Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5177

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 13 januari 2012

aan de minister van Justitie

Het absente´sme bij het gevangenispersoneel

gevangenispersoneel
absente´sme
ziekteverlof
officiŰle statistiek
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

13/1/2012Verzending vraag
28/2/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1555

Vraag nr. 5-5177 d.d. 13 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van mijn bezoek aan de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis, heeft de directie mijn aandacht gevestigd op het probleem van het grote absente´sme bij het gevangenispersoneel.

Theoretisch gezien zijn er genoeg cipiers om de gevangenen te bewaken. Door het hoge absente´sme wordt het echter almaar moeilijker om een goede dienstverlening te leveren.

Het streefdoel is dat men honderd zesentachtig dagen per jaar op de werkvloer is, terwijl honderd tweeŰnzeventig dagen de realiteit is.

Hierbij komt het hoge aantal syndicale missies van de syndicale afgevaardigden, die elk gemiddeld veertig dagen per jaar op syndicale missie gaan. Dat zorgt er onder meer voor dat de opvolgers van de syndicale gekozenen hun verlof niet kunnen opnemen.

Absente´sme werkt demoraliserend voor iedereen die ermee in contact komt. Vaak is het een resultaat van een weinig stimulerende werkomgeving. In sommige instellingen lijkt het ziekteverzuim samen te vallen met geweigerde verlofdagen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel dagen per jaar zijn cipiers in het totaal afwezig in elk van de drie Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal)? Graag kreeg een indeling voor de voorbije vijf jaar en voor de volgende indicatoren:

a) percentage ziekteverzuim en gemiddelde ziekteduur;

b) afwezigheid op de werkvloer ingevolge syndicale missies;

c) andere redenen van afwezigheid.

Graag kreeg ik ook de volgende analysevariabelen:

a) statutair/contractueel;

b) man/vrouw;

c) taalrol;

d) werkregime;

e) leeftijdsklasse.

2) Wat is het aandeel van het ziekteverzuim voor gevangenispersoneel vergeleken met het overige personeel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

Ik kan u hierbij de gevraagde cijfergegevens over het absenteïsme in de gevangenissen van Vorst, St Gillis en Berkendaal overhandigen. 

Cijfers voor St Gillis :  

Ziektepercentages 2006-2011 :

2006 : 8.6 %

2007 : 9.7 %

2008 : 10.3 %

2009 12.2 %

2010 : 14.9 %

2011 : 11.2 % (tot en met november 2011) 

Opmerking: Na invoering van het brigadesysteem werd in de loop van 2010 de berekening van de ziektedagen gewijzigd in die zin dat sindsdien een ziektedag op een rustdag werd geteld als rustdag en niet als ziektedag (waardoor we automatisch een daling krijgen van het aantal ziektedagen) 

Syndicale missies 2006-2011:

2006: 0.6 %

2007: 0.46 %

2008: 0.5 %

2009: 0.42 %

2010: 0.47 %

2011: 0.6 % (tot en met november 2011) 

Andere afwezigheden 2006-2011 :

Onder andere afwezigheden verstaan wij: onwettig afwezigheden, opleidingsdagen, opleidingsverlof, verlof om dwingende redenen van familiaal belang, dienstvrijstelling, uitzonderlijk verlof, omstandigheidsverlof; bevallingsverlof, bloed geven, zending, staking, disciplinaire schorsing, bevorderingsexamens, medisch centrum. 

2006 : 3 %

2007 : 2.55 %

2008 : 2.75 %

2009 : 2.02 %

2010 : 2.7 %

2011 : 4 % (meerdere stakingsperiodes) (tot en met november 2011)

Cijfers voor Vorst (zie bijlage)  

2) De volgende tabel toont het percentage absenteïsme voor de penitentiaire inrichtingen (EPI), het gewogen gemiddelde absenteïsme voor de andere DG’s (Anderen) en voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, en tenslotte het aandeel van ziekteverzuim voor het gevangenispersoneel (Invloed EPI) in het absenteïsme van de FOD Justitie. 

Absenteïsme

2008

2009

2010

EPI

7,15 %

7,91 %

9,21 %

Anderen

4,42 %

4,44 %

4,93 %

FOD Justitie

5,59 %

5,89 %

6,72 %

Invloed EPI

+20,9 %

+24,6 %

+ 26,7 %

Chiffres pour Forest

Cijfers voor Vorst

Situation au 01/01/2012

Toestand op 01/01/2012

Année

Maladie

Jours par agent

Syndicat

Jours par agent

jaar

Ziekte

dagen per agent

Vakbond

dagen per agent

2007

10 261

28,11

238

0,65

2008

9 756

26,72

137

0,37

2009

9 549

26,16

240

0,65

2010

11 863

32,5

317

0,86

2011

12 266

33,6

377

1,03

Statutaire/Statutair

226

Contractuel/Contractueel

68

Fr.

248

Nl.

46

Homme/Man

248

Femme/Vrouw

46

Situation du 01/01/2011 au 31/12/2011

Type + nombre

Maladie

Jours par agent

%

Type + aantal

Ziekte

dagen per agent

%

Contractuel/Contractueel 75

1 635

21,8

13,33

Statutaire/Statutair 253

10 635

42,2

86,67

Femme/Vrouw 66

1 543

23,38

12,58

Homme/Man 262

10 723

40,93

87,42

Fr. 258

9 943

38,54

81,06

Nl. 70

2 323

33,19

18,94