Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5026

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken

vlees
invoer
Keuringsdienst van waren
veterinaire inspectie
vleesindustrie
boviene spongiforme encefalopathie
Voedsel- en Veterinair Bureau
Polen

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
24/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3871

Vraag nr. 5-5026 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar een eerdere vraag over mogelijke import van door boviene spongiforme encefalopathie (BSE) besmet vlees uit Nederland (vraag nr. 5-3101) en uw antwoord. Heden heb ik onrustwekkende berichten uit Polen ontvangen. De naleving van de BSE-regelgeving in Polen is nog steeds gebrekkig. Dit constateert een missie van het Europese bureau voor voedsel en veterinaire zaken (FVO) naar aanleiding van een werkbezoek aan het land.

Zo wordt door de Poolse controleurs weinig doorgerechercheerd, zijn databases traag en gebrekkig en is tussen de 16 en 24 procent van de runderen niet te identificeren. Slachterijen zeggen geen runderen te accepteren zonder dierpaspoort en deugdelijke oormerken, maar als de gegevens van de oormerken en de runderpaspoorten niet met elkaar overeenkomen (wat regelmatig gebeurt) wordt toch geslacht.

Ook is het toezicht op runderen die via de noodslachterij worden afgevoerd op zijn minst gebrekkig. Wordt op een boerderij BSE vastgesteld, dan wordt doorgaans maar een zeer beperkte cohort geruimd en wordt de mogelijke herkomst van de BSE-besmetting nauwelijks nagetrokken. De controles op mogelijke kruisbesmetting door gebruik van diermeel is volgens het FVO ook gebrekkig.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte ministers:

1) Hoe reageert zij op de onderzoeksresultaten van het FVO en de onrustwekkende vaststelling dat controle naar BSE gebrekkig is? Welke maatregelen acht zij aangewezen?

2) Is zij bereid extra screening te verrichten op het importvlees uit Polen in het licht van de hierboven geschetste wantoestanden? Zo neen, waarom niet en welke andere controlemaatregelen acht zij dan wel aangewezen? Zo ja, kan dit uitvoerig worden toegelicht?

3) Ditmaal blijkt het aangehaalde probleem rond BSE in Polen structureel te zijn. Is een tijdelijk importverbod vanuit het standpunt van volksgezondheid niet aangewezen tot de situatie onder controle is en er striktere controles zijn? Zo neen, waarom niet gezien het gevaar voor volksgezondheid? Zo ja, kan u dit toelichten?

4) Kan de geachte minister aangeven hoeveel ton al of niet verwerkt rundsvlees uit Polen respectievelijk de laatste drie jaar werd ingevoerd?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2012 :

1. De algemene conclusie van het Food and veterinary office (FVO)-audit van het Poolse boviene spongiforme encefalopathie (BSE)-bewakingsprogramma was bevredigend. Zoals u terecht aangehaald hebt, waren er echter een aantal tekortkomingen. De voornaamste betrof de Poolse databank voor runderidentificatie waar een aantal operationele moeilijkheden zijn vastgesteld en waarvan de gegevens niet altijd up-to-date bleken te zijn. Verder waren er problemen bij de opvolging van noodslachtingen en mogelijke aanwijzingen van BSE tijdens het ante mortem onderzoek in het slachthuis. Ten slotte bleek het epidemiologisch onderzoek naar de mogelijke verspreiding van BSE via de diervoeding onvoldoende grondig te zijn uitgevoerd.

Het is essentieel dat het BSE-bestrijdingsprogramma in alle EU-lidstaten op een uniforme manier wordt uitgevoerd met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en een vrij handelsverkeer van vlees en hiervan afgeleide producten. Om die reden volgt de Europese Commissie zelf de correcte toepassing van de programma’s op in de lidstaten, via controles uitgevoerd door het (FVO). Het FVO doet aanbevelingen ter verbetering van de vastgestelde non-conformiteiten. Het is in de eerste plaats aan Polen om deze aanbevelingen om te zetten in corrigerende maatregelen.

2. Extra screening op rundvlees dat in België wordt binnengebracht vanuit Polen, heeft geen zin. De beschikbare BSE-testen dienen te worden uitgevoerd op het weefsel van de hersenstam. Slachtrunderen moeten daarom worden bemonsterd onmiddellijk na de slachting. Het uitvoeren van BSE-testen op vlees is niet mogelijk. De belangrijkste maatregel voor de bescherming van de volksgezondheid is de verwijdering en de vernietiging van het gespecificeerd risicomateriaal in het slachthuis en bij de verdere versnijding van het vlees. Het uitvoeren van de snelle tests in het slachthuis, heeft voornamelijk als doel de ziekte epidemiologisch op te volgen.

3. Een eenzijdig invoerverbod voor rundvlees en rundvleesproducten uit Polen instellen, is in dit stadium niet aangewezen. Het aantal BSE-gevallen in Polen is de jongste jaren sterk verminderd. In 2005 werden in Polen twintig BSE-gevallen vastgesteld, in 2011 nog een (gegevens tot september 2011). Polen volgt hiermee de trend van de andere EU-lidstaten.

België geeft er de voorkeur aan dat in de eerste plaats maatregelen in Europees verband worden genomen. Polen dient de aanbevelingen van de FVO tot verbetering van het BSE-bewakingsprogramma ter harte te nemen en de nodige corrigerende maatregelen te nemen. Eenzijdige maatregelen door België genomen ten aanzien van Polen zijn alleen te verantwoorden indien het risico voor de volksgezondheid reëel zou zijn, wat hier niet het geval is.

4. Uit de statistieken van Buitenlandse Handel blijkt dat in België in 2008 1 400 ton, in 2009 2 300 ton en in 2010 400 ton rundvlees werd ingevoerd vanuit Polen. Het betreft hier zowel vers, gekoeld als diepgevroren vlees van runderen onder vorm van hele of halve karkassen en uitgebeend vlees. Ter vergelijking, in 2008 en 2009 werd in België en Luxemburg 58 000 ton resp. 60 000 ton vers, gekoeld of diepgevroren rund- en kalfsvlees ingevoerd. Ons land produceert jaarlijks 300.000 ton rund- en kalfsvlees.