Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8801

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 19 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

De geringe bekendheid van de bankoverstapdienst bij de bevolking

bank
kredietinstelling
bankdeposito

Chronologie

19/4/2013Verzending vraag
4/6/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2940

Vraag nr. 5-8801 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Veel burgers aarzelen om van bank te veranderen omdat ze opzien tegen de administratieve rompslomp en vrezen dat de binnenkomende en uitgaande betalingen zullen worden onderbroken.

Veranderen van rekeningnummer betekent immers dat verschillende instanties met wie een financiŽle relatie bestaat, moeten worden geÔnformeerd: het ziekenfonds, de werkgever, de belastingadministratie,...

Er bestaat nochtans een bankoverstapdienst die de overdracht van de betalingen via zichtrekening en via betaalkaarten in hoogstens acht werkdagen uitvoert.

De nieuwe bank wordt dus geacht de bankoverstapdienst volledig te regelen voor haar nieuwe klant. Concreet betekent dat dat ze zich moet bezighouden met de overdracht van de domiciliŽringen en de doorlopende opdrachten, met de opheffing van de oude bankkaarten en het afsluiten van de oude zichtrekening.

Normaal gezien moet de nieuwe bank haar klant ook helpen met de praktische aspecten die de klant zelf moet regelen. Ze moet hem dus een checklist bezorgen, die als leidraad moet dienen om een gemakkelijke overstap van de ene naar de andere bank te verzekeren, en hem modelbrieven ter beschikking stellen, waarmee hij gemakkelijk derden op de hoogte kan brengen van zijn nieuwe zichtrekening.

In de praktijk blijken veel banken hun klanten aan te raden de transfer zelf te regelen, waarbij ze als reden mogelijke fouten bij de procedure van de bankoverstap inroepen.

Bovendien zouden weinig burgers het bestaan van die dienst kennen, wat de bankmobiliteit niet bevordert.

Mijnheer de minister,

Bevestigt u die informatie? Zijn alle banken verplicht die dienst aan te bieden? Bent u niet van mening dat de onwetendheid over die dienst en het immobilisme van de klanten die daaruit voortvloeit de concurrentie tussen de banken verkleint? Wordt de nieuwe bank gestraft als ze de transfer niet binnen de wettelijk bepaalde acht dagen regelt?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2013 :

1. Volgens Febelfin wordt meer en meer gebruik gemaakt van de bankoverstapdienst. Het aantal aangevraagde bankoverstappen bedraagt voor 2010, 2011 en 2012 respectievelijk 41 053, 58 195 en 68 823. 

Er werd vastgesteld dat sommige consumenten van bank veranderden buiten het systeem van de bankoverstapdienst om. Dit is te verklaren zowel door het feit dat de consumenten het systeem niet kennen als door het feit dat de banken de verplichte informatie hierover niet verstrekken.  

Algemeen beschouwd werkt het systeem goed.  

Toch is er nog een duidelijk probleem met (te) late verwerking van de nieuwe domiciliëring door de schuldeisers.  Zo is inderdaad vastgesteld, dat nadat de schuldeisers het nieuwe rekeningnummer van de nieuwe bank ontvangen hebben, sommige van deze schuldeisers hun domiciliëringsbestanden niet tijdig bijwerken en bijgevolg, totdat deze bestanden zijn bijgewerkt, nog vorderingen ter inning aanbieden op de afgesloten rekening, terwijl deze domiciliëringen niet meer kunnen uitgevoerd worden door de oude bank.  

Aangezien sommige schuldeisers dit probleem nog niet hebben opgelost, is het niet uitgesloten dat de banken hun cliënten soms aanraden om de overdracht zelf uit te voeren. Febelfin onderzoekt momenteel hoe de gegevensoverdracht betreffende de domiciliëring naar de schuldeiser kan worden verbeterd. Bovendien overwegen de banken om in samenspraak met de schuldeisers een elektronische overdracht van gegevens te ontwikkelen. Ik zal ook contact opnemen met de vertegenwoordigers van de handelaars om tot een akkoord te komen voor een snellere verwerking van de informatie ontvangen door de nieuwe bank (5 werkdagen lijkt een redelijke termijn te zijn).   

De Europese Commissie onderzoekt of en in hoeverre op wetgevend vlak actie moet worden ondernomen om de bankoverstap te verbeteren. Niettemin zou de nationale wetgever ook kunnen beslissen om in te grijpen indien dat nodig mocht zijn.  

2. De banken zijn vrij om deel te nemen aan de gedragscode betreffende de bankoverstapdienst. Momenteel zijn er 26 deelnemende banken. Zij vertegenwoordigen meer dan 99,5 % van de zichtrekeningen van de consumenten in België. 

3. Sinds 2012 werden door Febelfin en de pers nieuwe berichten uitgegeven en dat heeft geleid tot een betere kennis van het systeem bij de banken en bij het publiek. De bovenvermelde cijfers over het toenemend gebruik ervan tonen overigens aan dat deze dienst almaar beter bekend is. Bovendien wenden steeds meer consumenten zich momenteel tot minder bekende banken, wat er dan weer op wijst dat de concurrentie tussen de verschillende bankspelers speelt.  

4. De gedragscode bepaalt dat de cliënt geen onverantwoorde vertraging bij de overstap mag oplopen door toedoen van de banken. Er is echter niet in enige sanctie voorzien.