Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6614

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 29 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

brucellose

dierenziekte
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
rundvee
voorkoming van ziekten

Chronologie

29/6/2012Verzending vraag
10/8/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2147

Vraag nr. 5-6614 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op een boerderij in de provincie Namen is een geval van brucellose ontdekt.

Brucellose is een infectieziekte die vooral runderen treft. Ze kan op mensen worden overgedragen, met soms zeer ernstige gevolgen.

Om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan heeft het FAVV bevolen om de 300 dieren van het getroffen bedrijf te slachten. Ook werd de weidegang verboden in ongeveer tweehonderd bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact zouden zijn gekomen met het besmette dier. Bovendien werden andere maatregelen genomen, zoals het informeren van de betrokken landbouwers.

We wachten de resultaten van de lopende bloedonderzoeken af om te weten wat de toekomst voor die bedrijven brengt.

De Europese Commissie heeft BelgiŽ tot op heden het statuut van brucellosevrij land gegeven. Ons land dreigt dat statuut te verliezen en de financiŽle gevolgen daarvan te moeten ondergaan.

Ik veronderstel dat de minister, jammer genoeg, de resultaten voor de gecontroleerde bedrijven nog niet kan meedelen.

Ik heb de volgende vragen:

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verspreiding van de ziekte? Wanneer zullen de resultaten van de bloedonderzoeken beschikbaar zijn?

Welke financiŽle maatregelen zijn gepland om de veehouders bij te staan die hun voorraden moeten gebruiken om de dieren te voederen die niet meer op de weide zijn? Welke zijn de maatregelen voor de landbouwers wier vee is geslacht?

Welke preventieve maatregelen heeft het FAVV genomen opdat ons land het statuut van brucellosevrij land zou behouden? Is reeds geŽvalueerd onder welke voorwaarden we ons statuut kunnen verliezen en wat daarvan de gevolgen voor de veehouders zouden zijn?

Antwoord ontvangen op 10 augustus 2012 :

1. Wat de stand van zaken betreft inzake de verspreiding van de ziekte: er werden zes haarden vastgesteld, alle dieren werden er geslacht. Voor de opvolging van de vier haarden met Brucella abortus gelinkt aan de eerste brucellosehaard die werd vastgesteld in de provincie Namen, werd voor alle beslagen een tweede screening gerealiseerd. Alle bloedresultaten zijn dus gekend en geen enkel contactbedrijf is nog geblokkeerd. Deze tweede screening heeft het mogelijk gemaakt de 5de haard van Brucella abortus te ontdekken in Temploux, die tot geen extra blokkering heeft geleid.

Wat de haard van Corenne betreft, die werd gevonden naar aanleiding van tankmelkanalyses, gaat het om brucella suis, waarschijnlijk te wijten aan everzwijnen. vierenzestig bedrijven werden geblokkeerd en zijn ook bevrijd na de ontvangen resultaten van de gerealiseerde bloedafnames (in dit geval is slechts één reeks bloedafnames nodig).

2. De landbouwers ontvangen een vergoeding voor de geslachte dieren van het Dierengezondheidsfonds op basis van een deskundig onderzoek van de dieren. Bovendien heb ik onlangs het plafond verhoogd voor de vervangingswaarde waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van deze vergoeding. Deze is daardoor gestegen van 2 500 euro tot 3 000 euro per geslacht dier.

De mogelijke vergoeding van extra kosten, bijvoorbeeld verbonden aan het verbod om dieren op de weide te zetten, valt onder de bevoegdheden van de Gewesten.

3. België werd officieel vrij verklaard van brucellose op 25 juni 2003 door de Europese Commissie.

In geval van belangrijke wijzigingen van de situatie betreffende brucellose, evalueert de Europese Commissie of de status moet worden opgeschort of ingetrokken.

Bij de vaststelling van een geval van brucellose, moeten de volgende maatregelen worden genomen ter voorkoming van de uitbreiding van de besmetting:

Als het gaat om een alleenstaand incident van geringe omvang, als de situatie wordt beheerst en als geen enkele secundaire haard wordt verklaard op een onverklaarbare manier, zal de Europese Commissie (EC) de vrije status van België in principe niet in vraag stellen, net zoals dit het geval was voor de haard in december 2010.

Sinds de ontdekking van de eerste haard heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), ter gelegenheid van de vergaderingen van het permanent comité voor de veiligheid voor de voedselveiligheid en de diergezondheid, elke maand een gedetailleerde stand van zaken bezorgd aan de Europese Commissie en aan de andere lidstaten. Sinds de verschijning van de eerste brucellosehaard in maart, heeft dit comité meerdere malen vergaderd. Op geen enkel moment werd de status van België in vraag gesteld.

Het eerste gevolg van het verlies van de vrije status van België zou een aanzienlijke toename zijn van het vereiste toezichtsniveau voor deze ziekte, zware financiële gevolgen voor het FAVV, de veehouders en het Dierengezondheidsfonds dat door de veetelers zelf wordt gespijsd. Ook zouden er elk jaar massaal veel serologische analyses moeten worden uitgevoerd in de runderbeslagen zoals in het verleden. Voor de veetelers zou dit met name elke winter de bloedafname impliceren bij hun runderen voor de analyse van brucellose, net als bij een aankoop.

Bij verlies van de status kan geen enkele andere voorwaarde worden geëist door een andere lidstaat bij export aangezien België een netwerk van toezicht heeft opgericht dat is goedgekeurd door de EC.

Landen die geen lidstaat zijn van de Europese unie (EU) kunnen daarentegen wel de invoer beperken van levende runderen of van producten die daarvan zijn afgeleid zoals melk of de invoer van bepaalde voorwaarden afhankelijk maken, wat een grote economische impact zou hebben.

Het verlies van de ziektevrije status Brucellose zou ook zorgen voor ernstige schade aan het gezondheidsimago van ons land met als gevolg een daling van de handel in dieren en in afgeleide producten, zelfs binnen de EU, wat ook een grote economische impact zou hebben.