Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7596

van Hassan Bousetta (PS) d.d. 14 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Informatie- en communicatietechnologiesector (ICT) - Europese positie - Financieringsaanvraag - Kredieten - Verhoogde steunmaatregelen - Stand van zaken

kleine en middelgrote onderneming
steun aan ondernemingen
informatiemarkt
elektronische handel
investeringskrediet

Chronologie

14/12/2012 Verzending vraag
11/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7596 d.d. 14 december 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het succes van Europa 2020, het concurrentie- en innovatievermogen van de Europese industrie en de sociale cohesie zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en het strategisch en efficiënt gebruik van de informatie- en communicatietechnologie.

Op 13 december 2012 organiseert de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een workshop over “E-skills, een sleutel voor het concurrentievermogen van de ondernemingen” en dan zal zeker gekeken worden hoever België op dit punt staat.

Een enquête van de FOD Economie bij bedrijven uit alle activiteitssectoren toont aan dat voor 2010 de grootste groei inzake kredietaanvragen opgetekend werd bij bedrijven in de ICT-sector ( + 15,4%), wat een vrij goed teken is.

De barometer 2012 van de informatiemaatschappij van de FOD Economie (http://statbel.fgov.be/nl/binaries/Barometer_informatiemaatschappij_2012_tcm325-205395.pdf) toont aan dat 14% van de Belgische bedrijfswebsites het mogelijk maakt om online te bestellen of te reserveren. Daarmee zit België iets onder het Europese gemiddelde.

Uit dezelfde barometer blijkt dat in België om en bij de 5% van de omzet afkomstig is van elektronische handel, maar als we willen beantwoorden aan de “Digital Agenda for Europe” zouden bij één derde van de Europese kmo's tegen 2015 onlineaankopen mogelijk moeten zijn.

Het is duidelijk dat in deze sector meer inspanningen moeten worden geleverd.

Volgens de informatie die gepubliceerd werd door het Observatorium voor krediet van de Nationale Bank in de maandflash van november 2012 (http://www.nbb.be), hebben de Belgische banken de niet-rentegebonden kredietvoorwaarden voor de tweede opeenvolgende keer aangescherpt (voor grote bedrijven en voor kmo's).

In die omstandigheden is het niet zo verbazend dat de Belgische banken moeten vaststellen dat de vraag naar kredieten vanwege de bedrijven in het derde kwartaal van 2012 is gedaald en dat opnieuw een daling van de leningaanvragen wordt verwacht voor het vierde kwartaal (grote bedrijven en kmo's).

In deze context kan men zich afvragen of de positieve (maar volgens de barometer 2012 wellicht te geringe) tendens die in 2010 werd opgetekend inzake kredietaanvragen vanwege ICT-bedrijven zich al dan niet doorzet, gelet op de door het Observatorium voor krediet vastgestelde verscherping van de kredietvoorwaarden voor bedrijven.

Kan de minister dit toelichten en in het bijzonder meedelen of er gegevens bestaan die het mogelijk maken het volgende te achterhalen:

1) Wat is de tendens inzake kredietaanvragen vanwege ICT-bedrijven sedert 2010?

2) Hoe is die tendens in vergelijking met onze Europese buren, wat betreft de kmo's die hun elektronische handel willen ontwikkelen?

3) Hoeveel kredietaanvragen werden door de banken aanvaard/geweigerd voor investeringen in de ontwikkeling van ICT door Belgische kmo's?

4) Welke maatregelen worden overwogen om kmo's ertoe aan te zetten in deze sector te investeren en ze daarbij te ondersteunen?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2013 :

1-2-3)    Voor zover mij bekend, worden dit soort gegevens niet gepubliceerd.

4)            De Europese instanties onderhandelen over de aanneming van een ontwerp van Europese verordening die een “Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen” (FEV) invoert. Bedoeling van deze FEV is grote pan-Europese projecten op het vlak van energie, transport en ICT te financieren om de interne markt te versterken. In september van dit jaar organiseerde de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie voor de ICT-sector een informatiesessie over dit Europese financieringsproject in wording. Ook al is dit mechanisme waarschijnlijk rechtstreeks gericht op grote ondernemingen vanwege de omvang van de projecten, de uitvoering van deze projecten zal effecten voor KMO’s teweegbrengen. Door de zakenwereld vroegtijdig te informeren, heeft de FOD Economie zijn sensibiliseringsrol vervuld. De betrokken Belgische spelers (banken, ICT-bedrijven, grote telecomoperatoren) kunnen hun dossiers voor financieringsaanvragen dus al voorbereiden.

De perspectieven voor de ICT-sector (informatie- en communicatietechnologieën) zijn talrijk. Deze sector wordt gekenmerkt door een opmerkelijke innovatie van producten en diensten. Maar de Belgische ondernemingen, en vooral de KMO’s, zijn niet altijd op de hoogte van deze mogelijkheden. Om dit te verhelpen, heeft de FOD Economie maatregelen getroffen om de economische spelers te sensibiliseren. Telkens werden in de uitnodigingslijsten KMO’s en federaties die kmo’s vertegenwoordigen, opgenomen. De FOD Economie heeft bijvoorbeeld conferenties georganiseerd over technologieën als RFID of het IPv6-protocol. Tijdens deze evenementen hebben sprekers gewezen op mogelijke niches voor kmo’s. In de toekomst zal dit soort initiatieven worden herhaald.

In september van dit jaar lanceerde de Commissie een nieuwe strategie die bedoeld is om het potentieel aan cloud computing in Europa te benutten. Volgens de Commissie zullen deze maatregelen tegen 2020 in Europa 2,5 miljoen nieuwe banen scheppen en voor 160 miljard euro per jaar tot het EU-BBP (ongeveer 1 %) bijdragen. In diezelfde periode gunde de FOD Economie een opdracht voor de uitvoering van een studie over cloud computing. Het eindrapport moet de FOD Economie inlichten over dit fenomeen en maatregelen voorstellen om de ontwikkeling van de Belgische economie te bevorderen dankzij een innoverende en betrouwbare cloud computing. Het bestek bepaalt dat de belangrijkste spelers, maar ook de KMO’s in aanmerking moeten worden genomen. De aanbevelingen van het eindrapport zullen aan de betrokken actoren worden meegedeeld met het oog op het nemen van gepaste maatregelen.

Het geachte lid onderstreept terecht het belang van de ontwikkeling van e-commerce voor de ICT-sector. In deze context heeft de FOD Economie informatiebrochures voor verschillende doelgroepen gepubliceerd. Hij heeft eveneens een website online geplaatst (http://infoshopping.be): deze didactische site informeert consumenten en handelaars online over de goede praktijken op het vlak van elektronische handel. Op juridisch vlak blijft de FOD Economie de e-commercesector sensibiliseren voor de specifieke wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, en de naleving van deze wettelijke bepalingen controleren. Hij zal de wet op de elektronische handel onderzoeken en eventueel aanpassen. Er worden nog andere maatregelen overwogen, zoals de stimulering van gedragscodes die bijkomende garanties bieden bovenop die waarin de wet voorziet, om het consumentenvertrouwen te versterken. Tot slot wijs ik erop dat er op Europees niveau een voorstel voor een verordening ter tafel ligt dat toegespitst is op diensten voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties. De goedkeuring van deze verordening zou de belemmeringen in de digitale economie moeten opheffen en bijgevolg e-commerce in de Europese Unie (EU)-landen moeten bevorderen.

Voor het overige verwijs ik het geachte lid door naar mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw.