Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7341

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 22 november 2012

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Groothertogdom Luxemburg - Wet 6148 - Grensarbeiders - Kinderbijslag - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Budgettaire impact

Luxemburg
gezinsuitkering
grensarbeider
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Chronologie

22/11/2012Verzending vraag
4/2/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7341 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert 1 oktober 2012 is in het Groothertogdom Luxemburg de wet 6148 van toepassing die de kinderbijslag schrapt voor kinderen ouder dan 18 jaar. Tegelijk ging in de Luxemburgse staat een systeem van studiebeurzen van start dat enkel geldt voor inwoners van Luxemburg. De Belgische grensarbeiders die door deze wet worden gediscrimineerd richten zich nu tot de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Ik vraag me af wat de budgettaire impact van deze wetswijziging is.

Op 24 juni 2011zei minister Onkelinx in haar antwoord op een vraag over hetzelfde onderwerp dat aangezien de maatregel pas sinds oktober 2010 in voege was, het aantal betrokken kinderen nog zou stijgen. Daarom kom ik hier nu op terug.

1) kunt u mij zeggen wat de budgettaire impact van die maatregel van de Luxemburgse regering op de rekeningen van de RKW in 2011 was?

2) Voor hoeveel kinderen moet in het Belgische systeem een extra uitgave worden gedaan als gevolg van de hervorming in het Groothertogdom? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren?

3) Heeft de minister contact gehad met haar Luxemburgse collega's na de beslissing van de administratieve rechtbank te Luxemburg van 11 januari 2012 om een prejudiciŰle vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie?Overwegen ze om de maatregelen van de wet 6148 terug te schroeven na deze ontwikkeling?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2013 :

In antwoord op uw vraag deel ik u de volgende antwoorden mede.

I. De budgettaire impact op de Belgische kinderbijslagregeling in 2011

Voor 2011 kan de budgettaire impact op de Belgische kinderbijslagregeling geraamd worden op 1 295 643 euro ten laste van het stelsel voor werknemers.

II. Aantal betrokken kinderen

De hierna weergegeven cijfers geven een beeld van de aanvragen van de betrokken gezinnen bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) en de kinderbijslagfondsen op 30 november 2012.

De impact van de Luxemburgse maatregel op het budget van de Belgische kinderbijslagregeling hangt samen met de invloed die het niet toekennen van de Luxemburgse kinderbijslag heeft op de samenloop tussen de Belgische en de Luxemburgse kinderbijslag. De desbetreffende gezinnen kunnen zich zowel in België als in Luxemburg bevinden.

a) Voor de gezinnen waaraan België bij voorrang kinderbijslag betaalt en Luxemburg aanvullend is de Luxemburgse aanvulling weggevallen.

Er is geen budgettaire impact voor de Belgische regeling.

Het aantal kinderen van meer dan 18 jaar in deze categorie kan geraamd worden op 97 ten laste van het stelsel voor werknemers.

b) Voor de gezinnen waaraan België aanvullend kinderbijslag betaalde en Luxemburg bij voorrang is nu de volledige Belgische bijslag verschuldigd.

Het aantal kinderen van meer dan 18 jaar in deze categorie kan geraamd worden op 35 ten laste van het stelsel voor werknemers.

c) Gezinnen in België, die enkel kinderbijslag ontvingen van Luxemburg kunnen nu aanspraak maken op de Belgische kinderbijslag in toepassing van de “grensarbeidersregeling” voor hun kinderen ouder dan 18 jaar, voor wie zij geen enkel recht op kinderbijslag kunnen laten gelden (noch in Luxemburg, noch in België). Op 30 november 2012 zijn er 611 kinderen van meer dan 18 jaar die exclusief onder de bevoegdheid van de RKW vallen.

d) Belgische rechten die vóór 1 oktober 2010 niet bestonden omdat er een recht bestond in Luxemburg (het niet bestaan van een ander recht is immers een constitutionele voorwaarde) komen nu wel in aanmerking (bijvoorbeeld recht van een broer of een zus).

Het aantal kinderen in deze categorie van meer dan 18 jaar kan geraamd worden op 70 ten laste van het stelsel voor werknemers.

In totaal zijn er op 30 november 2012, 716 kinderen van 18 jaar of ouder (punten b, c en d) voor wie een bijkomende uitgave bestaat voor de Belgische regeling.

Aangezien de maatregel twee jaar geleden is ingegaan en het aantal kinderen bijkomend ten laste van de Belgische regeling de laatste maanden stabiliseert, wordt er geen stijging meer verwacht.

III. Bilaterale politieke contacten

Zoals u weet, hebben de Luxemburgse bevoegde ministers, ingevolge het verzoek in 2010 van mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken, aan haar Luxemburgse collega mevrouw Marie-Josée Jacobs, minister van het Gezin en van Integratie, om ook aan studenten die in België wonen de Luxemburgse financiële ondersteuning ter vervanging van de gezinsbijslag toe te kennen voor de studies van jongeren ouder dan 18 jaar, geantwoord dat ze niet op haar verzoek konden ingaan.

Sindsdien werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in januari 2012 om te bepalen of de beweegredenen inzake opvoedings- en begrotingsbeleid die door de Luxemburgse overheid aangevoerd werden, de verschillende behandeling voortvloeiend uit de verplichte verblijfplaats opgelegd zowel aan Luxemburgse onderdanen als aan onderdanen van andere lidstaten om steun voor hogere studies te bekomen, kunnen rechtvaardigen volgens de gemeenschapsrechtspraak.

Gelet op de prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, ben ik van mening dat de beslissing van voormeld Hof moet worden afgewacht vooraleer andere acties bij de Luxemburgse overheden te ondernemen.