Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6473

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 13 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen

vermindering van gasemissie
ministerie
belastingbeleid
communicatietarief
aanbeveling (EU)
rijksbegroting
begrotingstekort
pensioenvoorwaarden
kredietinstelling
concurrentievermogen
loonindexering
energiedistributie
energieprijs
Protocol van Kyoto

Chronologie

13/6/2012Verzending vraag
16/7/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488

Vraag nr. 5-6473 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 mei laatstleden maakte de Europese Commissie haar aanbevelingen voor de begroting en het economisch beleid 2012-2013 bekend. Voor BelgiŽ waren dit zeven landenspecifieke aanbevelingen:

- Het begrotingstekort terugdringen en onder de 3 % houden. De staatsschuld verder afbouwen;

- De werkelijke pensioenleeftijd opbouwen en besparen op de ziektekosten;

- Het kapitaal van de zwakste banken verder te verhogen;

- Het concurrentievermogen van de bedrijven verbeteren. Hervormen van het systeem van de loonindexering;

- De belastingdruk verschuiven van arbeid naar milieu;

- Meer concurrentie in de telefonie- en energiesector;

- De CO2-uitstoot terugdringen.

Met uitzondering van de CO2-uitstoot terugdringen, waren de landenspecifieke aanbevelingen voor BelgiŽ niet nieuw.

Welke maatregelen zult u voor uw departement nemen om aan de landenspecifieke aanbevelingen te voldoen?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2012 :

Als antwoord op de vraag van het geachte lid kan ik het volgende meedelen:

In het regeringsakkoord van 1 december 2011 heeft de federale regering zich verbonden tot de invoering van een vergaand mededingingsbeleid en een doeltreffende analyse en beheersing van de prijzen met als doel de groei te bevorderen, de inflatiedruk te beperken, de competitiviteit van de bedrijven te verbeteren, een correcte en transparante prijsstelling te garanderen, en de koopkracht van de burgers veilig te stellen.

Als minister van Economie, Consumenten en Noordzee werk ik er samen met mijn administratie dan ook aan om:

Inzake verbetering van het concurrentieniveau van de energiesector en inzonderheid in de sectoren elektriciteit en gas, heeft de huidige regering een aantal maatregelen genomen die bestemd zijn om op korte termijn de prijsstijgingen van elektriciteit en gas onder controle te houden, prijsstijgingen die een negatieve impact hebben op het prijzenniveau en om op lange termijn het concurrentieniveau te verhogen door de verbruikers aan te zetten om de prijzen van de verschillende leveranciers te vergelijken en om de markt transparanter en competitiever te maken.

De opwaartse indexeringen van de variabele prijzen van elektriciteit en aardgas werden bevroren vanaf 1 april 2012 tot 31 december 2012. Binnenkort zal de federale regulator, de (Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) aan de regering een lijst met criteria van aanvaardbaarheid voorstellen voor parameters die medebepalend zijn bij de contracten met variabele prijzen. Deze referteparameters zullen verstaanbaarder moeten zijn, duidelijker, transparanter en de reële bevoorradingskosten van elektriciteit en gas weergeven. Het is de bedoeling de link tussen gas en elektriciteit enerzijds en petroleum anderzijds te doorbreken.

Na de zomerperiode van 2012 zal op vraag van mijn collega Wathelet en mijzelf, door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, in coördinatie met de Belgische gemeenten een grote informatie- en sensibiliseringcampagne van het publiek worden georganiseerd, om de verbruikers aan te sporen om de prijzen te vergelijken die door de verschillende leveranciers worden aangeboden, door inzonderheid gebruik te maken van de werktuigen voor de simulatie- en vergelijking, die beschikbaar zijn bij de gewestelijke regulatoren.

Wat betreft de concurrentie in de telecommunicatiesector heeft het Parlement recent een nieuwe wet aangenomen die maatregelen omvat om de rechten van de consument te versterken. Als de consument over een grotere vrijheid beschikt en sneller en eenvoudiger van operator kan veranderen, zal hij meer druk op de prijzen kunnen uitoefenen door de telecommunicatiemarkt tot meer concurrentie aan te zetten.

Wat betreft de prijzen heb ik aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) gevraagd een studie uit te voeren over de (vaste en mobiele) telefoontarieven. De vergelijking tussen de Belgische en buitenlandse tarieven zou een duidelijk licht op de telefoonfactuur moeten werpen. Men verwacht de resultaten van deze studie ten vroegste in het najaar van 2012.