Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8302

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 25 februari 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Paardenvlees - Zwendel - Duistere praktijken van een handelaar uit de streek van Neufchâteau - Gezondheidsboekje van het paard - Fraude - Beveiliging - Maatregelen

paardenvlees
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
fraude
voedselfraude

Chronologie

25/2/2013Verzending vraag
7/3/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8302 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

De aanwezigheid van paardenvlees in de lasagnes van het merk Findus - half-februari 2013 nog slechts een geïsoleerd geval van klantenbedrog door sjoemelen met etiketten - heeft in België inmiddels een schandaal van een heel ander formaat aan het licht gebracht.

Dankzij de ontdekking van die fraude door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kwam inderdaad een zwendel in paardenvlees aan het licht waarvoor een kweker uit de politiezone Centre Ardenne aansprakelijk werd gesteld. Bij een onderzoek in 2011 in Neufchâteau werd de vleesproducent al aangehouden wegens valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, en wegens niet-eerbiediging van de voedseltraceerbaarheidsplicht; hij werd met een alternatieve straf voorwaardelijk in vrijheid gesteld.

De substituut van de procureur des Konings preciseert dat er boekhoudkundige documenten werden vervalst en elektronische chips werden ingeplant om de traceerbaarheid te doorbreken. Het opzet van de operatie was om dieren zonder enige handelswaarde terug in de voedselketen te laten opnemen, wat uiteraard financieel voordeliger uitvalt.

De medeplichtigheidsgraad van veeartsen en slachthuizen uit de streek moet nog worden bepaald. Het bedrog zou erin bestaan het gezondheidsboekje van het paard te vervalsen, waarin genoteerd staat welke vaccins en andere behandelingen het paard toegediend kreeg.

Het FAVV is al meer dan een jaar op de hoogte; wat heb u ondernomen om de chips te beveiligen? Welke maatregelen overweegt u om het dierengezondheidsboekje te beveiligen?

Antwoord ontvangen op 7 maart 2013 :

In België is de laatste jaren hard gewerkt aan het voorkomen van fraude met identiteitsdocumenten van paarden.

De chips zijn als dusdanig volledig betrouwbaar. Het probleem bevindt zich op documentair niveau en het is gebleken dat de fraude vooral betrekking had op buitenlandse paspoorten.

Op basis van zijn vaststellingen tijdens dit werk, heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in februari 2012 trouwens aan het Food and Veterinary Office van de Europese commissie een beschrijving voorgelegd van de in diverse Europese landen ondervonden problemen met paardenpaspoorten.

Meer bepaald met betrekking tot de controle van de identificatie van slachtpaarden, werden verschillende instructies gegeven aan de verantwoordelijken van de slachthuizen.

De slachthuizen hebben toegang tot de centrale databank waarin alle Belgische paarden moeten geregistreerd zijn en ze moeten hierin het statuut verifiëren van elk Belgisch paard dat ter slacht wordt aangeboden. Bij de minste twijfel omtrent de echtheid van paspoorten, mutatieformulieren of gezondheidscertificaten of wanneer de identiteit en/of traceerbaarheid van medische behandelingen niet kan worden gegarandeerd, wordt het paard ongeschikt verklaard voor de menselijke consumptie.

Hiertoe dienen verschillende controles te worden uitgevoerd bij elke paard dat ter slacht wordt aangeboden, zoals het nagaan van de overeenkomst tussen de gegevens vermeld in het paspoort (nummer van de microchip, leeftijd, signalement, enz.) en de kenmerken van het paard.

Verder wordt aan de slachthuisexploitanten gevraagd bijzondere aandacht te hebben voor mogelijke indicaties van fraude zoals het niet in overeenstemming zijn van het paspoort met het model zoals bepaald in de Europese wetgeving, paspoorten met de vermelding “duplicaat”, aanwezigheid van verschillende microchips, en alles wat duidt op zichtbaar geknoei met het paspoort (uitgescheurde of losgemaakte bladen, vervanging van nietjes, enz.).

Sinds 2009 worden gerichte controles uitgevoerd door het FAVV op de correcte identificatie en registratie van paarden. Het FAVV voert identificatiecontroles uit op paarden in slachthuizen, verzamelcentra, bij handelaars, bij uitvoer en in kunstmatige inseminatiecentra. Controles in maneges en bij particulieren gebeuren eveneens naar aanleiding van een ziektehaard of in het kader van specifieke controleacties.