Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5646

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 15 februari 2012

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Regie der gebouwen - Fraudeproces - Schade - Burgerlijk partijstelling - Bewarende maatregelen

Regie der Gebouwen
corruptie

Chronologie

15/2/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie
15/3/2013Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2909

Vraag nr. 5-5646 d.d. 15 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de media staat dat de Raadkamer van Brussel verschillende verdachte ambtenaren van de Regie der gebouwen, maar ook aannemingsbedrijven en leveranciers heeft doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Aldus is het strafrechtelijk onderzoek afgerond en besliste de Raadkamer dat er voldoende elementen zijn om de verdachten door te verwijzen en bijgevolg een strafprocedure voor de correctionele rechtbank te laten doorgaan.

Het parket is derhalve van mening dat er bezwarende elementen zijn ten aanzien van deze ambtenaren en aannemers en stelt een strafvordering in wegens actieve of passieve corruptie, schriftvervalsing, belangenvermenging, prijsafspraken, fiscale inbreuken, …

De strafrechtelijke inbreuken zouden betrekking hebben op contracten voor onder meer de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis, het Koninklijk Paleis in Laken, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, Kasteel Hertoginnedal, de Résidence Palace en de Kunstberg in Brussel.

Mogelijk is de Belgische Staat dan ook het slachtoffer van prijsafspraken waardoor hogere prijzen werden aangerekend en commissies of voordelen werden uitbetaald aan ambtenaren. De Belgische Staat zal zich ongetwijfeld reeds burgerlijk partij hebben gesteld bij de onderzoeksrechter.

In het Brussels onderzoek zijn er zeventig verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen. Daarnaast bestaat er ook een strafrechtelijk onderzoek te Leuven. Daar werden al vijfenvijftig ambtenaren, bedrijven en aannemers in verdenking gesteld. Dit onderzoek zou nog niet zijn afgerond.

Mijn vragen aan de staatssecretaris zijn dan ook de volgende :

1) Welke schade heeft de Belgische Staat geleden ingevolge dit fraudedossier ?

(a) Is het mogelijk de cijfergegevens van de schade op te splitsen voor het onderzoek te Brussel, enerzijds, en voor het onderzoek te Leuven, anderzijds ? (b) Is er een gedetailleerde en afzonderlijke berekening van de schade die de Belgische Staat heeft geleden voor de diverse bouwwerven waar de eventuele fraude zou gepleegd zijn ?

2) Voor welke bedragen heeft de Belgische Staat of de Regie der Gebouwen zich burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter (zowel te Brussel als te Leuven) en voor welke bedragen zal de Belgische Staat of de Regie der gebouwen zich burgerlijke partij stellen voor de correctionele rechtbank (zowel te Brussel als te Leuven) teneinde schadevergoeding te kunnen bekomen ?

3) Werden er reeds bewarende maatregelen genomen ten aanzien van bepaalde verdachten (bijvoorbeeld via een bewarend beslag op onroerende goederen) zodat deze verdachten zich niet kunnen onttrekken aan een eventuele veroordeling tot schadevergoeding ?

Antwoord ontvangen op 15 maart 2013 :

1. a) De omvang van de schade is becijferd in het strafdossier. Omwille van het geheim van het onderzoek geef ik geen schadecijfers vrij.

Verder, het is niet de Belgische Staat die mogelijk benadeelde is maar wel de Regie der Gebouwen. Het is deze laatste dan ook die zich burgerlijke partij heeft gesteld. 

b) Omwille van het geheim van het onderzoek geef ik geen schadecijfers vrij. 

2. Bij de Onderzoeksrechter is enkel de akte van de burgerlijke partijstelling mogelijk zonder dat er daarbij reeds een concrete pecuniaire vordering als burgerlijke partij kan ingediend worden. Zulks heeft de Regie dan ook gedaan.

Vermits de zaak nog niet aanhangig is voor de Correctionele rechtbank kan ik u niet zeggen voor welke bedragen de Regie der Gebouwen zich burgerlijke partij zal stellen. 

3. Teneinde de rechten van de Regie der Gebouwen maximaal te vrijwaren vraagt de raadsman van de Regie der Gebouwen hierop geen antwoord te willen geven.

Ik verzeker U dat alles wordt onderzocht en ondernomen opdat de belangen van de benadeelden maximaal worden gevrijwaard.

Dat is precies ook de reden dat de Regie der Gebouwen zich nadrukkelijk manifesteert in de hangende strafzaken zowel te Brussel als te Leuven.