Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8448

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 11 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Scheepvaart - Noordzee - Illegale lozingen - Milieuprobleem - Controles - Overtredingen - Maatregelen

verontreiniging door schepen
verontreiniging door koolwaterstoffen
Noordzee
vervuiling van de zee
maritiem toezicht
toezicht op het milieu
officiŽle statistiek
scheepsbrandstof

Chronologie

11/3/2013Verzending vraag
15/4/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8450

Vraag nr. 5-8448 d.d. 11 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de misdaadeconoom Ben Vollaard loost de scheepvaart jaarlijks ongeveer een half miljoen liter olie illegaal in de Noordzee, vooral 's nachts. Dat blijkt uit een analyse van de bevindingen van patrouillerende kustwachtvliegtuigen over de afgelopen twintig jaar.

De illegale lozingen vormen een groot milieuprobleem; het zeeleven wordt erdoor aangetast en bijna de helft van de dode zeevogels die op de Noordzeestranden worden gevonden, is met olie besmeurd.

Overdag speuren kustwachtvliegtuigen naar schepen met daarbij olievlekken op het wateroppervlak. Die worden gefotografeerd en gebruikt als bewijs bij vervolging. Op foto's van vlekken die 's nachts zijn genomen, is niet te zien of het om olie gaat. Daardoor is de pakkans nihil.

Volgens Vollaard kan men de pakkans aanzienlijk vergroten als de kustwachtpiloten gebruik zouden maken van een "uitwerpboei" die 's nachts een monster neemt van een verdachte vlek bij een schip. De boei kan men dan later oppikken.

Hierover de volgende vragen.

1) Deelt de geachte minister/staatssecretaris mijn mening dat de lozing van olie op zee een belangrijk milieuprobleem is? Beaamt hij de cijfers uit het rapport van Ben Vollaard? Klopt het dat schepen tijdens de nachtelijke uren illegaal olie lozen om aan de visuele controle uit de lucht te ontkomen? Beaamt hij dat de pakkans daarmee sterk wordt gereduceerd, of zelf helemaal onbestaande is?

2) Hoeveel maal stelde men de afgelopen vijf jaar overtredingen vast inzake het illegaal lozen van olie in de Noordzee? In hoeveel gevallen kon men de dader identificeren? In hoeveel gevallen werd daar een gevolg aan gegeven? In hoeveel gevallen kwam het tot een veroordeling?

3) Is de geachte minister/staatssecretaris bereid te investeren in nieuwe technieken zoals de uitwerpboei om de pakkans (ook tijdens de nacht) te vergroten? Zo neen, welke andere initiatieven zal hij ondernemen om te voorkomen dat schepen 's nachts ongestraft olie in de Noordzee lozen?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Lozing van olie op zee vormt een belangrijk milieuprobleem, maar Defensie kan geen oordeel geven over de cijfers uit het rapport van de Heer Ben Vollaard. Defensie beperkt zich in dit kader tot het ter beschikking stellen van onbemande vliegtuigen (UAV’s) en bemanningen van het vliegtuig Britten Norman voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Duurzame Ontwikkeling voor de detectie van potentiële onregelmatigheden. Detectie bij nacht gebeurt met de UAV’s door middel van infraroodcamera’s.

2. Over de laatste vijf jaren werden volgende potentiële onregelmatigheden gerapporteerd door Defensie :

a. In 2008 : 2.

b. In 2009 : 1.

c. In 2010 : 10.

d. In 2011 : 9.

e. In 2012 : 3.

Naar aanleiding van deze rapporteringen beslissen de bevoegde instanties om al dan niet controles en/of vaststellingen van lozing uit te voeren. De onbemande vliegtuigen kunnen niet vanop afstand tot identificatie van daders overgaan. Cijfers betreffende de eventuele gevolgen voor de daders en de mogelijke veroordelingen behoren tot de bevoegdheid van het Federaal Parket.

3. Technische ontwikkelingen in dit domein worden opgevolgd.