Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5395

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Overbevolking - Onderzoek - Normen - Voorzieningen

overbevolking
bevolkingsdichtheid
bevolkingsaanwas
bevolkingsbeleid
economische planning

Chronologie

1/2/2012 Verzending vraag
15/2/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5395 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De mensenbevolking overschreed op 31 oktober 2011 de kaap van de zeven miljard mensen. Verschillende opiniemakers in de wereld uitten daarbij hun bezorgdheid over de overbevolking van de aarde. Beleidsmatig lijkt dit echter geen prioriteit, afgezien van China lijkt het nergens een prioriteit voor beleidsmakers.

Overbevolking wordt uitgelegd als een te grote bevolking in verhouding tot de draagkracht van een gebied. Dit ondermeer op basis van voedselvoorziening of andere belangrijke indicatoren van zoals toegang tot proper water, huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, energie, gezondheidszorg en mobiliteit.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan wie ik de vraag eerder stelde (vraag 5-4565) verwijst door naar de minister van Economie:

1) Hoe staat de geachte minister tegen over deze kwestie? Is er vanuit het Belgische beleid aandacht voor deze kwestie? Op welke wijze wordt dit ingevuld? Is BelgiŽ voorstander om deze kwestie meer aan bod te laten komen op de internationale agenda?

2) Gaf hij reeds opdracht tot onderzoek hierover met betrekking tot het Belgische grondgebied? Bestaan er onderzoeken en indicatoren over de draagkracht van BelgiŽ met betrekking tot haar bevolkingsaantal? Op welke wijze wordt er geanticipeerd op de bevolkingsaangroei met betrekking tot de draagkracht van onze voorzieningen?

3) Bestaan er in BelgiŽ normen en of richtlijnen over bevolkingsdichtheid? Acht de geachte minister dit wenselijk?

Antwoord ontvangen op 15 februari 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder de elementen van antwoord op zijn vraag.

1) In België worden de bevolkingsvooruitzichten opgemaakt door het Federaal Planbureau (FPB), op basis van de gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Recent nog werden die bevolkingsvooruitzichten bijgesteld; de cijfers zijn beschikbaar op de statbel-website van het NIS en op de website van het FPB. Uiteraard houdt de regering rekening met deze vooruitzichten bij het bepalen van haar beleid op vele vlakken, inclusief op internationaal vlak.

2) Het Federaal Planbureau heeft tot nu toe geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de draagkracht van het Belgische grondgebied. Het is mij niet bekend of dergelijk onderzoek werd of wordt verricht aan onze universiteiten. Algemeen mag echter worden gesteld dat draagkracht al lang niet meer uitsluitend bekeken wordt in termen van autarkie. Zowel de grootstedelijke gebieden als de opgesomde landen staan niet op zichzelf maar functioneren binnen een globale context van handelsstromen en bevoorrading. De vraag bevat dus zowel een component “leefbaarheid” als een economische component die veel complexer is. In die zin wordt er wel impliciet onderzoek verricht aangezien dat alle onderzoek naar duurzame ontwikkeling in België hiermee verband houdt.

3) Er bestaan in België geen normen over bevolkingsdichtheid. In het licht van de complexiteit van de materie lijkt dat ook niet meteen haalbaar.