Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7218

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 29 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

De nieuwe telecomwet - Toepassing door telecomoperatoren

telecommunicatie
bescherming van de consument
verbreken van een contract
telefoon
mobiele telefoon
internet
televisie
televisie met hoge resolutie
mobiele communicatie

Chronologie

29/10/2012Verzending vraag
29/11/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7218 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juni 2012 werd de nieuwe telecomwet aangenomen. De wet voorziet in een nieuw kader voor de telecomsector en biedt duidelijkheid, transparantie en een betere bescherming voor de consument.

De wet voorziet onder meer in de afschaffing van de opzegvergoeding na zes maanden. Alleen wie zijn contract opzegt in de eerste zes maanden, moet nog een vergoeding betalen (beperkt tot de prijs van het abonnement voor die periode). Opzeggen wordt eveneens eenvoudiger.

De nieuwe telecomwet trad in werking vanaf 1 oktober laatstleden.

Uit een steekproef van De Tijd blijkt dat de grote telecomoperatoren de nieuwe telecomwet nog niet correct toepassen.

Om voorgaande redenen had ik graag van de minister geweten of hij weet heeft van het feit dat de nieuwe telecomwet nog niet correct wordt toegepast?

Zal hij maatregelen nemen om de wet beter afdwingbaar te maken?

Antwoord ontvangen op 29 november 2012 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

1. De steekproef van “De Tijd” waarnaar u refereert is samengevat in het krantenartikel “Nieuwe wetten, oude gewoonten” van De Tijd van 23 oktober 2012.

Naast een aantal methodologische vraagtekens (waaromtrent ik mij niet kan uitspreken, omdat ik niet beschik over het basismateriaal van de “steekproef’) moet opgemerkt worden dat van de 7 punten van de samenvattende tabel ‘opzeggen telecomabonnementen geen sinecure” in het krantenartikel 4 punten wenselijkheden bevatten, maar geen wettelijke verplichtingen.

Het gaat met name om de punten:

De eerste drie punten houden verband met de vereiste in artikel 111/3, §1 van de wet van 13 juni 2005 (en 6/1, §1, van de wet van 15 mei 2007) dat de opzeg moet gegeven kunnen worden “met alle schriftelijke middelen”. De basisidee aan de oorsprong van deze vereiste is dat operatoren hun klanten geen opzegging per aangetekend schrijven mogen opleggen (hoewel dat qua bewijs van de opzegging het meest zekere middel is) en dat aangekomen faxopzeggingen door die operatoren ook niet mogen verworpen worden. Artikel 111/3, §1 houdt evenwel geen verplichting voor de operatoren in om e-mailadressen of SMS-nummers ten behoeve van opzeggingen in te stellen, een directe link voor opzeggingen op hun homepage te zetten of een verplichting om de opzeg zonder tussenkomst van de klantendienst plaats te laten vinden.

Een opzeggingsaanvraag sturen zonder je klantengegevens in te vullen (4de punt) lijkt mij zelfs geen wenselijkheid, omdat dit kan leiden tot administratieve fouten en (vermijdbare) betwistingen.

Betreffende de aanklacht in het onlineartikel “Telecomcontract opzeggen is geen sinecure” op www.tijd.be van 23 oktober 2012 dat er nog een opzegtermijn staat in de algemene voorwaarden van sommige operatoren, doe ik opmerken dat de nieuwe telecomwet niet verbiedt om een opzeggingstermijn te bepalen in de algemene voorwaarden.

Artikel 111/3, §1, van de wet van 13 juni 2005 (en 6/1, §1, van de wet van 15 mei 2007) geeft de abonnee het recht om bij opzeg van het contract de einddatum van zijn contract te bepalen (om niet tegelijkertijd facturen bij 2 operatoren te moeten betalen of omgekeerd om te vermijden dat hij een bepaalde periode zonder telecom en/of omroepdiensten zit, omdat de nieuwe operator de technische stappen om de nieuwe abonnee aan te sluiten nog niet heeft kunnen voltooien), maar als de abonnee geen keuze maakt voor beëindiging van zijn contract op een bepaalde datum, dan kan een opzegtermijn uit de algemene voorwaarden wel toegepast worden.

Het strekt de krant De Tijd overigens tot eer dat het een rechtzetting van haar aanklacht in het online-artikel van 23 oktober 2012 heeft gepubliceerd (zie artikel De Tijd 25 oktober 2012 “Opzeg telecomcontract liefst met datum erbij”).

Ik heb uit de steekproef van “De Tijd” wel geleerd dat er indicaties zijn dat er nog een reden voor de opzeg vereist wordt bij sommige operatoren en dat er geen schriftelijke bevestiging van de opzegging zou volgen.

Dit zijn ondubbelzinnige wettelijke vereisten in artikel 111/3, §1, van de wet van 13 juni 2005.

Het Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) bevestigt mij dat er een controle op deze punten zal ingepland worden (bovenop andere controles).

In dit kader begon het BIPT reeds in oktober 2012 met een onderzoek over informatie betreffende opzeg van contracten van bepaalde duur en betreffende het verschaffen van de afschrijvingstabel ingeval van koppelverkoop. Dit onderzoek wordt momenteel afgerond en zal weldra consulteerbaar zijn op de website van het BIPT.

2. Maatregelen om de verplichtingen van de nieuwe telecomwet afdwingbaar te maken zijn al voorhanden (zie ook Mededeling van de Raad van het BIPT hierboven).

De concrete vereisten die sommige verplichtingen van de nieuwe telecomwet met zich meebrengen moeten misschien nog wat door de toezichthouders uitgekristalliseerd worden (niet alleen door middel van de gevolgen die aan de controles worden gegeven, maar bv. ook via informatie op hun websites).

Als ik van de toezichthouders een terugkoppeling heb gekregen van het effect van de controles op het terrein en hieruit zou blijken dat de wet hiaten vertoont op het vlak van de bescherming van consumenten, zal ik niet nalaten om de nodige maatregelen te nemen.