Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8103

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 14 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Scheepvaartwetgeving - Herziening - Commissie Maritiem Recht - Budget

maritiem recht
wetsherziening
wetboek

Chronologie

14/2/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8104

Vraag nr. 5-8103 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds enkele jaren is een volledige herziening van de Belgische scheepvaartwetgeving in voorbereiding. De in 2007 opgerichte Commissie Maritiem Recht werkt aan een volledig nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek. Met de medewerking van talrijke binnen- en buitenlandse experts wordt een nieuwe wettelijke regeling uitgedokterd die de competitiviteit van de Belgische scheepvaart- en havenbedrijven en van de maritiem-juridische dienstverleners nog verder kan versterken.

Hierover heb ik de volgende vragen:

1) Graag kreeg ik een overzicht van de budgetten vanaf 2007 tot nu. Werd aan de toekenning van die budgetten een inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis gekoppeld? Zo ja, wat is de inhoud van die mogelijke verbintenis?

2) Waartoe werden/worden de budgetten hoofdzakelijk gebruikt? Graag een uitsplitsing in reis -en verblijfskosten van de commissieleden en in de vergoedingen toegekend aan externe deskundigen (zoals beschreven in het koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende de oprichting van een commissie belast met de herziening van het privaatrechterlijke en publiekrechterlijk maritiem recht).

3) Er werd een koninklijk besluit gemaakt met het oog op de herziening van de wet. Is het de bedoeling dat de commissie blijft bestaan nadat ze haar taak met betrekking tot de herziening maritiem recht zal hebben volbracht en nadat het parlement de herziening zal hebben goedgekeurd? Zo ja, welke taken zullen dan aan die commissie worden toebedeeld?

4) In artikel 5 van het koninklijk besluit staat dat de minister een secretaris benoemt. Wie is tot secretaris van de commissie benoemd? Worden van de commissievergaderingen, de publieke consultaties en de rondetafelgesprekken met de stakeholders verslagen gemaakt? Zijn die verslagen openbaar? Waar kunnen die worden geraadpleegd?