Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5025

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Landbouwbedrijven - Blokkeren veestapels - Duur - Economische gevolgen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
veterinaire inspectie
veestapel

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/12/2011Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3772

Vraag nr. 5-5025 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voert terecht controles in de verschillende landbouwbedrijven naar verboden producten en onrechtmatig toegediende medicatie. Ik heb echter van diverse kwekers klachten ontvangen dat deze controles onvoldoende rekening houden met de bedrijfsmatige gevolgen van vertragingen in het onderzoek waardoor veestapels dikwijls onnodig lang geblokkeerd blijven. In bepaalde sectoren zoals de varkenssector is het pompen of verzuipen momenteel. Concreet werd mij een dossier voorgelegd waaruit blijkt dat er een onderzoek is opgestart in juni maar pas eind oktober werd medegedeeld dat er geen grote problemen blijken te zijn en dat aldus de veestapel kon worden vrijgegeven. Het meer dan vier maanden bevriezen van een veestapel is bijzonder duur. Ik heb cijfers gekregen die aantonen dat het hier geen alleenstaand dossier te zijn.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Kan de geachte minister aangeven hoeveel dagen een veestapel gemiddeld wordt geblokkeerd ingeval een onderzoek wordt opgestart door het FAVV en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar? Kan de minister deze cijfers toelichten en de reden hiervan aangeven?

2) Kan zij aangeven hoe men zonder aan de efficiŽntie van het onderzoek te raken men de gehele periode van een onderzoek zo efficiŽnt mogelijk en zo snel mogelijk kan doen verlopen en dit teneinde het onnodig blokkeren van hele veestapels te voorkomen? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

3) Is een mogelijke verklaring van de soms bijzonder lange duur van een onderzoek een gebrek aan labcapaciteit en/of een tekort aan onderzoekspersoneel? Kan dit zeer uitvoerig worden toegelicht?

4) Is zij bereid de controlediensten waaronder het FAVV te vragen om bij hun controles rekening te houden met de bedrijfsmatige impact van het blokkeren van veestapels en aldus in deze gevallen efficiŽnt en snel te werken teneinde het voortbestaan van de bedrijven zelf niet onnodig in het gedrang te brengen?

Antwoord ontvangen op 28 december 2011 :

1) en 2) In het kader van de wet van 15 juli 1985 kan er een verdachte monsterneming op een bedrijf uitgevoerd worden. De verdachte monsternemingen worden georganiseerd door de Hormonencel van de federale Policie : de politiediensten vergezellen het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) bij de monsternemingen en werken het onderzoek verder af.

Volgens de wet van 15 juli 1985 kan het bedrijf maximaal 21 dagen worden geblokkeerd en dit om de resultaten van alle laboratoriumanalyses van de in deze periode genomen monsters te beoordelen. In de laatste drie jaren waren de laboratoriumanalyses binnen deze 21 dagen gekend; deze monsters worden bij voorrang door het laboratorium geanalyseerd.

Indien het resultaat niet conform is en in uitvoering van de Richtlijn 96/23 van de Europese Commissie en het koninklijk besluit van 8 september 1997, dient een enquête te worden uitgevoerd. Na afloop van deze enquête kan aan het bedrijf het “H-statuut” worden toegekend. Het is dus belangrijk dat deze enquête, dewelke zowel ten laste als ten ontlaste is, grondig gebeurt : verschillende onderzoeksdaden worden gesteld (verhoor behandelende dierenarts(en), onderzoek leverancier van het veevoeder enz); er kunnen ook andere gevraagd worden door de houder van de dieren zelf. De gemiddelde duur van dit onderzoek wordt geschat op 14 dagen.

Het bedrijf blijft geblokkeerd tot de resultaten conform zijn en maximaal gedurende vijf weken.

3) In sommige gevallen dient er ook op andere niveaus overleg gepleegd te worden bijvoorbeeld wanneer de aanwezigheid van prednisolone voor de 1ste keer in grote hoeveelheden bij varkens werd aangetroffen. De toekenning van het H-statuut door het FAVV moet immers op een solide basis rusten. Derhalve werd een advies gevraagd aan het wetenschappelijk comité van het FAVV om de natuurlijke oorsprong van prednisolone uit te sluiten.

4) De controlediensten van het FAVV houden rekening met de economische impact van het eventueel blokkeren van de veestapels door het uitvoeren van een grondige enquête om het H-statuut enkel op een solide basis toe te kennen en om de bedrijven vrij te geven zodra de resultaten conform zijn.