Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6502

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 15 juni 2012

aan de minister van Werk

Vrijwilligersactiviteit - Ontbreken van arbeidsvergunning - Personen die illegaal verblijven - Maatregel voorgesteld door de regering - Stand van zaken

vrijwilligerswerk
onbetaald werk
verblijfsrecht
illegale migratie
personeel in diplomatieke dienst
toegang tot het arbeidsproces

Chronologie

15/6/2012 Verzending vraag
11/12/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6502 d.d. 15 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 3 juli 2005 regelt het vrijwilligerswerk uitgeoefend op Belgisch grondgebied. Meer dan anderhalf miljoen Belgen oefenen een vrijwilligersactiviteit uit. Ze presteren gemiddeld zeven uur per week tijdens het jaar.

Volgens Jacques Defourny, directeur van het Centre d'économie sociale (CES) van de Universiteit van Luik, vertegenwoordigt het werk uitgevoerd door vrijwillige activiteiten ongeveer honderdduizend voltijdsequivalenten. Vandaag vertegenwoordigt vrijwilligers in België bijna 5% van het bruto binnenlands product.

Vrijwilligerswerk speelt vanuit economisch, maar ook vanuit sociaal oogpunt dus een belangrijke rol in onze maatschappij. Talrijke diensten zouden niet ter beschikking van de bevolking kunnen worden gesteld zonder de gratis inbreng van veel burgers.

Ondanks het belang van die activiteit mag een persoon zonder arbeidsvergunning op dit ogenblik evenwel geen vrijwilliger zijn. Die situatie is betreurenswaardig omdat vrijwilligerswerk de integratie in onze samenleving kan bevorderen.

Het regeringsakkoord voorziet in de rechtzetting van de wetgeving op dat vlak. Er staat immers: “Voor al wie een geldige verblijfsvergunning heeft en voor al wie opvang geniet, zal vrijwilligerswerk mogelijk worden gemaakt.“

1) Kunt u me meedelen of de concretisering van die maatregel aan de gang is?

2) Zo ja, wanneer zal hij van kracht zijn?

3) Welke maatregelen denkt u in dit verband te nemen? Zullen de maatregelen ook van toepassing zijn op personen met een diplomatiek statuut?

Antwoord ontvangen op 11 december 2012 :

  1. Artikel 9, §1 van de wet van 3 juli 2005 bepaalt dat: “Onder de voorwaarden die de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad bepaalt, zijn de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de uitvoeringsbesluiten ervan niet van toepassing op het vrijwilligerswerk.”

    Anders gesteld, enkel de buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting een arbeidskaart te bekomen, kunnen activiteiten van vrijwilligerswerk uitoefenen.

    De andere buitenlandse onderdanen zijn ertoe gehouden, overeenkomstig de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, in het bezit te zijn van een arbeidskaart om dergelijke activiteiten te kunnen uitoefenen. Een arbeidskaart kan evenwel hiervoor niet worden toegekend aangezien deze enkel geldt voor arbeid in loondienst.

  2. Het Regeringsakkoord bepaalt dat: “Voor al wie een geldige verblijfsvergunning heeft en voor al wie opvang geniet zal vrijwilligerswerk mogelijk worden gemaakt”.

  3. De goed te keuren maatregelen, met het oog op de uitvoering van bedoelde maatregel, worden door mijn administratie onderzocht. Een voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 9, §1 van de wet van 3 juli 2005 zal de goedkeuring van de ministerraad moeten krijgen. Om elk misbruik inzake de toelating tot verblijf te vermijden, zal uitdrukkelijk worden verduidelijkt dat de uitoefening van vrijwilligerswerk geen enkel recht inzake de toelating tot verblijf verleent. Bepalingen die tot doel hebben om op een meer adequate wijze elk onrechtmatig gebruik van het vrijwilligersstelsel te bestrijden zullen eveneens worden voorzien. In dit zelfde kader zal bijzondere aandacht worden besteed aan de personen die een diplomatieke status hebben.