Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6135

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 24 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De "EU-China Cyber Taskforce"

China
computercriminaliteit
computerpiraterij
spionage
computervirus
gegevensbescherming

Chronologie

24/4/2012Verzending vraag
9/5/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2039

Vraag nr. 5-6135 d.d. 24 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de recente top in Beijing tussen de Europese Unie en China werd door beide partijen beslist een Cyber Taskforce op te richten. Deze zou in tijden van groeiende cyberaanvallen een diepere samenwerking moeten opleveren tussen de Chinese en Europese instanties.

Hiermee komt China vooral tegemoet aan een verzuchting van de Europese lidstaten, die sinds jaren regelmatig het slachtoffer zijn van hackers die de interne computersystemen van overheidsinstanties aanvallen en gevoelige informaties stelen. In vele gevallen kunnen deze aanvallen getraceerd worden naar het Russische en Chinese grondgebied maar is het onmogelijk vast te stellen wie de werkelijke opdrachtgevers en uitvoerders zijn.

In die zin erkenden beide partijen het belang van het verdiepen van het onderlinge vertrouwen over cyberaangelegenheden, en verklaarden zichzelf toegewijd om "uitwisselingen en samenwerking om de obstakels en bedreigingen om de positieve rol van veilige ICT en Internet te verhogen, om de economische en sociale ontwikkeling te promoten, inclusief het uitwisselen van inzichten over gedeelde risico's".

De Europese Unie heeft nooit willen speculeren over de oorsprong van de cyberaanvallen op Europese instellingen en bedrijven. Maar deze Cyber Taskforce zal China wel zover moeten krijgen om meer inzicht te bieden over de interne internetprotocols die het de EU onmogelijk maken om cyberaanvallen te traceren tot binnen Chinese landsgrenzen.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Werden er tussen de EU en China concrete afspraken gemaakt hoe deze verhoogde samenwerking binnen de Cyber Taskforce zal verlopen? Wanneer zal de Taskforce in werking treden?

2) Hanteren China en de EU volgens U dezelfde definities van obstakels en gevaren met betrekking tot cyberaangelegenheden?

3) Heeft China voldoende garanties van engagement gegeven met betrekking tot de verhoogde traceerbaarheid van cyberaanvallen binnen China?

4) Welke concrete resultaten wil de EU behalen door dichter met China samen te werken op dit vlak?

Antwoord ontvangen op 9 mei 2012 :

1. De onderliggende bedoeling van de voorgestelde samenwerking op het vlak van cyber security komt inderdaad overeen met de doelstellingen die het geachte lid in zijn vraag vermeldt. Niettemin is de werkgroep waarvan sprake in het gemeenschappelijke perscommuniqué van de veertiende Europese Unie (EU)-China Top nog niet opgericht. Er moet nog een akkoord worden gevonden over het exacte mandaat van die groep en over zijn werkmethodes. De idee is in feite om alle zaken te behandelen die een invloed hebben op het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen. Een bijzondere bekommernis op dat vlak is de vrijheid van meningsuiting en communicatie te vrijwaren bij de gebruikers, zelfs als men zich inspant voor het verhogen van de veiligheid en van de integriteit van de netwerken.

2. Het is te vroeg om te zeggen of China en de EU eenzelfde definitie hanteren van de obstakels en gevaren op cybergebied. Vandaar het belang om over dit thema met China in dialoog te treden. Deze dialoog biedt een gelegenheid om de Europese waarden en belangen te verdedigen.

3. De voorbereidingen voor de oprichting van de werkgroep zullen toelaten na te gaan in hoeverre China zich engageert. De te verdedigen idee is dat het in het belang van de ontwikkeling van China is om de communicatie die te goeder trouw is, te vergemakkelijken en te beschermen, en om kwaadwillige aanvallen op de veiligheid en integriteit van de netwerken - van welke oorsprong ook - te voorkomen en te verhinderen.

4. De EU-doelstelling is met China een gezamenlijke aanpak van de informatiebeveiliging uit te werken, en ervoor te zorgen dat het beleid en de reglementering ter zake zowel de veiligheid als de economische en sociale ontwikkeling garanderen.