Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6142

van Christie Morreale (PS) d.d. 26 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Noordzee - Groot gaslek in een booreiland - Milieueffect

Noordzee
gasbel
invloed op het milieu
verontreiniging door koolwaterstoffen
ramp door menselijk toedoen
waterverontreiniging
vervuiling van de zee
offshore-installatie

Chronologie

26/4/2012 Verzending vraag
16/5/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6143

Vraag nr. 5-6142 d.d. 26 april 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 25 maart 2012 kondigde de firma Total aan dat er bij het productieplatform Elgin in de Britse Noordzee, ongeveer 240 km ten oosten van de Schotse stad Aberdeen, een groot gaslek is gedetecteerd tijdens pogingen om een dieper gelegen gasbron te dichten.

Volgens de informatie die Total heeft vrijgegeven, bevat het booreiland Elgin/Franklin twee boorplatformen, het ene op de gasbron van Elgin, het andere op de gasbron van Franklin, alsook een productie- en woonplatform (Elgin PUQ), waar het gas wordt gezuiverd. Dat platform is met een negentig meter lange passerelle verbonden met het boorplatform van Elgin. Die twee bronnen van gas met condensaat onder hoge druk bieden de mogelijkheid geologische lagen te extraheren uit het gas dat hoofdzakelijk samengesteld is uit methaan en onzuivere stoffen : waterstofsulfide en koolstofdioxide.

Op 25 maart 2012 heeft een operatie in een boorput een groot lek geslagen, dat het platform twaalf dagen later nog altijd oncontroleerbaar maakt. Het voltallige personeel ter plaatse - tweehonderdachtendertig mensen - is geŽvacueerd, en de procedure voor het opnieuw onder controle krijgen van de put is aan de gang.

De offshore-exploitatie ontwikkelt zich constant, maar is op het internationale, Europese of Belgische niveau amper geregeld. Naar aanleiding van de explosie van het Deep Water Horizon-platform van BP in 2010, heeft Europa in oktober 2011 een regelgeving ingevoerd om de offshore-olie- en gasboringen te beveiligen. Die regelgeving zal echter pas over enkele jaren worden toegepast. De risico's op menselijk, ecologisch en financieel vlak die gepaard gaan met de offshore exploitaties van koolwaterstof en de boringen in diepe wateren zijn echter aanzienlijk.

Naast het explosiegevaar op het gasplatform zou er ook zware milieuverontreiniging kunnen ontstaan, met name door de aanzienlijke aanwezigheid van waterstofsulfide, een bijzonder giftig gas.

Weet u wat de ecologische impact is van deze ramp voor de Noordzee?

Antwoord ontvangen op 16 mei 2012 :

De ecologische impact van een milieuramp in zee hangt voornamelijk af van de soort en de hoeveelheid stoffen die geloosd worden, maar ook van het ogenblik en de plaats van de ramp en van de omgevingsomstandigheden.

Op dit moment beschikken wij niet over nauwkeurige informatie over de stoffen die vrijkomen naar aanleiding van het ongeval op het Elgin-platform. Niettemin zouden er blijkbaar grote hoeveelheden methaan, koolstofdioxide en waterstofsulfide vrijgekomen zijn (en nog steeds vrijkomen), waardoor er vooral sprake is van explosie- en intoxicatiegevaar voor mensen in de nabije omgeving. Het waterstofsulfide waarover u het hebt, is een zeer toxische stof die van nature aanwezig is bij vulkaanuitbarstingen. Als het zich vermengt met water, stijgt de zuurtegraad van het water. Niettemin hebben wij gegronde redenen om aan te nemen dat de gassen die ontsnappen zich grotendeels in de atmosfeer verspreiden, waardoor de ecologische impact op het mariene milieu beperkt is.

Verder is het zo dat methaan en koolstofdioxide krachtige broeikasgassen zijn die de klimaatopwarming in de hand werken, hoewel de hoeveelheid die naar aanleiding van dit lek wordt uitgestoten verwaarloosbaar is op wereldschaal.