SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
26 juillet 2012 26 juli 2012
________________
Question écrite n° 5-6813 Schriftelijke vraag nr. 5-6813

de Danny Pieters (N-VA)

van Danny Pieters (N-VA)

à la ministre de l'Emploi

aan de minister van Werk
________________
Incapacité de travail pendant les vacances - Contrôle - Organisation Arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantieperiode - Controle - Organisatie 
________________
incapacité de travail
contrôle administratif
vacances
arbeidsongeschiktheid
administratief toezicht
vakantie
________ ________
26/7/2012Verzending vraag
11/12/2012Antwoord
26/7/2012Verzending vraag
11/12/2012Antwoord
________ ________
Question n° 5-6813 du 26 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-6813 d.d. 26 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La ministre peut elle m'expliquer de quelle manière elle compte contrôler l'incapacité de travail survenue pendant la période de vacances sachant que cette incapacité de travail entraîne désormais une suspension de la période de vacances ?

Comment compte t elle organiser ce contrôle en Belgique, d'une part, et à l'étranger, d'autre part ?

 

Kan de minister mij uitleggen hoe zij van plan is de arbeidsongeschiktheid, opgelopen tijdens de vakantieperiode, te controleren nu deze arbeidsongeschiktheid een schorsing van de vakantieperiode voor gevolg zal hebben?

Hoe denkt zij deze controle in België, respectievelijk in het buitenland te organiseren?

 
Réponse reçue le 11 décembre 2012 : Antwoord ontvangen op 11 december 2012 :

L’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prévoit que le travailleur qui tombe malade doit avertir immédiatement son employeur et si l’employeur l’exige, ou si cela est prévu dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail, il doit produire un certificat médical comme preuve de son incapacité de travail Ce certificat médical doit en principe être remis dans les deux jours ouvrables à compter du début de la maladie, ou tout autre délai prévu dans la convention collective de travail ou dans le règlement de travail. 

Ces règles s’appliqueront également – au moins jusqu’à une adaptation de la réglementation - dans le cas où le travailleur tombe malade pendant ses vacances. En effet, pour que l’on puisse considérer que le contrat de travail est suspendu du fait de la maladie du travailleur, l’employeur doit nécessairement en être informé immédiatement. 

Par ailleurs, l’employeur peut toujours faire contrôler la maladie, que ce soit pendant une période de salaire garanti ou non et quel que soit l’endroit où se trouve le travailleur. En conséquence, lorsque le travailleur malade ne se trouve pas à son domicile, ou à l’adresse qui a été communiquée à l’employeur, il doit également, simultanément à l’avertissement de sa maladie, signaler l’adresse précise où le contrôle peut s’exécuter, y compris lorsqu’il se trouve à l’étranger. L’employeur peut toujours faire procéder à un contrôle en s’adressant éventuellement à un médecin sur place. 

Dans le cas où le travailleur tombe malade pendant ses vacances à l’étranger, il se pourrait que le certificat médical soit rédigé dans une langue étrangère et que le contrôle médical sur place puisse se révéler plus difficile. Toutefois, cette situation est déjà connue par certains employeurs qui se heurtent à ces mêmes difficultés lorsque leur travailleur, qui est tombé malade, est empêché de rentrer de l’étranger et ne peut dès lors reprendre le travail comme prévu. Dans ce cas, le travailleur doit également justifier son incapacité et éventuellement se soumettre au contrôle à l’étranger.

Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de werknemer die ziek wordt onmiddellijk zijn werkgever moet op de hoogte brengen, en dat hij, indien de werkgever hierom verzoekt of indien het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst dit voorschrijft, een geneeskundig getuigschrift voorlegt als bewijs van zijn arbeidsongeschiktheid. Dit geneeskundig getuigschrift moet in beginsel afgegeven worden binnen twee werkdagen vanaf de aanvang van de ziekte, of binnen elke andere termijn bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. 

Deze regels zullen minstens tot aan een wijziging van de reglementering eveneens van toepassing zijn wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. Immers, om van oordeel te kunnen zijn dat de arbeidsovereenkomst geschorst is omwille van de ziekte van de werknemer, moet de werkgever onvermijdelijk hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Bovendien kan de werkgever steeds de ziekte laten controleren, of het nu tijdens een periode van gewaarborgd loon is of niet, en op gelijk welke plaats waar de werknemer zich bevindt. Dus wanneer de zieke werknemer zich niet op zijn woonplaats bevindt, of op het adres dat werd medegedeeld aan de werkgever, moet hij eveneens, gelijktijdig met het bericht van zijn ziekte, het precieze adres melden waar de controle kan uitgevoerd worden, ook wanneer hij zich in het buitenland bevindt. De werkgever kan steeds een controle laten uitvoeren door zich eventueel te richten tot een geneesheer ter plaatse. 

Wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie in het buitenland, zou het mogelijk zijn dat het geneeskundig getuigschrift opgesteld wordt in een vreemde taal en dat de medische controle ter plaatse meer ingewikkeld zou kunnen zijn. Bepaalde werkgevers die stoten op dezelfde moeilijkheden wanneer hun werknemer die ziek wordt, verhinderd is om terug te keren uit het buitenland en derhalve het werk niet kan hervatten zoals voorzien, kennen deze situatie evenwel reeds. In dit geval moet de werknemer zijn ongeschiktheid eveneens rechtvaardigen en zich eventueel onderwerpen aan de controle in het buitenland.