Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7376

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012Verzending vraag
19/12/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7376 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 19 december 2012 :

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) 

In antwoord op de vragen van het geachte lid, kan ik het volgende meedelen. 

1.     Het aantal werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte bij het RSVZ voor 2009, 2010, 2011 en 2012 (van 1 januari tot 30 november) is als volgt : 

 

Aantal  werkdagen afwezigheid van één dag wegens  ziekte

2009

509

2010

563

2011

574

2012 (tot 28/11)

496

2.    Het aantal werkdagen afwezigheid wegens ziekte van meer dan 1 dag en minder dan 30 dagen in dezelfde periode is als volgt : 

 

Aantal werkdagen afwezigheid  wegens ziekte, minder dan 30 dagen

2009

2 892

2010

2 559

2011

2 735

2012 (tot 28/11)

2 994

3.    Het aantal werkdagen wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) in dezelfde periode is als volgt : 

 

Aantal werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen)

2009

7 115

2010

6 414

2011

6 087

2012 (tot 28/11)

5 550

4.     Op basis van de gegevens van de sociale balans werd de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van het RSVZ geraamd door het jaarlijkse aantal ziektedagen te delen door het reële jaarlijkse aantal werkdagen die overeenstemmen met een voltijdse betrekking. Het resultaat geeft een overzicht van het aantal personeelsleden die gedurende een jaar voltijds zouden hebben kunnen werken op basis van het aantal ziektedagen :

5.    Het aantal werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte in dezelfde periode is als volgt : 

 

Aantal verminderde prestaties wegens ziekte

2009

222

2010

296

2011

280

2012 (tot 28/11)

323

6.    Het RSVZ heeft een actieplan uitgewerkt in verband met het verzuimbeleid. Naast preventieve maatregelen die de focus leggen op de bescherming van de gezondheid worden er sinds juni 2010 systematisch twee soorten gesprekken gehouden: een werkhervattingsgesprek met elke medewerker die meer dan 30 werkdagen afwezig is en een verzuimgesprek met elke medewerker die regelmatig afwezig is. 

7. De evolutie is als volgt: het ziekteafwezigheidspercentage is met 0,59 % gedaald in 2010 en is heel licht gestegen met 0,17 % in 2011 (zie punt 8). 

8. Het ziekteafwezigheidspercentage dat in de sociale balans van het RSVZ werd gepubliceerd is als volgt : 

 

Ziekteafwezigheidspercentage

2009

6,37 %

2010

5,78 %

2011

5,95 %

2012  (tot 28/11)

5,88 %

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) 

1.      Binnen het FAVV werden in 2009 690 werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte genoteerd. In 2010 bedroeg dit aantal 710 werkdagen, in 2011 657 werkdagen en in 2012 674 werkdagen.

2.      Binnen het FAVV werden in 2009 6 466 werkdagen afwezigheid wegens ziekte, met een duur van minstens 2 dagen en hoogstens 30 dagen, genoteerd. In 2010 bedroeg dit aantal 5 825 werkdagen, in 2011 5 766 werkdagen en in 2012 5 785 werkdagen.

3.      Binnen het FAVV werden in 2009 3 620 werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) genoteerd. In 2010 bedroeg dit aantal 5 553 werkdagen, in 2011 5 016 werkdagen en in 2012 5 157 werkdagen. 

4.      Aangezien de duur van een afwezigheid wegens ziekte een onzeker gegeven is, wordt er bij het FAVV niet voorzien in een vervanging van personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte. De afwezigheden wegens ziekte hebben jaarlijks een daling van het personeelsbestand met ongeveer 44 voltijdse equivalenten tot gevolg.

5.      Binnen het FAVV werden in 2009 362 werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte genoteerd. In 2010 bedroeg dit aantal 1 110 werkdagen, in 2011 1 045 werkdagen en in 2012 861 werkdagen.

6.      Aangezien het ziekteafwezigheidspercentage binnen het FAVV relatief laag ligt ten opzichte van het federale gemiddelde, werden geen speciale acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen. 

7.      In de periode 2009 – 2012 is het ziekteafwezigheidspercentage binnen het FAVV ongeveer stabiel gebleven. 

8.      In 2009 bedroeg het ziekteafwezigheidspercentage binnen het FAVV 3,53 %, in 2010 3,55 %, in 2011 3,61 % en in 2012 3,74 %. 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) 

1.      Hierna vindt u een overzicht van het totaal aantal eendagsziektes die werden opgenomen van 2009 tot 2012.

2009 :   81 dagen

2010 : 100 dagen

2011 :   86 dagen

2012 :   49 dagen 

2.      Hierna vindt u een overzicht van het aantal werkdagen die wegens ziekte, minder dan 30 dagen, niet werden gepresteerd.

2009 :  523 dagen

2010 :  556 dagen

2011 :  679 dagen

2012 :  609 dagen 

3.      Hierna vindt u een overzicht van het aantal werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen).

2009 :  435 dagen

2010 :  557 dagen

2011 :  623 dagen

2012 :  510 dagen 

4.      In functie van de behoeften van de diensten, en op vraag van de verantwoordelijken, werd er in uitzonderlijke gevallen en enkel bij een langdurige ziekte van minstens drie maanden, een vervanger aangeworven. 

5.      Er werd geen gebruik gemaakt van het regime van verminderde prestaties wegens ziekte in de betrokken periodes. 

6.      Wij hebben een systeem dat toelaat medewerkers automatisch, en ook specifiek op vraag van de hiërarchische lijn, te controleren.  

7.      De ziektecijfers zijn in de loop van de jaren niet geëvolueerd. Wij voorzien voor de komende jaren een meer doorgedreven opvolging van de ziektemeldingen, en een grondigere aanpak van het ziekteverzuim. Wij verwachten dat de ziektecijfers in de toekomst zullen dalen. 

8.      Hierna vindt u een overzicht van de ziekteafwezigheidspercentages.
Het absenteïsmecijfer werd als volgt berekend: aantal verzuimdagen * 100 gedeeld door het aantal te presteren dagen.
 

2009 : 4,37

2010 : 5,35

2011 : 5,84

2012 : 4,74 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) 

Zie Bijlage 

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD )Economie betreft : 

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte. 

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.  

Wat de DG Zelfstandigen - FOD Sociale Zekerheid betreft : 

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, onder de bevoegdheden valt van de minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx. 

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld. 

Question parlementaire 5-7376 "Absentéisme pour maladie"

BIRB

Années

2009

2010

2011

2012

Question 1

Nombre jours absence maladie durée = 1 j

59

71

54

54

Question 2

Nombre jours absence maladie durée – 30 j

624

597

948

870

Question 3

Nombre jours absence maladie durée + 30 j

262

1 515

522

562


Total nombre jour absence maladie / an

945

2 183

1 524

1 486

Question 4

Impact jours absence maladie

Principalement dans les cas d'absence maladie de longue durée (+ 30 j.) : obligation de revoir le partage des tâches (back up), surcharge de travail sur certains collaborateurs.

Question 5

Nombre jours prestation réduite cause maladie

0

0

149

334

Question 6

Action baisse taux baisse taux absentéisme maladie

Campagne annuelle de vaccination contre grippe sur base volontaire

Question 7

Commentaire évolution

Nette évolution à la hausse en 2010 avec une tendance baissière pour 2011 & 2012. Mise à la pension de certains agents absents de longue durée.

Question 8

Taux absence maladie sur base jours de travail

1,9

5,19

3,76

3,75Parlementaire vraag 5-7376 "Ziekteverzuim"

BIRB

Jaar

2009

2010

2011

2012

Vraag 1

Aantal dagen afwezigheid wegens ziekte = 1 d

59

71

54

54

Vraag 2

Aantal dagen afwezigheid wegens ziekte - 30 d

624

597

948

870

Vraag 3

Aantal dagen afwezigheid wegens ziekte + 30 d

262

1 515

522

562


Totaal aantal dagen afwezigheid wegens ziekte /jaar

945

2 183

1 524

1 486

Vraag 4

Impact dagen afwezigheid ziekte

Hoofdzakelijk bij afwezigheid wegens ziekte van lange duur (+30d.): verplichting om de taakverdeling (back up) te herbekijken, overbelasting van bepaalde medewerkers

Vraag 5

Aantal dagen verminderde prestatie wegens ziekte

0

0

149

334

Vraag 6

Acties ter vermindering van het ziekteverzuim

Jaarlijkse vaccinatiecampagne tegen griep op vrijwillige basis

Vraag 7

Commentaar evolutie

Duidelijke stijging in  2010 en dalende evolutie voor 2011 & 2012. Bepaalde personeelsleden die langdurig afwezig waren, gingen ondertussen met pensioen.

Vraag 8

Ziekteafwezigheidspercentage

1,9

5,19

3,76

3,75