Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-553

van Richard Miller (MR) d.d. 13 december 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Nationale Plantentuin van Meise - Personeelsplan en taalkader - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Raad van State - Advies

groenvoorzieningen
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
statuut van de ambtenaar

Chronologie

13/12/2010Verzending vraag
7/7/2011Antwoord

Vraag nr. 5-553 d.d. 13 december 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

U werd in juli 2009 al ondervraagd over de situatie van de Nationale Plantentuin van Meise en het probleem van de vastlegging van het taalkader in die instelling met het oog op de transfer naar het Vlaams Gewest, in toepassing van artikel 92bis, § 4, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (mondelinge vraag nr. 13758, CRIV52, COM 627 van 14 juli 2009, blz.1).

Daartoe moest een personeelsplan worden opgemaakt (gevraagd aan de directeur van de instelling) alsook een nieuw taalkader. Dat laatste is afhankelijk van de goedkeuring van de minister van Ambtenarenzaken voor wat betreft de verdeling van de functies tussen de diverse graden van de taalhiërarchie. Dat laatste is gebeurd (antwoord van 4 mei 2009 van het departement Ambtenarenzaken).

In uw laatste antwoord op een parlementaire vraag over dat onderwerp hebt u aangekondigd dat u een voorontwerp van koninklijk besluit voor advies hebt gestuurd naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, conform de bepalingen van de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken. Om te eindigen hebt u verklaard dat u dit dossier tegen einde 2009 hoopte rond te krijgen.

1) Hoever staat het met dit dossier?

2) Beschikt u over de adviezen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en van de Raad van State over uw voorontwerp?

3) Wat houden het personeelsplan en het geplande nieuwe taalkader precies in?

Antwoord ontvangen op 7 juli 2011 :

Ondanks de uiterst ingewikkelde situatie van de Nationale Plantentuin werd er toch vooruitgang geboekt in dit dossier.

1. Het Koninklijke besluit van 8 maart 2010 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 46 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de Nationale Plantentuin werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 maart 2010.

2. Het koninklijke besluit vermeld onder 1 had voor de publicatie een positief advies gekregen van de Vaste Commissie voor taaltoezicht. Ik beschik daadwerkelijk over dit advies.

3. Het personeelsplan voorgesteld voor 2010 voorzag: de statutaire aanwerving van drie technische assistenten, een administratieve assistent, een technische medewerker en twee attachés. Negen personeelsleden konden overgaan van niveau D naar niveau C. Bovendien konden een technische assistent en een eerste assistent worden aangeworven onder mandaat. Het budget voorzag ook de aanwerving van acht jobstudenten voor een maand.

Ik heb er altijd zorgvuldig op toegezien dat de te voorziene betrekkingen en de examens georganiseerd door Selor in dit opzicht open waren voor de kandidaten van de twee taalrollen.

Op 26 februari 2010 heb ik de voorzitter van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) federaal wetenschapsbeleid de opdracht gegeven een taalkader uit te werken voor de Nationale Plantentuin. Omdat we ons in een periode van lopende zaken bevinden, kan dit dossier momenteel niet worden geconcretiseerd.