Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5730

van Inge Faes (N-VA) d.d. 29 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen

sociale zekerheid
aflossing
sociale uitkering

Chronologie

29/2/2012Verzending vraag
2/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5730 d.d. 29 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conform artikel 15 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, moeten beslissingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen, naast de vermeldingen omschreven in art. 14 o.m. de aanduiding van het totaal onverschuldigde bedrag vermelden, inclusief de berekeningswijze, alsook de mogelijk voor de instelling van sociale zekerheid om van de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen af te zien en de te volgen procedure hiervoor, en tot slot de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven voor te leggen.

Om een inzicht te verwerven over de hoegrootheid van betaalde onverschuldigde betalingen, had ik graag voor de periode van 2007 tot en met 2011 (per jaar en) per gewest en per Federale Overheidsdienst (FOD), Openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en meewerkende instelling van sociale zekerheid een overzicht gekregen van:

1) Het totaal aantal beslissingen tot terugvordering ten aanzien van sociaal verzekerden;

2) Het totaal aantal verzekerden ten aanzien van wie een terugvordering werd ingesteld;

3) Het totaalbedrag van de ingestelde terugvordering;

4) Het aantal beslissingen tot terugvordering dat betwist werd;

5) Het aantal gevallen waarin er door de administratie een afbetalingsovereenkomst werd toegestaan aan de sociaal verzekerde;

6) Het aantal gevallen waarin de rechter - na bevestiging in rechte van de beslissing van de administratie - afbetalingstermijnen toestond aan de verzekerde.

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Er dient vooreerst opgemerkt dat het niet de administratie is die noch over een terugvordering beslist noch een afbetalingsplan toestaat (of weigert) aan de zelfstandige die erom verzoekt.

De bevoegdheid hierover ligt volledig bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten.

Er zijn geen statistische gegevens beschikbaar noch over het aantal beslissingen tot terugvorderingen noch over het aantal afbetalingsplannen dat werd toegestaan,.