Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-511

van Patrick De Groote (N-VA) d.d. 10 december 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen - Bijhouden van een register door antiekhandelaars - Controle

zwarte handel
kunstvoorwerp
handel in kunstvoorwerpen
zaakregister
cultuurgoed

Chronologie

10/12/2010Verzending vraag
18/2/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-512

Vraag nr. 5-511 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 31 maart 2009 ratificeerde Belgi als 117de Staat het UNESCO-verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen door de Algemene Conferentie van UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tijdens haar zestiende zitting in Parijs op 14 november 1970.

In artikel 10 engageert Belgi zich als verdragsluitende partij om "in de omstandigheden aangepast aan ieder land, de antiquairs op straffe van strafrechtelijke of administratieve straffen te verplichten een register te houden waarin opgave wordt gedaan van de herkomst van ieder cultuurgoed, van de naam en van het adres van de leverancier, van de omschrijving en van de prijs van ieder verkocht goed, alsmede de koper van het cultuurgoed te informeren over het uitvoerverbod dat op dat goed van toepassing kan zijn".

Al vr de ratificatie van het verdrag bestond er in de antiekhandel een systeem van echtheidsbewijzen die wel de ouderdom van het cultuurgoed omschrijven, maar bijvoorbeeld niet de herkomst van het cultuurgoed.

1) Heeft de Belgische Staat gevolg gegeven aan de verdragsrechtelijke verplichting om de antiquairs te verplichten tot het bijhouden van een dergelijk register? Zo neen, wordt hier aan gewerkt? In welke timing is voorzien voor de uitvoering?

2) Hoelang moeten de antiquairs in Belgi deze volgens het verdrag te registreren gegevens bijhouden?

3) Worden ook de cultuurgoederen die vr de ratificatie van het verdrag al in de stock van de antiquair waren in het register opgenomen, met eventuele ontbrekende gegevens?

4) Wie neemt de controle op het bijhouden van dit register op zich?

5) Werd het bestaande systeem van echtheidsbewijzen in de antiekhandel aangepast naar aanleiding van het UNESCO-Verdrag?

6) Welke instantie controleert de echtheidsbewijzen van cultuurgoederen die in de antiekhandel al in omloop waren vr de ratificatie van het verdrag?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden.

1. Een ambtelijk overlegplatform "Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen" werd opgericht door het overlegcomité waarin de Federale overheid (Justitie, Politie, Douane, Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid) en de bevoegde diensten van de gemeenschaps- en gewestregeringen vertegenwoordigd zijn.

Aan dit overlegplatform werd gevraagd om voorstellen te formuleren met het oog op de omzetting van het Unesco 1970-Verdrag in Belgisch recht. Deze voorstellen worden in de loop van 2011 verwacht en hebben onder andere betrekking op de verplichting voor de antiquairs een register te houden waarin opgave wordt gedaan van de herkomst van ieder cultuurgoed, van de naam en van het adres van de leverancier, van de omschrijving en van de prijs van ieder verkocht goed, alsmede de koper van het cultuurgoed te informeren over het uitvoerverbod dat op dat goed van toepassing kan zijn.

2. 3. en 4. Er is op dit moment nog een enkele beslissing noch voor wat betreft de modaliteiten van de bewaring van de gegevens noch voor wat betreft de benaderingswijze waarop een controle op het bijhouden van registers uitgevoerd wordt.

5 . Het Unesco 1970 Verdrag spreekt zich niet uit over de echtheidscertificaten.

6 . Geen enkele instantie controleert de echtheidsbewijzen. Deze hebben trouwens geen juridische waarde, zijn enkel te beschouwen als een expertenopinie