Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8490

van Christine Defraigne (MR) d.d. 14 maart 2013

aan de minister van Justitie

De financiering van de centra voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

seksueel misdrijf
geneeswijze
sociale voorzieningen

Chronologie

14/3/2013Verzending vraag
7/5/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2802

Vraag nr. 5-8490 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik wil het nogmaals hebben over het budget dat is toegekend aan de drie centra voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (het Centre d'appui Bruxellois, het Universitair Forensisch Centrum en de Unité de psychopathologie légale).

U bent wellicht op de hoogte van mijn bijzondere interesse voor deze materie. Ik heb inderdaad enkele jaren geleden een wetsvoorstel ingediend tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is.

Die centra verrichten voortreffelijk werk dat dringend noodzakelijk is. Immers, zoals ze terecht opmerken, toont het wetenschappelijk onderzoek aan dat de therapeutische zorgverlening voor de daders van seksuele inbreuken de recidivegraad doet afnemen.

U hebt eind oktober een schrijven ontvangen waarin elk begeleidingscentrum zijn specifieke noden uiteenzette. Ik zal ze dus nu niet opsommen.

Mevrouw de minister,

1) Kunt u me meedelen of de aangekondigde deblokkering van de budgettaire beperkingen voor de begroting 2012 wel degelijk heeft plaatsgevonden, zodat de werking van de begeleidingscentra kan worden verzekerd?

2) Wat is uw standpunt ten aanzien van hun vraag met betrekking tot het budget voor 2013, namelijk:

- De zekerheid van een jaarlijkse subsidie die binnen een redelijke termijn wordt uitbetaald;

- De indexering van de subsidie die samenhangt met de lonen van het personeel;

- Een herziening van de subsidie afhankelijk van de noden en de bijzondere kenmerken van de drie begeleidingscentra. Ze wensen immers een personeelsversterking om aan de toenemende vraag tegemoet te komen.

Antwoord ontvangen op 7 mei 2013 :

Het rapport van de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik onderstreept het belang van een goede samenwerking tussen de gezondheidssector en de justitiële sector. Ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. De drie gewestelijke steuncentra vormen dan ook een belangrijke schakel tussen Justitie en de gespecialiseerde structuren van de gemeenschappen. 

Ik heb inderdaad een verzoekbrief van de drie steuncentra ontvangen waarin zij enerzijds in het kader van de opmaak van de begroting 2013 ervoor pleiten meer middelen te krijgen en anderzijds alluderen op de moeilijkheden die zich in de loop van 2012 hebben voorgedaan bij de uitbetaling van de subsidies.   

Wat dat laatste punt betreft, had ik reeds de gelegenheid om aan het Parlement uit te leggen dat een bewarende maatregel werd toegepast om te kunnen voldoen aan de begrotingsverplichtingen opgelegd door de Europese Unie, hetgeen voor de steuncentra neerkwam op de blokkering van een bedrag van 86 000 euro, naar rato verdeeld over de drie centra.

Die blokkering kon worden opgeheven, maar wel heeft zij tot gevolg gehad dat de betaling van de laatste subsidieschijf enige vertraging heeft opgelopen. Voor het overige kan ik, wat de betalingsstipheid betreft, alleen aangeven dat wij gebonden zijn door de beschikbaarheid van het budget. 

Voorts verzoeken de steuncentra om de uitdrukkelijke garantie van een jaarlijks terugkerende subsidie. Die garantie hebben ze echter al, en het volstaat aldus te verwijzen naar de samenwerkingsakkoorden waarbij de steuncentra zijn opgericht. Die akkoorden waarborgen het jaarlijks engagement vanwege Justitie om de werking van de steuncentra te financieren, in het geval van het Centre d’appui Bruxellois zelfs exclusief vermits het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in geen enkele bijdrage voorziet.   

Wat de loonindexering betreft, hebben de centra een zekere vrijheid met betrekking tot de aanwending van het toegekende bedrag. Een aanpassing van de verdeelsleutels is destijds reeds gebeurd. De enige begrenzing is het maximale toegestane bedrag. 

Tot slot, wat de budgetaanvraag 2013 betreft, betekent het feit dat de kredieten voor de drie steuncentra in 2013 oorspronkelijk geraamd werden op een bedrag lager dan dat van 2012 niet dat er enige discussie over hun werk bestond. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik absoluut niet twijfel aan het nut van therapieën voor seksueel delinquenten. Deze daling is het gevolg van het feit dat de regering lineaire besparingen doorvoert op alle "facultatieve subsidies". Het gaat om een algemene regeringsmaatregel die van toepassing is op tal van projecten in alle federale overheidsdiensten en waarover dus niet kan worden onderhandeld.  

Wel zal ik bij de begrotingscontrole een voorstel tot oplossing ter tafel brengen om deze kredieten op hun vroegere niveau te tillen.