Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6051

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Dagbladhandelaars - Problemen in de sector door de overheidssteun aan bpost

boekhandel
krant
postdienst
concurrentiebeperking
overheidssteun

Chronologie

6/4/2012Verzending vraag
8/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6051 d.d. 6 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een harde reportage van het consumentenprogramma Volt op de VRT (woensdag 4 april jl.), illustreerde hoe penibel de toestand is van de dagbladhandelaars. Niet alleen kloppen deze zelfstandigen onverantwoord lange werkdagen, maar de winstmarge die ze in het algemeen op hun producten (pers, loterij, tabak en snoepgoed) scoren, gaat niet over de 2%. Getuigen en experts stellen vast dat het aantal dagbladhandelaars afschrikwekkend afneemt.

Als een van de belangrijkste redenen voor deze snelle achteruitgang wordt eenduidig gewezen naar de subsidie die Bpost ontvangt om de kranten bij de abonnees te bezorgen. Deze subsidie verlaagt de kostprijs van de rechtstreekse distributie op ingrijpende wijze en houdt vele klanten weg van de krantenwinkel. De uitbaters en hun belangenverdedigers gewagen daarom van ongeoorloofde concurrentie en voorspellen op korte termijn het verdwijnen van een hele sector.

1. Beaamt de minister dat de subsidie aan Bpost de distributiekostprijs van de bezorging van kranten per post rechtstreeks aan de abonnees op ingrijpende wijze verlaagt?

2. Hoe percipieert de minister de kritiek van de dagbladhandelaars dat zij door deze overheidssteun worden geconfronteerd met een ondraaglijke concurrentie die hun bedrijf steeds meer onder druk zet en uiteindelijk met verdwijning bedreigt?

3. Vindt de minister het overheidsbeleid, waarbij de steun aan de pers uiteraard centraal staat, maar waarbij er tegelijk ook een vorm van concurrentie dreigt te ontstaan, aanvaardbaar?

4. Onderschrijft de minister de belangrijke sociale taak die een krantenwinkel, ingebed in het sociale weefsel van een buurt, bijna als vanzelfsprekend vervult? Vindt de minister het, naast het economische aspect, ook belangrijk dat buurtwinkels, zoals dagbladwinkels, voor deze sociale en gemeenschapsfunctie worden gehonoreerd?

5. Is de minister van plan om deze middenstanders te helpen, bijvoorbeeld door de oneigenlijke concurrentie aan te pakken of door andere maatregelen te nemen?

Antwoord ontvangen op 8 mei 2012 :

Wat betreft de vragen omtrent de subsidie aan BPost deel ik het geachte lid mee dat dit niet tot mijn bevoegdheid behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Overheidsbedrijven.

Wat betreft de meer algemene problematiek van de krantenwinkels kan ik het geachte lid echter verzekeren dat deze sector mijn volle aandacht geniet. Bovendien onderken ik hun belangrijke sociale taak als onderdeel van het sociaal weefsel van een buurt.

De problemen waarmee deze sector te kampen heeft zijn complex en zeker niet louter terug te brengen op de concurrentie door Bpost. Het is daarom van groot belang dat we eerst alle problemen en uitdagingen van deze sector in beeld brengen en daarna samen met de sector op zoek gaan naar de beste oplossingen.

Hiertoe plan ik binnenkort een overleg met onder meer de sectorfederaties en Unizo.