Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7372

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 23 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim

ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
absenteïsme
ziekteverlof
officiële statistiek

Chronologie

23/11/2012 Verzending vraag
24/12/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7387

Vraag nr. 5-7372 d.d. 23 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks worden voor alle diensten van de Vlaamse Overheid de ziekteverzuimcijfers opgevraagd en samengevoegd om een zicht te krijgen op het ziekteverzuim.

Het opvragen van het ziekteverzuim is er relatief eenvoudig omdat de 13 ministeries (departementen en interne verzelfstandigde agentschappen of IVA's zonder rechtspersoonlijkheid) aangesloten zijn op een centraal personeelssysteem. Voor de overige entiteiten dient er echter jaarlijks een rondvraag georganiseerd te worden.

Een gelijkaardige oefening kan gemakkelijk gemaakt worden voor de federale overheidsdiensten.

1) Hoeveel werkdagen afwezigheid van één dag wegens ziekte werden er genoteerd binnen de respectieve overheidsdiensten? Graag kreeg ik de cijfers voor 2009, 2010, 2011 en de stand van zaken in 2012.

2) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens ziekte, minder dan 30 dagen, werden in dezelfde periode vastgesteld?

3) Hoeveel werkdagen afwezigheid wegens langdurige ziekte (meer dan 30 dagen) werden genoteerd in dezelfde periode?

4) Wat is de impact van deze ziektedagen op het personeelsbestand van de respectieve organisaties?

5) Hoeveel werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte werden voor diezelfde periode vastgesteld?

6) Werden er specifieke acties ondernomen om het ziekteverzuim te verminderen? Zo ja, welke?

7) Welke evolutie kan worden vastgesteld in vergelijking met de voorgaande jaren?

8) Wat is het ziekteafwezigheidspercentage (het percentage te werken dagen dat in het betrokken jaar verloren is gegaan aan afwezigheid ten gevolge van ziekte) van de respectieve overheidsdiensten?

Antwoord ontvangen op 24 december 2012 :

1)De antwoorden worden verstrekt in de mate van de technische mogelijkheden van de informaticatoepassing van Medex.

De gebruikte informaticatoepassing is sinds april 2009 volledig operationeel, maar heeft bepaalde beperkingen.

Voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie werden er in 2010, 2.336, in 2011, 2 412 en in 2012 (tot 30 september 2012) 2 063 afwezigheden van een dag wegens ziekte opgetekend.            

2)De informaticatoepassing van Medex is niet geavanceerd genoeg om op deze zeer precieze vraag te kunnen antwoorden. Momenteel worden er verbeteringen aan deze toepassing aangebracht.

3)Idem.
4)
De organisatie past zich zo veel mogelijk aan.

5) Voor de FOD Economie werden de volgende cijfers inzake het aantal werkdagen verminderde prestaties wegens ziekte opgetekend : 

6)Er werd een multidisciplinaire cel opgericht om acties uit te werken met het oog op een menselijk welzijnsbeleid. Deze cel houdt zich bezig op het gebied van preventie (voorbeelden : inenting tegen griep, tandverzorging, …), controle en re-integratie (voorbeeld: na een langdurige ziekte, enz.). 

7) De actie lijkt haar vruchten af te werpen, want hoewel de gemiddelde leeftijd van de personeelsleden geneigd is te stijgen, nemen de afwezigheden wegens ziekte lichtjes af.

8)Voor de FOD Economie kwamen de percentages afwezigheid wegens ziekte neer op 6,21 % in 2010, 6,19 % in 2011 en 6,12 % in 2012 (tot 30 september 2012).