Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2879

van Liesbeth Homans (N-VA) d.d. 27 juli 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Belgisch Centrum voor muziekdocumentatie (CeBeDeM) - Werking - Aanwending van middelen

documentatiecentrum
muziek
overheidssteun
bevordering van culturele activiteiten
Nationale Loterij

Chronologie

27/7/2011Verzending vraag
7/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2879 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Belgisch Centrum voor muziekdocumentatie (CeBeDem) krijgt jaarlijks werkingssteun uit de begroting van de Programmatische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Dit jaar bedraagt de werkingssteun 267 000 euro. Daarnaast ontvangt CeBeDem ook nog middelen van de Nationale Loterij.

Met dit geld moet CeBeDem de volgende doelstellingen uitvoeren:

- het Belgische muziekleven ontwikkelen en bevorderen, zowel in BelgiŽ als in het buitenland, meer bepaald door steun aan werken van hedendaagse Belgische componisten;

- een bibliotheek en een muziekdocumentatiebureau oprichten en onderhouden.

Graag stel ik de geachte minister hierbij de volgende vragen:

1) Kan zij mij zeggen over welke middelen CeBeDem jaarlijks beschikt (uit uw begroting en de Nationale Loterij) en hoe CeBeDem de door haar ter beschikking gestelde middelen aanwendt om de doelstellingen uit te voeren?

2) Heeft zij er zicht op of CeBeDem haar opdracht voldoende realiseert?

3) Hoeveel personeelsleden (voltijdse equivalenten) heeft CeBeDem in dienst? Waar zijn deze tewerkgesteld? Heeft zij zicht op hun jobinhoud?

4) Is het mogelijk om de statuten, de rekeningen en de jaarverslagen (van de afgelopen drie jaar) van CeBeDem te bezorgen?

5) Kan zij toelichten hoe de raad van bestuur van CeBeDem is samengesteld?

6) Is er controle vanuit de POD Wetenschapsbeleid op de manier waarop CeBeDem de door de geachte minister ter beschikking gestelde middelen beheert?

7) Hoeveel bezoekers (jaarlijks) telt de bibliotheek van CeBeDem? Idem voor het muziekdocumentatiebureau?

8) Plant zij een evaluatie van de werking van CeBeDem? Vindt zij het bijvoorbeeld correct dat deze VZW voornamelijk commerciŽle activiteiten ontplooit en daarvoor gesubsidieerd wordt?

9) Vindt zij het bestaan van CeBeDem nog noodzakelijk nu er in Vlaanderen en WalloniŽ (denk maar aan Muziekcentrum Vlaanderen) organisaties bestaan die perfect dezelfde taken (kunnen) uitvoeren?

Antwoord ontvangen op 7 september 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vraag te vinden.

1. In 2010 ontving het CeBeDeM ontving 267 000 euro van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid en 34 000 euro van de Nationale Loterij. Het CeBeDeM wendt deze middelen hoofdzakelijk aan om de personeelskosten en de huur van lokalen te dekken en houdt zich daarbij strikt aan zijn statuten.

2. Hoewel het CeBeDeM getroffen werd door de crisis en te kampen heeft met lagere inkomsten en hogere kosten, vervult het ten volle zijn opdracht. Sinds tien jaar kreeg het centrum geen enkele klacht over zijn voortreffelijke dienstverlening en wij stellen zelfs vast dat er steeds vaker een beroep op wordt gedaan. Zo steeg het aantal ontleningen in 2010 met 30 % tegenover 2009.

3. Het CeBeDeM stelt momenteel 5,2 voltijdse equivalenten te werk met een contract van onbepaalde duur. De taak van elk van hen staat duidelijk vermeld in de jaarverslagen : directeur, bibliothecaris, reproductieverantwoordelijke, reproductieassistente, boekhouder en secretaresse. Aanwerving gebeurt slechts als er een betrekking vrijkomt. De laatste tien jaar werden twee personen aangeworven : de secretaresse reageerde op een kleine advertentie in De Standaard en de bibliothecaris werd gevonden via de Forem.

4. De statuten, de rekeningen en de jaarverslagen worden jaarlijks onverwijld naar mijn diensten gestuurd. Ze kunnen derhalve bij de POD Wetenschapsbeleid worden opgevraagd.

5. De Raad van Bestuur bestaat uit vooraanstaande figuren uit de Muziek, hoofdzakelijk componisten en musicologen. Daarbij wordt gewaakt over het taalevenwicht en de communautaire afwisseling van de achtereenvolgende voorzitters. Momenteel bestaat de Raad uit : professor Jan Corbet (voorzitter), ridder Jacques Leduc (ondervoorzitter), mr. Daniel Absil, de heer Kamiel Cooremans, de heer Marc Hermant, de heer Jean-Marie Simonis, de heer Johan Verminnen en de heer Wilfried Westerlinck.

6. De controle door de POD Wetenschapsbeleid verloopt jaarlijks in verschillende stappen : onderzoek van een budgettaire schatting, een voorafbeelding van de begroting, de eigenlijke begroting, de driemaandelijkse exploitatierekeningen en ten slotte de jaarrekening en uiteraard het jaarverslag.

7. De opdracht van het CeBeDeM bestaat erin hedendaagse Belgische componisten te promoten, zowel in België als in het buitenland. Het richt zich dus op een professioneel publiek (uitvoerders, ensembles, orkesten, wedstrijden) dat zich niet noodzakelijk ter plaatse begeeft om op zijn diensten een beroep te doen: het is geen museum, noch een vrij toegankelijke bibliotheek aangezien het om muziekpartituren gaat en niet om boeken. In 2010 werden 40 werken gehuurd. 40 lijkt misschien weinig, maar dat betekent dat dankzij het CeBeDeM 40 orkestwerken van Belgische componisten zijn uitgevoerd : dat is bijna één werk per week! Wat kamermuziek betreft, werden 298 werken ontleend, 148 geraadpleegd, 408 ter promotie aangeboden en 1 255 geautoriseerde kopieën over de hele wereld verkocht. In totaal gaan er elke werkdag dus bijna tien werken van Belgische klassieke componisten bij het CeBeDeM de deur uit, hun publiek tegemoet. Voorts beantwoordt het CeBeDeM jaarlijks een duizendtal vragen over beheerde werken.

8. De commerciële activiteiten van het CeBeDeM zijn verwaarloosbaar. 80 % van de verhuurbedragen vloeit jaarlijks naar de componisten of hun erfgenamen. Verkoop vertegenwoordigt minder dan 6,5 % van de kosten. Dat is overduidelijk een bijkomstige commerciële activiteit. Bovendien kan iedere componist die door het CeBeDeM wordt uitgegeven te allen tijde elk werk door een commerciële uitgever laten uitgeven.

9. De bestaande structuren zijn complementair. Ze beheren niet hetzelfde erfgoed en vervullen niet dezelfde taken.

Muziekcentrum Vlaanderen, bijvoorbeeld, munt uit in zijn opdracht en werkt samen met het CeBeDeM. Maar het CeBeDeM is gespecialiseerd in klassieke muziek, terwijl Muziekcentrum Vlaanderen zich toelegt op jazz en variété. Anderzijds beperkt Muziekcentrum Vlaanderen zich tot de Vlaamse Gemeenschap sinds de jaren vijftig terwijl het CeBeDeM de drie gewesten bestrijkt sinds het einde van de negentiende eeuw.

Kortom : hun diensten zijn erg verschillend : het Muziekcentrum produceert cd's terwijl het CeBeDeM partituren uitgeeft of orkestmaterialen verhuurt. Het volstaat om de statuten, de jaarverslagen of zelfs de websites te vergelijken om te begrijpen dat het niet om dezelfde doelstelling, noch om hetzelfde publiek, noch om dezelfde instrumenten gaat.

Als bewijs van deze complementariteit genieten tal van componisten tegelijkertijd van de voortreffelijke dienstverlening van beide centra.