Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7585

van Louis Ide (N-VA) d.d. 13 december 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Controles op slachthuizen - Inspecties - Infecties - Keuringsprocedures - Stand van zaken

officiŽle statistiek
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
gezondheidsinspectie
vleesindustrie
slachten van dieren
veterinaire inspectie
geografische spreiding
varkensvlees

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
17/1/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7585 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn schriftelijke vraag 5-5411 ging over de controles op slachthuizen. De cijfers van 2011 waren toen nog niet beschikbaar. We zijn nu enkele maanden verder en graag had ik meer recente cijfers gekregen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen.

1) Hoeveel inspecties werden in 2011 en 2012 in de slachthuizen uitgevoerd? Kan de minister de cijfers opsplitsen per regio (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

2) Hoeveel inspecties werden in 2011 en 2012 uitgevoerd op de infrastructuur van, de uitrusting van en de hygiŽne in de slachthuizen? Kan de minister de cijfers opsplitsen per regio (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

3) Op mijn vraag hoe varkens specifiek worden geslacht en verwerkt, teneinde infecties met yersinia enerocolitica te vermijden, antwoordde de minister het volgende:

"Zowel het FAVV als de Europese Commissie zijn zich bewust van het mogelijke gevaar van yersinia enterocolitica. Eind 2011 werd een advies van de European Food Safety Authority gepubliceerd met betrekking tot de gevaren voor de volksgezondheid die aan bod moeten komen bij de keuring van varkensvlees. Er worden in dit advies 4 pathogenen genoemd die bijzondere aandacht verdienen bij de hervorming en modernisering van de huidige keuringsprocedures naar meer risicogesteunde procedures. Yersinia enterocolitica is er ťťn van, naast Salmonella spp, Toxoplasma gondii en Trichinella spp. Er wordt hierover momenteel overleg gepleegd op basis van het EFSA-advies onder leiding van de Europese Commissie en in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten en de stakeholders."

Wat was het resultaat van dit overleg? Wie voerde het overleg voor BelgiŽ? Hoe zullen de huidige keuringsprocedures precies worden hervormd?

Antwoord ontvangen op 17 januari 2013 :

1. en 2. Naast de permanente aanwezigheid van dierenartsen met opdracht in de slachthuizen (onder andere voor het uitvoeren van de vleeskeuring), worden de slachthuizen eveneens onderworpen aan inspecties door dierenartsen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

Het aantal controles die met betrekking tot het “autocontrolesysteem”, de “meldingsplicht”, de “traceerbaarheid”, het “vervoer” en het “afvalbeheer” werden uitgevoerd door medewerkers van het FAVV zijn hierna vermeld.

 

Aantal controles

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

2011

1.571

75,0%

24,3%

0,7%

2012*

741

75,2%

24,3%

0,5%

* De definitieve resultaten voor 2012 zijn nog niet beschikbaar. De cijfers omvatten de periode van 1 januari tot 30 juni 2012.

Het aantal uitgevoerde controles op “infrastructuur, inrichting en hygiëne” is weergegeven in onderstaande tabel.

 

Aantal controles

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

2011

668

72,5%

26,8%

0,7%

2012*

325

73,5%

25,5%

0,9%

* De cijfers voor 2012 zijn nog niet volledig beschikbaar. De cijfers omvatten de periode van 1 januari tot 30 juni 2012 .

3. De huidige keuringsprocedures zijn vastgesteld in de Verordening (EG) nr. 854/2004 en bijkomend, wat specifieke Belgische aandachtspunten betreft in het koninklijk besluit van 22 december 2005. Deze procedures zijn aan vernieuwing toe omwille van het feit dat ze enerzijds gericht zijn op het opsporen van risico’s die thans erg goed onder controle zijn op de veebedrijven (bijvoorbeeld tuberculose), terwijl anderzijds met betrekking tot bestaande microbiële risico’s het systematisch insnijden en het daarbij manipuleren van karkassen aanleiding geeft tot kruisbesmettingen die uiteraard ongewenst zijn.

Vandaar dat de hervorming in de richting zal gaan van het handhaven van de antemortemkeuring gekoppeld aan het beperken van de postmortemkeuring tot een visuele inspectie in de gevallen waar de informatie over de gezondheidstoestand en gezondheidsstatus van de dieren dit toelaten.

De Europese Unie (EU)-Commissie heeft voorstellen meegedeeld aan de lidstaten die thans in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de dierengezondheid, dat verplicht moet worden  geconsulteerd, worden voorgelegd. In dit regelgevend Comité zijn de lidstaten vertegenwoordigd door experten van de bevoegde nationale administraties. In het geval van ons land betreft het experten-dierenartsen van het FAVV die op een aantal punten eveneens beschikken over ondersteunende adviezen van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. Het overleg heeft nog niet tot een concreet  globaal resultaat geleid  in de zin van een formeel gunstig advies op de (al of niet geamendeerde) voorstellen, alhoewel zich over de principes en verschillende praktische onderdelen een behoorlijke consensus aftekent. Bijgevolg is het voorbarig om een datum te geven voor de publicatie van deze  regelgeving, maar dit type van voorafgaande procedure zou nog twee jaren kunnen duren.