Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8086

van Louis Ide (N-VA) d.d. 11 februari 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie 2012

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
horecabedrijf
nicotineverslaving
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

11/2/2013Verzending vraag
7/3/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8086 d.d. 11 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag herneemt schriftelijke vraag 5-5409 betreffende de controles die uitgevoerd worden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, zo ook controles inzake de naleving van de rookreglementering in de horeca. Bij het antwoord op vorige vraag waren de cijfers voor 2011 nog niet beschikbaar. Intussen zijn we enkele maanden verder en zouden de antwoorden toch reeds beschikbaar moeten zijn.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen.

1) Hoeveel controles inzake het naleven van de rookreglementering in de horeca werden uitgevoerd in voor 2011 en 2012? Kan de geachte minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)? Hoeveel van deze controles vonden overdag plaats en hoeveel 's nachts?

2) Waar werden deze controles uitgevoerd? Kan de geachte minister de controles opsplitsen per soort (restaurants, concertzalen, Ö)? Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

3) Hoeveel overtredingen werden er gedurende deze jaren vastgesteld (2011 en 2012)? Kan de geachte minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)? Hoeveel van deze overtredingen werden overdag vastgesteld en hoeveel 's nachts?

4) Aan hoeveel van deze overtredingen werd er gedurende deze jaren een gevolg gegeven (2011 en 2012)? Kan de geachte minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)? Bij hoeveel van deze overtredingen werd een verwittiging gegeven? Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)? Hoeveel boetes werden reeds geÔnd? Wat is het bedrag van de geÔnde boetes? Wat is het bedrag dat nog geÔnd moet worden? Kan zij deze bedragen opsplitsen naargelang de boete bedoeld was voor de gecontroleerde plaats of voor de individuele roker?

Antwoord ontvangen op 7 maart 2013 :

1. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) uitgevoerde controles inzake het naleven van de rookreglementering uitgevoerd in de horeca in 2011 en de eerste 6 maanden van 2012, opgesplitst per gewest. Op dit ogenblik zijn de cijfers voor de tweede helft van 2012 nog niet volledig beschikbaar, ze werden dus niet ingesloten.


Totaal

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2011

10 483

57,0%

9,5%

33,5%

Eerste 6 maanden van 2012

5 763

60,7%

7,0%

32,3%

Het exacte tijdstip van de controles is niet opgenomen in de databanken van het FAVV. Een opsplitsing maken tussen het aantal controles die overdag en ’s nachts plaatsvinden is dan ook niet mogelijk.

2. Alleen operatoren actief in de voedselketen vallen onder de bevoegdheid van het FAVV. Voor de resultaten van de inspecties uitgevoerd bij andere operatoren wordt verwezen naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. De verdeling van de controles over eetgelegenheden en drankgelegenheden zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Op dit ogenblik zijn de cijfers voor de tweede helft van 2012 nog niet volledig beschikbaar, ze werden dus niet ingesloten.

Verdeling van de controles over eetgelegenheden en drankgelegenheden.


Vlaanderen

Brussel

Wallonië


Eetgelegen heden

Drankgelegen heden

Eetgelegen heden

Drankgelegen heden

Eetgelegen heden

Drankgelegen heden

2011

79,5%

20,5%

75,8%

24,2%

79,8%

20,2%

Eerste 6 maanden van 2012

86,7%

13,3%

88,5%

11,5%

85,1%

14,9%

3. Aangezien de controles op de naleving van het rookverbod door het FAVV uitgevoerd worden met behulp van checklists, wordt een ongunstig resultaat van deze checklist beschouwd als overtreding voor de gecontroleerde plaats.

Het aantal overtredingen, dus het aantal inspecties waarbij als resultaat van de checklist rookverbod een ongunstig resultaat werd bekomen, voor 2011 en de eerste zes maanden van 2012 wordt weergegeven in onderstaande tabel.


Totaal

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2011

721

337 (46,7%)

77 (10,7%)

307 (42,6%)

Eerste 6 maanden van 2012

396

181 (45,7%)

47 (11,9%%)

168 (42,4%)

Een overtreding door een individuele roker is niet noodzakelijk gerelateerd aan een ongunstige checklist rookverbod.

Het exacte tijdstip van de controles is niet opgenomen in de databanken van het FAVV. Een opsplitsing maken tussen het aantal overtredingen die overdag en ’s nachts vastgesteld worden, is dan ook niet mogelijk.

4. Tijdens een bezoek aan een operator kunnen afhankelijk van de scope van de controle meerdere checklists worden gebruikt. Een ongunstig resultaat van één checklist resulteert reeds in een waarschuwing of PV. In deze waarschuwing of PV worden alle non-conformiteiten uit de gebruikte checklists opgenomen, zelfs indien het resultaat van een checklist niet ongunstig is.

Dit betekent dat indien een inspectie met een specifieke checklist rookverbod niet ongunstig is, de non-conforme aandachtspunten hieruit toch worden meegenomen in een waarschuwing of PV die het resultaat is van een ongunstig resultaat van een inspectie met een andere checklist dan deze van het rookverbod.

Onderstaande tabel geeft het aantal waarschuwingen met betrekking tot de rookreglementering gerelateerd aan non-conformiteiten opgetekend tijdens inspecties met checklist rookverbod. Dit aantal is hoger dan het aantal ongunstige inspecties omwille van de redenen die hierboven aangegeven worden.


Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2011

543

225

432

Eerste 6 maanden van 2012

332

81

233

In geval van een PV dat wordt gegeven aan een eet- of drankgelegenheid kan eerst een administratieve boete worden voorgesteld of kan het dossier direct doorverwezen worden naar de procureur des Konings. Zoals reeds gesteld, is een overtreding door een individuele roker niet noodzakelijk gerelateerd aan een ongunstige checklist rookverbod. De individuele roker kan echter eveneens een PV krijgen, met administratieve boete of doorverwijzing naar de procureur des Konings tot gevolg.

Gevolg gegeven aan overtredingen op het rookverbod, inclusief overtredingen door individuele rokers

 

2011

Eerste zes maanden van 2012

 

adm. boete (1)

naar pdK (2)

adm. boete (1)

naar pdK (2)

Vlaanderen

289

6

153

7

Wallonië

140

9

67

6

Brussel

118

4

45

2

FAVV

547

19

265

15

Politie

11

2

12

2

Totaal

558

21

277

17

  1. voorstellen van een administratieve boete.

  2. rechtstreekse verzending van het dossier naar de procureur des Konings (pdK) voor verder gevolg.

Aantal betaalde administratieve boetes + geïnd/niet geïnd bedrag

 

2011

Eerste zes maanden van 2012

 

Aantal betaald (3)

Bedrag geïnd

Bedrag te innen

Aantal betaald (3)

Bedrag geïnd

Bedrag te innen

Vlaanderen

128

70 125,00 euro

111 720,00 euro

43

20 550,00 euro

79 200,00 euro

Wallonië

43

27 450,00 euro

69 525,00 euro

8

5 350,00 euro

51 050,00 euro

Brussel

39

23 675,00 euro

61 475,00 euro

8

4 125,00 euro

31 150,00 euro

FAVV

210

121 250,00 euro

242 720,00 euro

59

30 025,00 euro

161 400,00 euro

Politie

2

525,00 euro

2 900,00 euro

4

1 175,00 euro

2 725,00 euro

Totaal

212

121 775,00 euro

245 620,00 euro

63

31 200,00 euro

164 125,00 euro

  1. het aantal betaalde boetes (en bij uitbreiding het geïnde bedrag) is op dit ogenblik nog vrij laag doch dit zal in de toekomst nog stijgen.

Bedrag geïnd of te innen - de gecontroleerde plaats of de individuele roker?

 

2011

Eerste zes maanden van 2012

 

gecontroleerde plaats

privépersoon

gecontroleerde plaats

privépersoon

 

Bedrag geïnd

Bedrag te innen

Bedrag geïnd

Bedrag te innen

Bedrag geïnd

Bedrag te innen

Bedrag geïnd

Bedrag te innen

Vlaanderen

69 375,00 euro

110 520,00 euro

750,00 euro

1 200,00 euro

19 950,00 euro

77 850,00 euro

600,00 euro

1 350,00 euro

Wallonië

27 450,00 euro

69 525,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

5 350,00 euro

51 050,00 euro

0,00 euro

0,00 euro

Brussel

23 525,00 euro

60 875,00 euro

150,00 euro

600,00 euro

4 125,00 euro

31 000,00 euro

0,00 euro

150,00 euro

FAVV

120 350,00 euro

240 920,00 euro

900,00 euro

1 800,00 euro

29 425,00 euro

159 900,00 euro

600,00 euro

1 500,00 euro

Politie

525,00 euro

2 600,00 euro

0,00 euro

300,00 euro

1 025,00 euro

2 425,00 euro

150,00 euro

300,00 euro

Totaal

120 875,00 euro

243 520,00 euro

900,00 euro

2 100,00 euro

30 450,00 euro

162 325,00 euro

750,00 euro

1 800,00 euro