Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5314

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 19 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Democratische Republiek Congo - Société congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins (SOCODA) - Samenwerking - Risico's

auteursrecht
Democratische Republiek Congo

Chronologie

19/1/2012Verzending vraag
28/2/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5314 d.d. 19 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam) gaat luidens diverse artikelen in de Congolese pers samenwerken met de Congolese beheersvennootschap "Société congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins" (SOCODA). Er is sprake van een samenwerkingscontract om het partnerschap concreet uit te werken. Er vond klaarblijkelijk een werkbezoek plaats en luidens een ander artikel vroeg Sabam informatie over de vereffening van SONECA. Ook is er sprake van een dienstencontract. Sabam gaat ook een informaticasysteem implementeren bij SOCODA. Dit maakt mij bijzonder ongerust. De voorganger van SOCODA namelijk SONECA is over kop gegaan door financiële schandalen. Deze vennootschap die heden in vereffening is, wordt bestuurd door een opvolgingscomité dat de niet geïnde rechten moet recupereren. Ook dit opvolgingscomité heeft op korte tijd 58.000 euro onterecht ontrokken aan de vennootschap in vereffening.

Graag had ik hierover dan ook volgende vragen gesteld:

1) Kan u zeer gedetailleerd aangeven welke projecten Sabam wil opzetten met SOCODA en dit zowel binnen de samenwerkingsakkoorden die betrokken beheersvennootschappen afsloten als wat betreft de levering van informaticasystemen en andere diensten? Over welke investeringsbedragen spreken we momenteel én naar de toekomst toe?

2) Hoe reageert u op dit initiatief om te gaan samenwerken met een beheersvennootschap wiens voorganger betrokken was in fraude? Deelt u mijn ongerustheid?

3) Kan u gedetailleerd toelichten wat de meerwaarde is voor onze artiesten en auteurs wat deze samenwerking betreft?

4) Heeft Sabam nog gelden tegoed van de SONECA en kan de geachte minister gedetailleerd oplijsten of er samenwerking was tussen Sabam en deze vennootschap?

5) Steunt u deze samenwerking tussen Sabam en SONECA? Zo ja, waarom en zijn er geen risico's aan verbonden? Zo neen, wat gaat u hieraan doen?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

Ziehier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

1. en 2. Mijn diensten hebben contact opgenomen met de Belgische Vereniging van auteurs componisten en uitgevers (SABAM). SABAM stelt dat er een project loopt om een mogelijke ondersteuning bij de oprichting van een nieuwe lokale vereniging te onderzoeken. Dit project werd opgestart op uitdrukkelijk verzoek vanwege een aantal Congolese auteurs en met medeweten van CISAC, een internationale organisatie die de activiteiten tussen beheersvennootschappen coördineert.

Momenteel betreft het bijgevolg nog steeds niet meer dan een project, waarbij er nog niet beslist werd of SABAM op Congolees grondgebied rechtstreeks of onrechtstreeks concrete initiatieven zal ondernemen.

3. Het staat een beheersvennootschap vrij om wederkerigheidsovereenkomsten met buitenlandse beheersvennootschappen aan te gaan. Dit om een zo ruim mogelijk repertoire te kunnen vertegenwoordigen, waarbij ze de belangen van hun rechthebbenden maximaal kunnen behartigen.

4. In het verleden had SABAM een wederkerigheidsovereenkomst gesloten met SONECA. Deze overeenkomst hield in dat SABAM inde voor de rechthebbenden van SONECA op het Belgische grondgebied, terwijl SONECA inde voor rechthebbenden van SABAM op het Congolese grondgebied.

In 2008 vond er een laatste uitbetaling plaats van 3 947,00 euro van SABAM aan SONECA. Momenteel is SABAM een bedrag van 1 947,98 euro schuldig aan SONECA. Deze uitbetaling is opgeschort in afwachting van meer duidelijkheid omtrent de situatie rond SONECA.

SABAM heeft geen kennis van nog te ontvangen bedragen vanwege SONECA. Ze stelt dat ze al lang niets meer ontvangen heeft vanwege SONECA.

5. Bij het afsluiten van wederkerigheidsovereenkomsten dient elke beheersvennootschap de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen. Zo is het wenselijk dat er enkel een overeenkomst wordt gesloten wanneer deze de belangen van hun rechthebbenden behartigt.

Het is echter aan de beheersvennootschap om te oordelen of zij al of niet een wederkerigheidsovereenkomst wenst aan te gaan.

Daarnaast behoort het tot de bevoegdheid van de controledienst van de beheersvennootschappen van auteursrechten om na te gaan of de uitbetaalde rechten rechtmatig toegekend werden.