800 MHz-band

dienstverleningscontract
frequentieband
verhouding land-regio
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
transmissienet
telecommunicatie
veiling
overheidsopdrachten

Chronologie

19/4/2013 Verzending vraag
23/5/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3312

Vraag nr. 5-8808 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele weken geleden stelde ik de minister reeds een vraag over het 800 MHz dossier. Ik kreeg als antwoord dat het dossier wellicht aan bod zou komen op het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie enerzijds en op het Overlegcomité anderzijds. Ondertussen is volgens mijn informatie het dossier aan bod gekomen op het Overlegcomité.

Daarom kreeg ik graag antwoord op volgende vragen :

Wat is de stand van zaken na het Overlegcomité? Welke afspraken zijn er op het Overlegcomité gemaakt? Welke reacties heeft de minister op dit dossier gekregen van de gemeenschappen?

Minister Lieten stelde enkele weken geleden "dat er een debat nodig is over een aantal kwesties zoals de verdeling van de opbrengst van de geplande veiling en van de jaarlijkse rechten voor de terbeschikkingstelling van de frequenties." Is dat debat op het Overlegcomité gevoerd? Zo ja, welke conclusies zijn er getrokken?

Kwam het bevoegdheidsaspect aan bod op het Overlegcomité? Zoals u weet zijn de gemeenschappen bevoegd voor omroep in de ruime zin. De definitie van "omroepactiviteit" is in het Vlaamse mediadecreet ruim gedefinieerd. Het is dus duidelijk dat de 800MHz-frequenties ook gebruikt worden zullen om zaken door te sturen waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn. Het lijkt mij dan ook best dat er in een samenwerkingsakkoord de nodige afspraken gemaakt worden rond die veiling en rond de opbrengsten ervan. Is de discussie gevoerd op het Overlegcomité?

Wat is nu de verdere procedure met betrekking tot de veiling van de 800 MHz-frequenties? Moet de Raad van State zich nog uitspreken over dit dossier? Het zou goed zijn dat de Raad zich alleszins ook uitspreekt over de bevoegdheidskwestie.

Antwoord ontvangen op 23 mei 2013 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

1. Het Overlegcomité heeft in de vergadering van 24 april 2013 het voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het ontwerp van koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 790-862 MHz goedgekeurd. Voor zover de veiling 360 miljoen euro opbrengt, zal de verdeling 80 %(federaal) -20 %(Gemeenschappen) zijn. Voor het deel van de opbrengst dat hoger zal liggen dan 360 miljoen euro, zal de verdeling 50 %-50 % zijn. Met het oog op toekomstige veilingen zal het gebruik van de frequenties de komende jaren permanent gemonitord worden.

2. Het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State 53 016/4 van 3 april 2013 over het voorontwerp van wet “houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie” bevat de volgende conclusie:

“Uit het bovenstaande volgt dat de federale overheid, behalve voor de aspecten van radio-omroep en televisie die overgeheveld zijn naar de gemeenschappen, bevoegd is voor de elektronische communicatie in het algemeen, met inbegrip van het beheer van het spectrum en de algemene politie over de golven.

Het staat dus in de eerste plaats aan de federale overheid de internationale overeenkomsten en de Europese regelgeving betreffende de toewijzing van frequenties uit te voeren, en dus radiofrequenties toe te kennen, zowel op korte als op lange termijn.

De gemeenschappen zullen hun bevoegdheid inzake het toewijzen van frequentiebanden voor wat betreft de materies radio-omroep en televisie genoemd in artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen uitoefenen binnen de grenzen van de toewijzing die aldus door de federale overheid wordt geregeld.

Het besluit is dan ook dat het voorliggende voorontwerp onder de bevoegdheid van de federale overheid valt”

3. Na de stemming in het Parlement over de wijzigingen aan artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, zal het advies aan de Raad van state gevraagd worden over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 790-862 MHz. Het is de bedoeling om beide teksten zo snel mogelijk in het Staatsblad te publiceren zodanig dat de veiling van de 800 MHz band nog dit jaar zou kunnen doorgaan.