Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6920

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Domeinnamen - DNS.be - regulering - Aanwenden opbrengst

nationalisering
internetadres
bewustmaking van de burgers
elektronische handel
computercriminaliteit

Chronologie

27/8/2012Verzending vraag
2/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6920 d.d. 27 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar uw eerder antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 5-6540 waarin u aangaf dat u nooit iets zou gezegd hebben over een mogelijke nationalisering van DNS. Ik neem hiervan akte maar dit wil niet zeggen dat mijn vragen zonder voorwerp zijn. Zo, heeft u wel degelijk een amendement van de laatste programmawet klaargestoomd dat in die richting ging en dat met name tot doel had dat de bijdragen die worden gevraagd voor het registreren van een internetdomeinnaam, zouden worden gebruikt door overheidsinstanties voor het organiseren van preventieve campagnes inzake e-commerce en veilige internetdiensten.

DNS.be is een vzw in handen van de sectororganisatie Agoria, de gebruikersgroep Beltug, de vereniging van internet dienstenleveranciers ISPA en de gewezen oprichter ervan, professor Pierre Verbaeten van de KULeuven.

DNS.be registreerde al meer dan 1,2 miljoen “.be” domeinnamen. Uw woordvoerder verwees naar de discussie binnen de Europese Commissie die wil dat “.eu” domeinnamen zich beperken tot Europese burgers en bedrijven.

Ik verneem van de diverse actoren dat de registratie van domeinnamen goed verloopt.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Bent u nog steeds zinnens wettelijk in te grijpen bij de beheerder van ondermeer het toplevel domein “.be”?

2. Zo ja, wat is hiervan de meerwaarde en of de eventuele kostprijs voor de belastingbetaler?

3. Kan u aangeven welk budget heden op jaarbasis voorzien is voor het organiseren van preventieve campagnes inzake e-commerce en veilige internetdiensten? Welke concrete acties staan er op til en kan u die uitvoerig toelichten?

4. Volstaat het huidig budget inzake het organiseren van preventieve campagnes inzake e-commerce en veilige internetdiensten? Zo neen, Hoe gaat u dit budget aanvullen?

5. Kan u toelichten welke de eventuele band is tussen de voorlichtingsactiviteiten om fraude in te dijken en het domeinnaambeheer?

6. Welke andere maatregelen staan op til vanuit uw diensten wat betreft het registreren van een internetdomeinnaam?

Antwoord ontvangen op 2 oktober 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn parlementaire vraag betreffende de reglementering van toepassing op het beheer van het Internetdomeinnaamregistreerbureau van het topniveaudomein “.be”.

1. Zoals ik reeds heb aangegeven, is de kwestie rond de nationalisering van de VZW DNS Belgium niet aan de orde. De werking van het domeinnaamregistreerbureau van het topniveaudomein “.be” wordt reeds gereglementeerd door de recente wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. Deze nieuwe wet wijzigt de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie om tot de omzetting van het door de Europese Unie aangenomen Telecompakket over te gaan.

Het nieuwe artikel 2, 48/1° van de wet van 13 juni 2005 bepaalt de opdrachten van het “Internetdomeinnaamregistreerbureau” dat gedefinieerd wordt als volgt: “een entiteit die een register van domeinnamen bijhoudt en die een systeem uitbaat zodat deze domeinnamen kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot Internetprotocoladressen of andere informatie via het Internet”.

Het nieuwe artikel 164/1 van de wet van 13 juni 2005 legt het Internetdomeinnaamregistreerbureau “.be” voor de eerste keer een reeks voorwaarden op. Het registreerbureau moet een permanente vestigingsplaats en exploitatiezetel in België hebben. Hij moet de vorm hebben van een instelling zonder winstoogmerk en brengt voor zijn prestaties een vergoeding in rekening die direct gerelateerd is aan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het registreerbureau moet eveneens kosteloos de voorzieningen beschikbaar stellen aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) zodat zonder ernstige onderbreking van de dienstverlening de overgang naar een nieuw registreerbureau op een efficiënte en doelmatige wijze kan plaatsvinden. Ten slotte moet hij het topniveaudomein “.be” organiseren, besturen en beheren in het algemeen belang en op basis van de beginselen van kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid.

Het nieuwe artikel 164/2 van de wet van 13 juni 2005 voorziet er uitdrukkelijk in dat in geval van ernstig falen van het registreerbureau, het BIPT in het belang van de eindgebruiker en de Belgische economie de nodige maatregelen neemt om de continuïteit en de stabiliteit van het Belgische Internet te vrijwaren, met name door een nieuw registreerbureau aan te wijzen. Deze nieuwe bepalingen leggen een eerste reglementair kader vast voor het Internetdomeinnaamregistreerbureau van het topniveaudomein “.be”.

2. De voorbereidende werkzaamheden van de wet van 10 juli 2012 erkennen het belang van de domeinnaam “.be” voor de internetinfrastructuur in België. De goede werking van het domeinnaamsysteem is inderdaad van vitaal belang voor onze economie. De parlementaire werkzaamheden stellen het beheer van de domeinnaam “.be” gelijk aan de uitoefening van het openbaar gezag en het handhaven van de openbare orde, aangezien deze problematiek betrekking heeft op belangrijke aspecten van het functioneren van de maatschappij, zoals het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, de openbare dienstverlening en de economische en sociale werking van ondernemingen.

De nieuwe wet beantwoordt eveneens aan bepaalde beschouwingen inzake openbare veiligheid. In geval van insolvabiliteit van het domeinnaamregistreerbureau zou de vereffenaar kunnen beslissen het belangrijkste actief, namelijk de database van domeinnamen, te verkopen aan de hoogste bieder, wat mogelijk een delokalisatie van de ondersteunende infrastructuur en het registreerbureau zou veroorzaken buiten de Belgische jurisdictie. Er werden mechanismen aangenomen om in staat te zijn de onvoorspelbare calamiteitsscenario’s op te lossen, gezien de potentiële enorme schade voor de Belgische samenleving in geval van gebrekkige of niet-bereikbaarheid van domeinnamen. Deze elementen tonen voldoende aan dat het nodig is de toekenning van “be”-domeinnamen te reglementeren.

3. Overigens moeten er sensibiliseringsinspanningen inzake netwerkveiligheid geleverd worden om het vertrouwen van de onlineconsumenten te versterken. Het wetgevend kader voor de elektronische handel is vaak miskend of onbegrepen. Maar deze reglementering is van toepassing op alle actoren van de elektronische handel. Daarom hebben de overheden initiatieven ten uitvoer gelegd om praktische tools ter beschikking van particulieren en handelaars te stellen.

Het centraal meldpunt “eCops” is een contactpunt dat de meldingen betreffende al dan niet frauduleuze commerciële praktijken doorstuurt naar ofwel de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, wanneer het oneerlijke handelspraktijken betreft, ofwel de FCCU, wanneer het klachten over schadelijke inhoud betreft. Dankzij de website “eCops” kan de internetgebruiker één enkele klacht indienen, ook al behoren de feiten die worden beschreven tot de bevoegdheid van meerdere afzonderlijke autoriteiten. eCops kan dus voor tijd- en geldwinst zorgen binnen deze autoriteiten.

De website van de Computer Emergency Response Team “CERT.be” geeft advies en goede praktijken voor de internetveiligheid van de gebruikers. De doelgroep van CERT.be zijn de banken, internetproviders (ISP’s), energieleveranciers, transportaanbieders, aanbieders van kritische infrastructuur, de federale regionale en communautaire overheidsdiensten, en het grote publiek.

4. Rekening houdend met het belang van de problematiek van netwerkveiligheid, werd er besloten in 2013 een budget van 100.000 euro te besteden aan de lancering van een sensibiliseringscampagne gericht aan de internetgebruikers. Deze campagne zal door de FOD Economie worden uitgevoerd.

5. De vraag betreffende de toekenningscriteria van “.be”-domeinnamen heeft een niet te verwaarlozen impact op de ontwikkeling van onlinefraude. In 2000 besloot DNS Belgium ieder criterium voor het verwerven van een ”.be”-domeinnaam af te schaffen. Sindsdien hebben talrijke “.be”-websites geen enkele link meer met België of zelfs met Europa. De FOD Economie ontvangt steeds vaker klachten tegen “.be”-websites die namaak verkopen en waarvan de verantwoordelijken vaak buiten Europa gevestigd zijn. Dergelijke websites, die het imago van België schade berokkenen, zaaien verwarring bij het publiek. Inderdaad, de Belgische consumenten schenken bijzonder veel vertrouwen aan “.be”-websites en geloven ten onrechte dat ze bij Belgische verkopers kopen. Het toekennen van domeinnamen aan personen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, zorgt bovendien voor problemen op het vlak van identiteitscontrole. Buiten de Europese Unie zijn controles zeer ingewikkeld en vaak onbestaande. Met het oog op deze vaststelling hebben mijn diensten een wetsontwerp betreffende een nieuwe bepaling opgesteld voor de oplegging van een Europees territoriaal criterium voor alle aanvragen met betrekking tot “.be”-domeinnamen.

6. Er staan momenteel geen verdere concrete maatregelen op til.

Het is wel essentieel dat de ontwikkelingen opgevolgd worden zodat de overheden de beleidslijnen van algemeen belang waarmee netwerkstabiliteit gewaarborgd kan worden in ons land, ten uitvoer kunnen leggen.