Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3005

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 24 augustus 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling

zelfstandig beroep
sociale bijdrage

Chronologie

24/8/2011Verzending vraag
21/10/2011Antwoord

Vraag nr. 5-3005 d.d. 24 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zelfstandigen die het moeilijk hebben, kunnen al enkele jaren een aanvraag richten tot de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) om hun sociale bijdragen (tijdelijk) niet te betalen. Deze commissie kan dat dan geheel, gedeeltelijk of helemaal niet toestaan. Naar verluidt wordt er door Franstalige zelfstandigen veel meer op deze mogelijkheid beroep gedaan dan door Vlaamse zelfstandigen.

1) Kan de geachte minister dit bevestigen? Graag ter illustratie daarvan de nodige cijfergegevens met betrekking tot de laatste jaren (op jaarbasis).

2) In geval van bevestiging, voor welke bedragen per taalgroep werd er vrijstelling gegeven voor de vermelde jaren?

3) Indien dit bevestigd wordt, wat is daarvan dan de oorzaak? Neemt zij desgevallend maatregelen om eventuele scheeftrekkingen op dat vlak recht te trekken?

Antwoord ontvangen op 21 oktober 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid hierna het antwoord op de door haar gestelde vragen te bezorgen.

1. en 2. zie tabel. De beschikbare cijfergegevens zijn gebaseerd op de taal van de aanvraag.

Nederlandstalig

2007

2008

2009

2010

Aantal aanvragen

4 631

5 385

6 913

8 591

Vrijgestelde bedragen (in euro)

9 463 089

9 421 271

12 686 504

14 692 361

Franstalig

2007

2008

2009

2010

Aantal aanvragen

14 598

16 136

20 615

21 890

Vrijgestelde bedragen (in euro)

27 232 564

27 021 999

35 102 257

37 013 137

3. Aan de hand van bovenstaande gegevens kan inderdaad worden vastgesteld dat er meer aanvragen worden ingediend in het Frans dan in het Nederlands.

De aanvraag tot vrijstelling kan worden ingediend door zelfstandigen die menen in staat van behoefte te verkeren. Zij zijn uiteraard vrij om een aanvraag in te dienen in functie van de inschatting van hun individuele situatie.

Dit zou voortkomen uit de vaststelling dat de economische situatie in de verschillende landsdelen zeer verschillend is, wat in belangrijke mate de verklaring vormt van de vastgestelde verschillen.

Daarnaast moet worden gesteld dat door de Commissie verhoudingsgewijze niet meer vrijstelling wordt verleend in Franstalige dan in Nederlandstalige dossiers.