Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5252

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen

gendermainstreaming
beheer
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
20/7/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3222

Vraag nr. 5-5252 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, legt een dergelijke verplichting op.

Wat de federale beheersorganen betreft, bestaat er geen dergelijke wettelijke verplichting, in tegenstelling tot het Vlaamse en Brusselse niveau waar zowel voor de adviesorganen als voor de beheersorganen een evenwicht tussen mannen en vrouwen wettelijk werd vastgelegd.

Desalniettemin, wil ik graag volgende vragen stellen:

1) Welke beheersorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die beheersorganen, rekening houdende met het evenwicht tussen vrouwen en mannen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag. 

Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken (DVZ, CGVS & RVV) 

1.       De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, geeft de definitie van adviesorganen. Gezien de afwezigheid van een dergelijke wet op federaal niveau voor wat betreft beheersorganen, is het niet mogelijk aan te geven welke organen beheersorganen zijn en of deze onder mijn bevoegdheid ressorteren. Onder voorbehoud van wat voorafgaat, het enige orgaan dat onder mijn bevoegdheid valt dat als beheersorgaan lijkt te kunnen gekwalificeerd worden is het Directiecomité van Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. 

2. In 2011, was het Directiecomité van FOD Binnenlandse Zaken samengesteld uit :

Fedasil 

1. Het directiecomité van Fedasil.  

2. Het directiecomité van Fedasil bestaat uit :

Dit zijn allemaal effectieve leden, er zijn geen plaatsvervangende. 

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie , Armoedebestrijding en Sociale Economie 

1. Het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie.  

2. Het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie bestaat uit :

Dit zijn allemaal effectieve leden, er zijn geen plaatsvervangende.